РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2008г. до 31.07.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1265/2001 Вещни искове Л.Р.К. Р.С.М.,
П.Г.А.,
Й.Н.Б.
Председател и докладчик: М.Й.А.  Определение от 15.07.2008г.
 
2 Гражданско дело No 409/2002 Финансови начети СТРУМА ЛЕС ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ В.С.А.,
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ,
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 22.07.2008г.
ОСЪЖДА В.С.А. ***, ЕГН ********** да заплати на "Струма лес" ЕАД - в ликвидация" - гр.Кюстендил, ул."Спартак"52б, сумата 5850,72 лева, представляваща вреди по акт за начет №3/01.03.2002г. на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, ТД - гр.Кюстендил, причинени в резултат на неотчетени суми от продадени дърва за огрев на частни лица, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.03.2002г. до окончателното погасяване на задължението.
ОСЪЖДА В.С.А. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Кюстендил държавна такса в размер на 231,12 лева.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 
3 Гражданско дело No 670/2003 Искове по КТ за отмяна на уволнение В.К.Х. РДВР ГР. КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: В.Д.Д.  Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
На осн. чл.119 ал. 2 ГПК /отм/ прекратява производството поради оттегляне на исковата претенция.
 
4 Гражданско дело No 1057/2004 Делби Н.Н.Ф.С. И.В.С. Председател и докладчик: В.Д.Д.  Решение от 18.07.2008г.
Р А З П Р Е Д Е Л Я в д я л н а Н.Н.Ф. ЕГН ********** ***, следния,допуснат до делба имот:
- 245/329 ид.ч. от УПИ пл.№3374, за който, заедно с имот пл.№3373 е отреден парцел VІ в кв. 53 по плана на гр.Кюстендил, целият, състоящ се от 661 кв.м., както и втори жилищен етаж от северния близнак на двуетажната масивна жилищна сграда, построена в парцела, заедно с едно мазе, таван и съответни общи части.
Стойността на дела е 67 259 лева.

Р А З П Р Е Д Е Л Я в д я л н а И.В.С. ЕГН ********** ***, следните, допуснати до делба движими вещи:
- стенни кухненски СКШ - 10 бр.; кухненски СКШ - 2 бр.; ел.печка за готвене м."Румяна"; портативен телевизор м."Юност 402"; трикрилен гардероб; легло персон и половина с дървени страни; шевна машина м."Юнион"; пералня м."Рига"; центрофуга за изцеждане на дрехи; фурнировани холни секции - 2 броя тип "Интарзия", едната - с 5 бр.шкафчета, а другата - с 12 бр. шкафчета; спалня "Интарзия" - 1 брой, 145см/220см; пружинени матраци - 2 броя с ширина 0.72 м.; електрическа месомелачка; радиокасетофон м."Респром"; тонколони за радиокасетофон 2 бр; малък тостер за печене - м."Елит"; скаричка за сандвичи; посребрен комплект за хранене - по 6 бр.вилици, лъжици, ножове и лъжички за кафе; цветен телевизор м."В.Търново-84";
Стойността на дела е 540.00 лева.

О С Ъ Ж Д А Н.Н.Ф., с посочени по-горе данни, да заплати на И.В.С., с посочени по-горе данни, сумата от 33 359.50 лева (тридесет и три хиляди триста петдесет и девет лева и петдесет стотинки), за уравняване на дяловете, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане на решението в сила.

О С Ъ Ж Д А Н.Н.Ф., с посочени по-горе данни, да заплати по сметката на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 1 355.98 лева ( хиляда триста петдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки).

О С Ъ Ж Д А И.В.С., с посочени по-горе данни, да заплати по сметката на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 1 355.98 лева ( хиляда триста петдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки).


Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 2-седмичен срок от датата на връчването му.

 
5 Гражданско дело No 1520/2004 Вещни искове ОСОГОВО 95 ЕООД ТОКУДА БАНК АД,
М.Р.Н.,
В.Д.Н.
Председател и докладчик: А.Н.Р.  Определение от 02.07.2008г.
Прекратява производството по делото на основание чл.336, ал.1 ГПК /отменен/. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред КОС в 7-дневен срок от днес за ответното дружество "Токуда анк" АД - София, а за останалите участници по делото - от получаване на съобщението заизготвянето му.
 
6 Гражданско дело No 453/2005 Делби И.Л.С. Г.С.Г. Председател и докладчик: А.Т.С.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
Постигнатата спогодба представлява основание за прекратяване на производството по делото, поради което съдът прекратява производството по гр. дело №453/2005г. по описа на КРС. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.
 
7 Гражданско дело No 712/2005 Вещни искове С.И.С.,
К.И.С.
В.А.М.,
М.К.С.,
Л.К.С.,
В.Д.С.,
В.Г.Д.,
М.Л.М.,
Т.Р.Д.,
К.Т.К.,
С.К.К.
Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 31.07.2008г.
ПРЕДЯВЕНИЯ от С.И.С., ЕГН ********** *** и К.И.С., ЕГН ********** ***, против В.А.М. ***, М.К.С. ***, Л.К.С. ***, В.Д.С. ***, В.Г.Д. ***, К.Т.К., С.К.К.,*** и Т.Р.Д. ***, иск по чл.72, ал.1 от ЗС за сумата 450лв. /четиристотин и петдесет лева/ извършени подобрения в качеството на добросъвестни владелци в имота на ответниците, представляващ зеленчукова градина в землището на с.Дойно Уйно, махала "Под Велина", съставляваща нива с площ 0.100дка /нула декара и сто квадратни метра/, за която е определен №1 по ПЗ при граници и съседи: неидентифициран собственик, н-ци на Велин Манов, неидентифициран собственик, черен полски път и шосе за гр.Кюстендил, които подобрения са:
1/овощни дървета, засадени през 1970-1975г. на обща стойност 100лв., които са 2бр. лешници, 2бр. джанки, 1бр. орех и 1бр. черница;
2/подпорна стена с дължина 5м и височина 1м заедно с 3бр. циментови колове, изградена през 1980г. на стойност 200лв. и
3/телена оградна мрежа- половината от север и цялата от юг с циментови колове с дължина 5м, изградена през 1980г. на стойност 150лв., ведно със законната лихва върху общата сума, считано от 10.05.2005г. до окончателното й изплащане и искането за признаване право на задържане върху имота до заплащане стойността на подобренията, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.


 
8 Гражданско дело No 1552/2005 Делби И.И.К. В.С.Б.,
А.Д.Б.,
С.Д.Б.,
С.С.Б.,
И.С.Б.
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 03.07.2008г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между И.И.К., с ЕГН **********,***, В.С.Б., с ЕГН **********,***, А.Д.Б., с ЕГН **********,***, С.Д.Б., с ЕГН **********,***, С.С.Б., с ЕГН **********,***, и И.С.Б., с ЕГН **********,***, на следните съсобствени помежду им земеделски имоти, находящи се в землището на с. Скриняно, община Кюстендил: нива с площ от 1.000 дка /един декар/, пета категория, в местността "Под селото", съставляваща имот №016002 по картата на землището, при граници и съседи: имот №000001 - жил. територия на Фонд населени места, имот №016001 - овощна градина на наследниците на Люба Георгиева Николова, имот №016004 - овощна градина на наследниците на Йордан Иванов Ачев, и имот №016003 - нива на наследниците на Костадин Георгиев Атов; овощна градина с площ от 1.691 дка /един декар и шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, пета категория, в местността "Под селото", съставляваща имот №016049 по картата на землището, при граници и съседи: имот №016048 - овощна градина на Васил Георгиев Николов, имот №016073 - използв. ливада на наследниците на Георги Михайлов Гонев, имот №016050 - овощна градина на наследниците на Мария Асенова Божкова, и имот №016079 - напоителен канал на Община Кюстендил; овощна градина с площ от 0.595 дка /петстотин деветдесет и пет квадратни метра/, десета категория, в местността "До селото", съставляваща имот №025007 по картата на землището, при граници и съседи: имот №025009 - овощна градина на неидент. собственик, имот №025010 - полски път на Община Кюстендил, имот №025011 - полски път на Община Кюстендил, и имот №000001 - жил. територия на Фонд населени места; овощна градина с площ от 9.299 дка /девет декара и двеста деветдесет и девет квадратни метра/, седма категория, в местността "Куилица", съставляваща имот №001085 по картата на землището, при граници и съседи: имот №001087 - овощна градина на наследниците на Георги Илиев Спасин, имот №001086 - овощна градина на наследниците на Страхил Димитров Атов, имот №001124 - овощна градина на неидент. собственик, имот №001144 - овощна градина на наследниците на Георги Пешев Николчев, имот №000023 - полски път на Община Кюстендил, имот №001089 - овощна градина на наследниците на Стоимен Иванчев Минев, и имот №001088 - овощна градина на Васил Георгиев Николов; овощна градина с площ от 6.998 дка /шест декара и деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, девета категория, в местността "Ширинето", съставляваща имот №004073 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004103 - полски път на Община Кюстендил, имот №004074 - овощна градина на наследниците на Страхил Димитров Атов, имот №004085 - овощна градина на наследниците на Димитър Николов Симбаев, имот №004086 - овощна градина на наследниците на Йордан Иванов Ачев, и имот №004072 - овощна градина на наследниците на Асен Вита Европови; овощна градина с площ от 1.200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, седма категория, в местността "Ридо", съставляваща имот №004096 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000011 - полски път на Община Кюстендил, имот №004055 - овощна градина на наследниците на Димитър Анев Минев, имот №004056 - овощна градина на наследниците на Йордан Иванов Ачев, имот №004095 - овощна градина на Общински поземлен фонд, и имот №004094 - овощна градина на наследниците на Ранча Стоичкова Велинова; овощна градина-тер. с площ от 1.501 дка /един декар и петстотин и един квадратни метра/, десета категория, в местността "Страната", съставляваща имот №006046 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №006047 - овощна градина-тер. на наследниците на Костадин Георгиев Атов, имот №006029 - овощна градина-тер. на неидент. собственик, имот №006058 - овощна градина-тер. на наследниците на Евга Николова Атова, имот №006044 - овощна градина-тер. на наследниците на Васа Спирова Митова, имот №006045 - овощна градина-тер. на Калоян Спиров Атов, и имот №006015 - овощна градина-тер. на наследниците на Стоян Величков Марамски; овощна градина с площ от 4.008 дка /четири декара и осем квадратни метра/, десета категория, в местността "Падарница", съставляваща имот №007048 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №007042 - овощна градина на наследниците на Георги Пешев Николчев, имот №007026 - овощна градина на наследниците на Стоимен Иванчев Минев, имот №007049 - овощна градина на Йорданка Борисова Мирчева, имот №007051 - овощна градина на наследниците на Димитър Анев Минев, и имот №007052- овощна градина на наследниците на Тодор Николов Иванов; овощна градина с площ от 1.407 дка /един декар и четиристотин и седем квадратни метра/, десета категория, в местността "Падарница", съставляваща имот №007052 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №007053 - овощна градина на Здравка Александрова Момчилова, имот №007042 - овощна градина на наследниците на Георги Пешев Николчев, имот №007048 - овощна градина на наследниците на Тодор Николов Иванов, имот №007051 - овощна градина на наследниците на Димитър Анев Минев, и имот №007063 - овощна градина на Калоян Спиров Атов; овощна градина с площ от 2.000 дка /два декара/, десета категория, в местността "Герено", съставляваща имот №007081 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №007082 - овощна градина на наследниците на Васа Тодорова Пашева, имот №007077- овощна градина на наследниците на Рангел Стоянов Николчов, имот №007080 - овощна градина на неидент. собственик, и имот №007013 - полски път на Община Кюстендил; нива с площ от 0.500 дка /петстотин квадратни метра/, десета категория, в местността "Вирище", съставляваща имот №008055 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №008054 - нива на наследниците на Йорданка Тодорова Николова, имот №008056 - нива на наследниците на Костадин С. Черкезов, имот №008078 - полски път на Община Кюстендил, и имот №008053 - нива на наследниците на Никола Николов Компиров; нива с площ от 0.900 дка /деветстотин квадратни метра/, десета категория, в местността "Грамаге", съставляваща имот №008030 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №008080 - полски път на Община Кюстендил, имот №008073 - нива на неидент. собственик, имот №008020 - нива на наследниците на Никола Максимов Мицов, и имот №008031 - нива на наследниците на Кирил Александров Лесички; ливада с площ от 0.500 дка /петстотин квадратни метра/, пета категория, в местността "Зад бахчите", съставляваща имот №015015 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №015014 - ливада на Александър Георгиев Николов, имот №000010 - път ІV кл. на Община Кюстендил, имот №015016 - ливада на наследниците на Мара Христова Топалова, имот №015023 - ливада на наследниците на Георги Иванов Пешев, и имот №015024 - ливада на наследниците на Стойна Найденова Котева; овощна градина-тер. с площ от 1.600 дка /един декар и шестстотин квадратни метра/, десета категория, в местността "Над селото", съставляваща имот №006005 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №006087 - овощна градина на наследниците на Йордан Георгиев Спасин, имот №006001 - овощна градина-тер. на неидент. собственик, имот №006004 - овощна градина-тер. на Драганка Георгиева Петрунова, и имот №006015 - овощна градина-тер. на наследниците на Стоян Величков Марамски; и нива с площ от 1.201 дка /един декар и двеста и един квадратни метра/, десета категория, в местността "Среден рид", съставляваща имот №008054 ... /вж. прикачения файл/
 
9 Гражданско дело No 150/2006 Делби М.А.Х. Д.А.Х. Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 23.07.2008г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН при първоначална оценка от 51 000 лв. /петдесет и една хиляди/ следният недвижим имот: 1/2 ид.ч. от УПИ ІХ-4493 в кв.211 по плана на гр.Кюстендил, състоящ се от 357 кв.м. при граници и съседи: ул.Калосия, УПИ Х-4498, УПИ VІІ-4494, УПИ VІІІ-4492 и на втория етаж от намиращата се в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда с право на ползване на цялото таванско помещение и зимничното помещение откъм северната страна на сградата. Сумата получена от проданта следва да се разпредели между страните, както следва: за М.А.Х., ЕГН ********** *** - 1/4 ид.ч. и за Д.А.Х., ЕГН ********** *** - 3/4 ид.ч.
ОСЪЖДА М.А.Х., с посочени данни, да заплати по сметка на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 510 лв. /петстотин и есет/.
ОСЪЖДА Д. Антонава Х., с посочени данни, да заплати по сметка на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 1530 лв. /хиляда петстотин тридесет/.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.


 
10 Гражданско дело No 826/2006 Искове по КТ Г.Л.М. ЗПАД "ДЗИ" Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни, предявените от Г.Л.М., с ЕГН **********,***, срещу ЗПАД "ДЗИ", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Цар Освободител" №6, представлявано от търговския пълномощник Никола Генчев Татарлиев - управител на Главна агенция - Кюстендил, обективно съединени искове с правно основание чл. 128, т. 2 от КТ за заплащане на неизплатени допълнителни възнаграждения по трудов договор №9/29.10.2003г., съгласно споразумение от 16.04.2004г. към договора, а именно: процент върху постъпилите премии от дългосрочни застраховки "живот" и пенсионни застраховки - ново инкасо/без тарифа 30 и П-5-А - 2.2%; и процент върху премийния приход от краткосрочни рискови застраховки "живот", "злополука" и здравни застраховки - групови и индивидуални - 0.5%, както следва: за месец април 2004г. - 49.00 лева; за месец май 2004г. - 48.00 лева; за месец юни 2004г. - 117.00 лева; за месец юли 2004г.- 51.00 лева; за месец август 2004г. - 95.00 лева; за месец септември 2004г.- 100.00 лева; за месец октомври 2004г. - 132.00 лева; за месец ноември 2004г. - 111.00 лева; за месец декември 2004г. - 122.00 лева; за месец януари 2005г. - 109.00 лева; за месец февруари 2005г. - 84.00 лева; за месец март 2005г. - 139.00 лева; за месец май 2005г. - 56.00 лева; за месец юни 2005г. - 97.00 лева; за месец юли 2005г. - 78.00 лева; за месец август 2005г. - 76.00 лева; за месец септември 2005г. - 136.00 лева; за месец октомври 2005г. - 73.00 лева; за месец ноември 2005г. - 107.00 лева; за месец декември 2005г. - 202.00 лева; за месец януари 2006г. - 56.00 лева; за месец февруари 2006г. - 52.00 лева; и за месец март 2006г. - 68.35 лева; и с правно основание чл. 245, ал. 2 от КТ за заплащане на лихва за забава върху неизплатените допълнителни трудови възнаграждения, за периода от 01.05.2004г. до 05.05.2006г., в размер общо на 541.33 лева, както следва: върху неизплатеното възнаграждение от 48.00 лева за месец май 2004г. - 13.44 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 117.00 лева за месец юни 2004г. - 28.20; върху неизплатеното възнаграждение от 51.00 лева за месец юли 2004г.- 13.47 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 95.00 лева за месец август 2004г. - 23.56 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 100.00 лева за месец септември 2004г. - 26.75 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 132.00 лева за месец октомври 2004г. - 32.76 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 111.00 лева за месец ноември 2004г. - 26.71 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 122.00 лева за месец декември 2004г. - 29.36 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 109.00 лева за месец януари 2005г.- 26.22 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 84.00 лева за месец февруари 2005г. - 28.08 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 139.00 лева за месец март 2005г. - 33.49 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 56.00 лева за месец май 2005г. - 14.62 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 97.00 лева за месец юни 2005г. - 23.32 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 78.00 лева за месец юли 2005г. - 18.88 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 76.00 лева за месец август 2005г. - 18.44 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 136.00 лева за месец септември 2005г. - 39.20 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 73.00 лева за месец октомври 2005г. - 17.75 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 107.00 лева за месец ноември 2005г. - 25.70 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 202.00 лева за месец декември 2005г. - 57.71 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 56.00 лева за месец януари 2006г. - 13.59 лева; върху неизплатеното възнаграждение от 52.00 лева за месец февруари 2006г. - 13.68 лева; и върху неизплатеното възнаграждение от 68.35 лева за месец март 2006г. - 16.40 лева; ведно със законната лихва върху сумите по исковете с правно основание чл. 128, т. 2 от КТ, считано от 05.05.2006г. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА Г.Л.М., с ЕГН **********,***, да заплати на ЗПАД "ДЗИ", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Цар Освободител" №6, представлявано от търговския пълномощник Никола Генчев Татарлиев - управител на Главна агенция - Кюстендил, на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК сумата в размер на 58.00 лв. /петдесет и осем/ лева, представляваща направените от дружеството разноски по производството.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
11 Гражданско дело No 952/2006 Облигационни искове В И К -ООД ГР.КЮСТЕНДИЛ В.М.Р.,
Г.В.Р.
Председател и докладчик: М.Й.А.  Определение от 04.07.2008г., в законна сила от 29.08.2008г.
На основание чл.119, ал.1 от ГПк /отм./ във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК съдът О П Р Е Д Е Л И: Прекратява производството по гр.дело № 952/2006 г. по описа на КРС. Определението поделжи на обжалване с частна жалба пред КОС в 7-мо дневен срок за ищеца от получаване на съобщението, а аз ответниците от днес.
 
12 Гражданско дело No 1059/2006 Вещни искове Д.К.К. К.Г.Я.,
Р.Г.И.,
К.В.Т.
Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 16.07.2008г., в законна сила от 03.09.2008г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.97, ал.1 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК по отношение на К.Г.Я., ЕГН ********** ***, ул."Стефан Малинов", бл.1, ет.11, ап.41, Р.Г.И., ЕГН ********** *** /с настоящ адрес в с.гр., ж.к."Гоце Делчев", бл.11Е, ет.1, ап.1/ и К.В.Т., ЕГН ********** ***-а, че тримата и Д.К.К., ЕГН ********** ***, имат следните права на собственост върху имот пл. № 7246 в кв.108 по плана на гр.Кюстендил, състоящ се от 2 560кв.м. при граници: УПИ III- за детско учреждение, УПИ II -за училище, парцел X-7266, бл.52, кв.107, ул."Банщица", всички в кв.108 по плана на града:
1/за К.- 1268/2560 ид.ч.,
2/за Я. и И.- общо 1132/2560 ид.ч. и
3/за Т.- 160/2560ид.ч., като за разликата до претендираните права при знаменател в дробите над 2560 до 2583 ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.
ОСЪЖДА К.В.Т. да заплати на Д.К.К. /двамата с посочени лични данни/ 430.40лв. /четиристотин и тридесет лева и четиридесет стотинки/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.


 
13 Гражданско дело No 2089/2006 Делби Н.С.Х.,
К.А.С.,
О.В.М.,
Н.К.С.,
В.К.М.
А.Г.М.,
З.Г.М.,
С.Г.М.,
И.С.М.,
К.С.А.,
И.Д.Т.,
Г.Д.Н.
Председател и докладчик: В.Д.Д.  Определение от 16.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Одобрява постигнатата между страните спогодба, в следния смисъл: І. А.Г.М. ЕГН ********** ***, З.Г.М. ЕГН ********** *** и С.Г.М. ЕГН ********** *** получават в общ дял и стават изключителни собственици на следните допуснати до делба недвижими имоти находящи се в землището на С.Ново село, а именно:
1. 45.986 дка (четиридесет и пет декара и деветстотин осемдесет и шест квадратни метра) от дървопроизводителна горска площ, находяща се в местността "Пладнище", цялата представляваща имот №087006 по картата на възстановената собственост на землището, целият с площ от 90.004 дка, при граници (съседи): имот №087015 - дървопр.пл. на насл. на Григор Шопски; имот №087010 - дървопр.пл. на МЗГ; имот №087005 - дъропр.пл. на насл. на Стоян Тамакярски; имот №020046 - ливада на насл. на Стоян Шопски; имот №020045 - ливада на насл. на Стоян Шопски; имот №087007 - дървопр.пл. на насл. на Григор Шопски; имот №022001 - пасище, мера на неидент.собственик; имот №087008 - дървопр.площ на насл. на Владимир Тренчев, които 45.986 дка представляват имот № 087021 по заверена от ОС "Земеделие и гори" скица-проект за делба на имот №087006;
Стойността на имота е 30 425 лева.
2. дървопроизводителна горска площ, находяща се в местността "При къщи", представляваща имот №088033 по картата на възстановената собственост на землището, целият с площ от 4.847 дка, при граници (съседи): имот №088030 - горски път на МЗГ; имот №012036 - нива на насл. на Милан Анастасов; имот №012035 - ливада на насл. на Борис Анастасов; имот №012033 - нива на насл. на Стоян Иванов; имот №012066 - дере на Кметство с.Ново село; имот №012017 - нива на неидент.собственик;
Стойността на имота е 3 802.00 лева.
3. дървопроизводителна горска площ, находяща се в местността "При къщи", представляваща имот №088031 по картата на възстановената собственост на землището, целият с площ от 1.218 дка, при граници (съседи): имот №088030 - горски път на МЗГ; имот №012055 - пасище, мера на неидент.собственик; имот №012062 - полски път на Кметство с.Ново село; имот №012037 - нива на насл. на Гюра М..
Стойността на имота е 502.00 лева.
Стойността на дела е 34 729.00 лева.
ІІ. Н.С.Х. ЕГН ********** ***, К.А.С. ЕГН ********** ***, О. ВАСИЛИЕВА М. ЕГН **********, Н.К.С. ЕГН **********,***, В.К.М.-КИТАНОВА ЕГН ********** ***, И.С.М. ЕГН ********** ***, махала "Митарска", К.С.А. ЕГН ********** *** и И.Д.Т. ЕГН ********** и Г.Д.Н. ЕГН **********,***, като наследници на починалата в хода на делото Фронка С. *** получават в общ дял и стават изключителни собственици на следните допуснати до делба недвижими имоти находящи се в землището на С.Ново село, а именно:
1. 44.017 дка (четиридесет и четири декара и седемнадесет квадратни метра) от дървопроизводителна горска площ, находяща се в местността "Пладнище", цялата представляваща имот №087006 по картата на възстановената собственост на землището, целият с площ от 90.004 дка, при граници (съседи): имот №087015 - дървопр.пл. на насл. на Григор Шопски; имот №087010 - дървопр.пл. на МЗГ; имот №087005 - дъропр.пл. на насл. на Стоян Тамакярски; имот №020046 - ливада на насл. на Стоян Шопски; имот №020045 - ливада на насл. на Стоян Шопски; имот №087007 - дървопр.пл. на насл. на Григор Шопски; имот №022001 - пасище, мера на неидент.собственик; имот №087008 - дървопр.площ на насл. на Владимир Тренчев, които 44.017 дка представляват имот № 087022 по заверена от ОС "Земеделие и гори" скица-проект за делба на имот №087006;
Стойността на имота е 30 422 лева.
2. дървопроизводителна горска площ, находяща се в местността "При къщи", представляваща имот №088029 по картата на възстановената собственост на землището, целият с площ от 4.372 дка, при граници (съседи): имот №088030 - горски път на МЗГ; имот №012061 - полски път на Кметство с.Ново село; имот №012038 - нива на насл. на Стефан Анастасов; имот №012060 - др.селищна територия на дв. Места изън регулация; имот №012041 - нива на насл. на Стефан Анастасов; имот №088028 - дървопр.пл. на насл. на Методи Манов; имот №088025 - дървопр.пл. на МЗГ; имот №012031 - нива на насл. на Стефан Анастасов; имот №012039 - нива на насл. на Стефан Анастасов; имот №012027 - нива на насл на Гюра М.;
Стойността на имота е 3 656.00 лева.
3. дървопроизводителна горска площ, находяща се в местността "При къщи", представляваща имот №088032 по картата на възстановената собственост на землището, целият с площ от 1.558 дка, при граници (съседи): имот №088030 - горски път на МЗГ; имот №012067 - полски път на Кметство с.Ново село; имот №012026 - нива на неидент.собственик; имот №012027 - нива на насл. на Гюра М.;
Стойността на имота е 693.00 лева.
Стойността на дела е 34 771.00 лева.
ІІІ. С така постигнатата спогодба страните заявяват, че всичките им отношения, свързани със съсобствеността върху допуснатите до делба имоти, се уреждат по начин, който ги удовлетворява и нямат други претенции един спрямо друг.
О С Ъ Ж Д А А.Г.М. ЕГН **********, З.Г.М. ЕГН ********** и С.Г.М. ЕГН ********** *** да заплатят солидарно по сметка на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 694.58 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки).
О С Ъ Ж Д А Н.С.Х. ЕГН **********, К.А.С. ЕГН **********, О. Василиева М. ЕГН **********, Н.К.С. ЕГН **********, В.К.М.-Китанова ЕГН **********, И.С.М. ЕГН **********, К.С.А. ЕГН **********, И.Д.Т. ЕГН ********** и Г.Д.Н. ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на Районен съд-гр.Кюстендил държавна такса в размер на 695.42 лева (шестстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки).
Определенията за присъждане на разноски могат да се обжалват пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в едноседмичен срок от днес с частна жалба.
П Р Е К Р А Т Я В А производството по гр.д.№2089 по описа за 2006г. на Районен съд-гр.Кюстендил.
Определето за прекратяване на производството може да се обжалва пред Окръжен съд-гр.Кюстендил с частна жалба в едноседмичен срок от днес.


 
14 Гражданско дело No 2303/2006 Вещни искове по ЗСПЗЗ В.П.М. ОБС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 29.07.2008г.
ИЗМЕНЯ решение № 60-5/ 10.10.2006г., издадено от ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-ГР.КЮСТЕНДИЛ, община Кюстендил, област Кюстендил по преписка за обезщетяване вх. № 49С07/ 10.10.2006г., с което е определено на наследниците на Маноил Пенев Чорбаджийски, б.ж. на с.Таваличево, община Кюстендил, област Кюстендил правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски имоти с обща площ 16.649дка по решение № 60/28 от 16.02.2001г. на ПК-гр.Кюстендил по чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, В ЧАСТТА относно паричния размер на дължимото обезщетение, определено на стойност 4 198лв. /четири хиляди сто деветдесет и осем лева/, като УВЕЛИЧАВА размера на стойност 7 577лв. /седем хиляди петстотин седемдесет и седем лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Кюстендил в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е изготвено.

 
15 Гражданско дело No 2319/2006 Облигационни искове ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ИГЛИКА ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ,
СД АЛКРИ-ХЛЕБАРСКИ И СИЕ ГР. СОФИЯ
Докладчик: М.Й.А.  Определение от 17.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2319/ 2006г. по описа на КРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.

 
16 Гражданско дело No 96/2007 Облиг.искове за непозволено увреждане Р.Й.Й.,
А.Д.Ц.
Г.Б.П. Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 30.07.2008г.
ОСЪЖДА Г.Б.П., ЕГН ********** ***, община Кюстендил, област Кюстендил, да заплати на Р.Й.Й. със съдебен адрес за призоваване: гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 64, ет.2 адв.Кирил Й. Станчев, 600лв. /шестстотин лева/ обезщетение по чл.50 във вр. с чл.52 от ЗЗД за неимуществени вреди /болки и страдания/ в резултат на причинено на 15.11.2006г. пътнотранспортно произшествие /ПТП/ от крава, собственост на П. на път I-6 38км +700 в посока гр.София към гр.Кюстендил преди с.Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, ведно със законната лихва върху сумата, считано 15.11.2006г. до окончателното й изплащане, като за разликата до претендираните 2000лв. ОТХЪРЛЯ иска като неоснователен.
ОСЪЖДА Г.Б.П. /с посочени лични данни/ да заплати на А.Д.Ц., ЕГН ********** с адрес, посочения такъв за Р.Й.Й., 880.11лв. /осемстотин и осемдесет лева и единадесет стотинки/ обезщетение по чл.50 от ЗЗД имуществени вреди, причинени на собствения му лек автомобил марка "Опел", модел "Корса" с ДК КН 1029 АР в резултат на причиненото на 15.11.2006г. ПТП от крава, собственост на П. на посоченото по-горе място, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 15.11.2006г. до окончателното й изплащане, като за разликата до претендираните 2 995лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.
ОСЪЖДА Г.Б.П. да заплати на Р.Й.Й. и А.Д.Ц. /всички с посочени лични данни/ 201.29лв. /двеста и един лева и двадесет и девет стотинки/ деловодни разноски.
ОСЪЖДА Р.Й.Й. и А.Д.Ц. да заплатят на Г.Б.П. /всички с посочени лични данни/ 475.28лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.


 
17 Гражданско дело No 222/2007 Издръжка-чл.82 от СК Д.Й.С. В.В.В.,
ДИРЕКЦИЯ СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 15.09.2008г.
ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН ********** ***, да заплати на Д.Й.С., ЕГН ********** като майка и законна представителка на малолетното дете Йоана Валериева Владимирова, двете от гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 239, бл.149, ет.7, ап.20,, както следва:
1/на основание чл.87 във вр. с чл.82, ал.1 от СК по 45лв. /четиридесет и пет лева/ месечна издръжка за детето през периода 24.08.2006г.-01.02.2007г. и
2/на основание чл.82, ал.1 от СК по 60лв. /шестдесет лева/ месечна издръжка за детето, считано от 02.02.2007г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като за разликата до претендираните 70лв. месечна издръжка ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.
ОСЪЖДА В.В.В. /с посочени лични данни/ за заплати по сметка на съда 86.40лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ ДТ.
Допуска предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е изготвено.


 
18 Гражданско дело No 381/2007 Делби П.С.Д. Р.С.И. Председател и докладчик: М.А.М.  Решение от 21.07.2008г., в законна сила от 27.09.2008г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния неподеляем недвижим имот: УПИ ІІ--имот пл.сн.№3244 в кв.267 по плана на гр.Кюстендил, състоящ се от 436 .00 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сград, находящ се в гр.Кюстендил ,ул."Веслец"№7 , при съседи на парцела: наследници на Тодор Иванов, Веселина Андонова и Симеон Пейчев и улица "Веслец",
Сумата, получена от продажбата, следва да се разпредели между съсобствениците, както следва: за П.С.Д. ***, с ЕГН - ********** - ? ид.ч. и за Р.С. ***12, с ЕГН - ********** - ? ид.ч.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от за П.С.Д. ***, с ЕГН - ********** срещу Р.С. ***12, с ЕГН - ********** иск за уравняване на сметки, по реда на чл. 286 от ГПК/отм./ за сумата от 6000 лева .
ОСЪЖДА П.С.Д. ***, с ЕГН - ********** да заплати по сметката на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 1 679 лева / хиляда шестстотин седемдесет и девет лева /.
ОСЪЖДА Р.С. ***12, с ЕГН - ********** да заплати по сметката на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 1 679 лева / хиляда шестстотин седемдесет и девет лева /.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.

 
19 Гражданско дело No 715/2007 Вещни искове Г.А.Г.,
В.К.Г.
И.А.С.,
Е.Х.С.
Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 18.07.2008г.
ОСЪЖДА И.А.С. и Е.Х.С.,*** да отстъпят собствеността и предадат на Г.А.Г., ЕГН ********** *** владението върху западната незастроена част от УПИ V-267, кв.1 по плана на с.Ябълково, Община Кюстендил.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.К.Г., ЕГН ********** *** против И.А.С. и Е.Х.С.,***, иск по чл.108 ЗС - да бъдат осъдени ответниците да й отстъпят собствеността и предадат владението върху западната незастроена част от УПИ V-267, кв.1 по плана на с.Ябълково, Община Кюстендил.
ОСЪЖДА И.А.С. и Е.Х.С.,*** да премахнат незаконно построената стопанска постройка в УПИ V-267, кв.1 по плана на с.Ябълково, Община Кюстендил, като искът за втората стопанска постройка, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от от В.К.Г., ЕГН ********** *** против И.А.С. и Е.Х.С.,***, иск по чл.109 ЗС - да бъдат осъдени ответниците да премахнат незаконно построените две стопански постройки в УПИ V-267, кв.1 по плана на с.Ябълково, Община Кюстендил.
ОСЪЖДА И.А.С. и Е.Х.С.,*** да заплатят на Г.А.Г., ЕГН ********** *** съответната част от сторените от последния деловодни разноски в размер на 164, 38 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 
20 Гражданско дело No 793/2007 Вещни искове Й.Д.М. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-СТОЛИЧНО-АД Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 22.07.2008г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.254 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК по отношение на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул."Цар Симеон" № 330 със законни представители заедно всеки двама от членовете на УС, че ЕТ"Й.М.-ОРЛОВО ГНЕЗДО" със седалище и адрес на управление с.Жабокрът, община Кюстендил, област Кюстендил със законен представител собственика Й.Д.М., ЕГН ********** ***., не дължи сумата по изпълнително дело №077420400094/20.02.2007г. на ЧСИ Валентина Александрова с рег. № 742 с район на действие КОС в общ размер 8 240.60лв., включваща 8 133.32лв., представляваща стойността на ползвана електроенергия за м.10.2006г. и 107.28лв. лихва за забава за периода м.11.2006г.-18.12.2006г.
ОСЪЖДА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД да заплати на ЕТ "Й.М.-ОРЛОВО ГНЕЗДО" /с посочени данни/ 379.62лв. /триста седемдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.


 
21 Гражданско дело No 1460/2007 Облиг.искове за непозволено увреждане А.Б.З. Н.Л.К. Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 31.07.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
ПРЕДЯВЕНИЯ от адв.Кирил Стоименов от КАК като упълномощен представител на А.Б.З., ЕГН ********** *** адв.Стоименов, против Н.Л.К., ЕГН ********** ***, иск с по чл.45, ал.1 във вр. с чл.52 от ЗЗД за сумата 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/ обезщетение за неимуществени вреди /болки и страдания/ в следствие на травматични увреждания, причинени от извършен побой с дърво на 22.06.2003г. в с.Церовица, община Кюстендил, област Кюстендил, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането /22.06.2003г./ до окончателното й изплащане, ОТВЪРЛЯ като недоказан.
ОСЪЖДА А.Б.З. да заплати на Н.Л.К. /двамата с посочени лични данни/ 82лв. /осемдесет и два лева/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.

 
22 Гражданско дело No 1575/2007 Дела от административен характер Г.Й.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-НЕВЕСТИНО Докладчик: М.Й.А.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 07.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖАНЕ жалбата по чл.27а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на Г.Й.А., ЕГН ********** ***, с постоянно местоживеене ***, област Кюстендил, срещу решение № 07/ОБ от 20.03.2007г. на ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-С.НЕВЕСТИНО с адрес с.Невестино, община Невестино, област Кюстендил, с което н-ците на Марика Йорданова Дунгерска, б.ж. на с.Друмохар, са обезщетени чрез предоставяне в собственост на 900/3150 ид.ч. на стойност 388лв. от поземлен имот от ОПФ № 041044 по плана за обезщетяване в землището на с.Згурово, община Невестино, представляващ нива целия с площ 3.150дка, пета категория в м."Равняко" на стойност 1 358лв., при граници и съседи:
-№ 041015 нива на кмество с.Згурово,
-№ 000044 полски път на Община Невестино,
-№ 041045 полски път на Община Невестино, -
№ 041048 нива на Спиридон Николов Тонин и др.,
-№ 041049 нива на Станимир Кузманов Иванов и др. и
-№ 041043 нива на н-ци на Ана Спасова Кръстева и др., поради липса на правен интерес от оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1575/ 2007г. по описа на КРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.


 
23 Гражданско дело No 1620/2007 Облигационни искове Р.Й.К.,
В.Й.К.
Ц.С.Г.,
Т.И.С.,
Р.И.Б.Я.,
Й.Б.С.,
П.Б.С.
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 31.07.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от Р.Й.К., с ЕГН ********** и В.Й.К., с ЕГН **********,***, срещу Ц.С.Г.,***, Т.И.С.,***, Р.И. БУРНАСКА-Я.,***, ул. "Герена" №1, и Й.Б.С. и П.Б.С.,***, бул. "Захари Стоянов" бл.401, вх.А, ет.6, частичен иск с правно основание чл. 72, ал. 1 от ЗС за осъждане на ответниците да заплатят на ищците сумата в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, представляваща част от сумата в размер на 4500.00 /четири хиляди и петстотин/ лева - стойността на изградения от последните строеж, а именно: приземният етаж до положение груб строеж /"карабина"/ и тухлената зидария на първия етаж на масивна жилищна сграда в парцел ІІІ, кв. 26 по плана на с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, за периода от 1989г. /след издаване на разрешение за строеж и строителна линия/ до месец ноември 1990г. /когато строежът е спрян на основание заповед №2/28.ІІ.1990г. на Комисията по ТСУ при ОбНС - Кюстендил/; ведно със законната лихва върху сумата в размер на 1000.00 лева, считано от 11.06.2007г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Р.Й.К., с ЕГН ********** и В.Й.К., с ЕГН **********,***, да заплатят на Ц.С.Г.,***, на основание чл. 64, ал. 2 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК сумата в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от Г. разноски по производството за адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
24 Гражданско дело No 1634/2007 Облигационни искове И.К.Ч. Г.Б.Д. Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 01.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни, предявените от И.К.Ч., с ЕГН **********,***, срещу Г.Б.Д., с ЕГН **********,***, обективно съединени частични искове с правно основание чл. 93 от ЗС, както следва: за заплащане на сумата от 3000.00 /три хиляди/ лева, представляваща част от сумата от 4500.00 /четири хиляди и петстотин/ лева - стойността на добивите, получени от ответницата през стопанските 2002г., 2003г., 2004г., 2005г. и 2006г. от обирането на 15 бр. черешови дървета, находящи се в западната част на съсобствения между ищеца и Мая Кирилова Апостолова-Давидова и Ангел К. Апостолов, при права ? ид.ч. за ищеца и по ? ид.ч. за другите двама съсобственици, поземлен имот №004106, съставляващ овощна градина с площ от 1.900 дка, находящ се в землището на с. Скриняно, община Кюстендил, при граници и съседи: имот №004008 - овощна градина на Общински поземлен фонд, имот №004004 - овощна градина на Г.Б.Д., имот №004104 - полски път на Общински съвет - гр. Кюстендил, и имот №004007 - овощна градина на наследниците на Никола Стоянов Радловски, съразмерно с припадащата се на ищеца част от съсобствеността по отношение на имота; и за заплащане на сумата от 1000.00 /хиляда/ лева, представляваща част от сумата от 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева - стойността на добивите, получени от ответницата през стопанските 2002г., 2003г., 2004г., 2005г. и 2006г. от обирането на 5 бр. черешови дървета, находящи се в западната част на съсобствения между ищеца и Мая Кирилова Апостолова-Давидова и Ангел К. Апостолов, при права ? ид.ч. за ищеца и по ? ид.ч. за другите двама съсобственици, поземлен имот №004108, съставляващ овощна градина с площ от 1.100 дка, находящ се в землището на с. Скриняно, при граници и съседи: имот №004007 - овощна градина на наследниците на Никола Стоянов Радловски, имот №000025 - полски път на Общински съвет - Кюстендил, имот №004006 - овощна градина на наследниците на Стоянка Петрова Спасова, и имот №004004 - овощна градина на Г.Б.Д., съразмерно с припадащата се на ищеца част от съсобствеността по отношение на имота; ведно със законната лихва върху сумите, считано от 18.06.2007г. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА И.К.Ч., с ЕГН **********,***, да заплати на Г.Б.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл. 64, ал. 2 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК сумата от 6.00 /шест/ лева - направените от нея разноски по производство.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
25 Гражданско дело No 1667/2007 Дела по чл.252, 254, 255 ГПК (отм.) Й.С.М. В И К ООД - КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 11.07.2008г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.254 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК по отношение на "В и К"ООД със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 15, със законен представител управителя инж.Тодор Асенов Стоименов, ЕГН **********, че Й.С.М., ЕГН ********** ***, не дължи сумите гр.д. № 1599/ 2005г. по описа на КРС /арх. № 1795/ 2006г./, респективно по изп.д.№ 946/ 2005г. по описа на СИ при КРС за доставка на "питейна вода, пречистване и отвеждане на отпадни води" в размер на 506.96лв. главница за периода 17.04.2000г.-07.04.2005г., мораторна лихва в размер на 152.90лв. за периода 17.05.2000г.-17.10.2005г. и 13.19лв. разноски по гражданското дело.
ОСЪЖДА "В и К"ООД да заплати на Й.С. М. /с посочени данни/ 79.40лв. /седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.

 
26 Гражданско дело No 1765/2007 Облигационни искове М.М.П.,
А.Д.С.
С.П.П.,
С.П.П.,
П.Д.П.
Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 24.07.2008г.
ПРЕДЯВЕНИЯ от М.М.П., ЕГН ********** и А.Д.С., ЕГН **********,*** против С.П.П., ЕГН **********, С.П.П., ЕГН **********, двете със съдебен адрес:***- чрез адв.Христо Трандев и П.Д.П., ЕГН ********** ***, иск по чл.472 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК за обявяване за нищожен на нотариален акт № 17, том VIII, рег. № 8490, дело № 1288/ 2006г. на нотариус Евгени Павлов с рег. № 188 на НК с район на действие района на КРС поради нарушения на чл.469, ал.2 от ГПК /отм./ ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.
ОСЪЖДА М.М.П. и А.Д.С. да заплатят на С.П.П., С.П.П. и П.Д.П. /всички с посочени лични данни/ 400лв. /четиристотин лева/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.

 
27 Гражданско дело No 1778/2007 Искове по КТ В.И.Г. Ф-МА "ДЖИ ЕН ООД" КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: М.А.М.  Решение от 31.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от В.И.Г. ***, с ЕГН - ********** срещу "Джи Ен"ООд, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил , ул."Бенковски"№12 иск с правно основание чл. 344, ал.1, т.4 от КТ .
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
28 Гражданско дело No 1804/2007 Облигационни искове АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ГР.СОФИЯ ЕТ" ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА - ИВАЙЛО" Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 27.08.2008г.
ОСЪЖДА ВАСИЛКА СТОИЛОВА ВАСИЛЕВА, с ЕГН **********, в качеството й на ЕТ "ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА - ИВАЙЛО", със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Георги Стаматов" №22, да заплати на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Дондуков" №3, представлявана от Росица Калчева Стелиянова - заместник-изпълнителен директор, на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД във вр. с чл. 288, изр. 1, предл. 1 от ТЗ сумата в размер на 684.44 лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща намалена неустойка за неизпълнение на задължението й по т. 4.4 от договор №95/15.03.2004г. /изменена с т. 4.6 от Анекс №207/01.04.2004г. към договора/, дължима съгласно т. 7.6 от договора /изменена с т. 7.7 от анекса/, във връзка с трудов договор №1/17.03.2004г., сключен със Стояна Станишкова Янкова; ведно със законната лихва върху сумата в размер на 684.44 лева, считано от 01.08.2007г. до окончателното й изплащане; и на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК сумата в размер на 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляваща направени от Агенцията по заетостта разноски по производството за вещо лице, съразмерно с уважената част от иска; като иска с правно основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 288, изр. 1, предл. 1 от ТЗ за разликата над 684.44 лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ до пълния претендиран размер - 2281.45 лв. /две хиляди двеста осемдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/, ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен.
ОСЪЖДА ВАСИЛКА СТОИЛОВА ВАСИЛЕВА, с ЕГН **********, в качеството й на ЕТ "ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА - ИВАЙЛО", със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Георги Стаматов" №22, да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд на основание чл. 63, ал. 3 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във вр. с чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, държавна такса в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.

 
29 Гражданско дело No 1912/2007 Дела от административен характер Т.Д.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: М.А.М.  Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО РЕШЕНИЕ №41-Р/15.12.1994 г. на ПК гр.Кюстендил , с което на наследниците на Стойне Т. Христов е възстановен имот№038013 по КВС, находящ се в м."Св Георги", в землището на с.Мазарачево, община Кюстендил в стари / съществуващи на място/ реални граници
ОСЪЖДА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-ГР.КЮСТЕНДИЛ, община Кюстендил, област Кюстендил да заплати на Т.Д.Т. /с посочени лични данни/, деловодни разноски в размер на 110,00 лева / сто и десет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Кюстендилския административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е изготвено.

 
30 Гражданско дело No 1998/2007 Дела от административен характер Н.К.Г.,
Л.К.Й.,
Д.К.Й.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: М.А.М.  Решение от 04.07.2008г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното на 04.03.2008 г. решение по адм.д.№1998/2007 г. по описа на КРС, в частта от диспозитива, в която се възстановява правото на собственсот, като тази част се чете така : " ВЪЗСТАНОВЯВА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ВЕРКА ЯКИМОВА ЙОРДАНОВА в съществуващи /възстановими / стари реални граници върху следните имоти : лозе от 1,00 дка, находящо се НА ТЕРЕН ПО ПАР.4 , ГР.Кюстендил, местността "Саманли баир" и овощна градина от 1,000 дка, находяща се в терен по пар.4 на гр. Кюстендил, в местността "Саманли баир"
Решението може да се обжалва по общия ред , пред КОС - в 14 дневен срок от получаване на съобщението ,че е изготвено.

 
31 Гражданско дело No 2020/2007 Делби М.С.К. Л.П.К.,
М.П.И.
Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 10.07.2008г.
ДОПУСКА извършване на съдебна делба между Марийка С.К., ЕГН ********** ***, Л.П.К. и М.П.И.,*** на следния, съсобствен по силата на наследствено правоприемство от общия им наследодател Кирил П.К.,***, недвижим имот:
западната част от двуетажна жилищна сграда - близнак, застроена в парцел Х, имот пл.№4580, кв.245 по плана на гр.Кюстендил, състоящ се от 634 кв.м., при съседи: Благой Кочев; Симеон Кочев; ДЗС и ул."Колуша", ведно с 1/2 ид.ч. от правото на строеж върху имота.

ПРИ ПРАВА: 4/6 ид.ч. за Марийка К. и по 1/6 ид.ч. за Л.К. и М. Иванчова.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Гражданско дело No 2041/2007 Вещни искове К.А.Р. А.И.Р.,
Г.И.Р.
Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 28.07.2008г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.97, ал.1 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК във вр. с чл.59, ал.3,пр.последно от ЗС по отношение на А.И.Р., ЕГН ********** и Г.И.Р., ЕГН **********,***, че е погасено правото им на безвъзмездно ползване на всеки един от тях до края на живота им, учредено с нотариален акт № 149, том I, нотариално дело № 256/ 1993г. на нотариуса при КРС върху II-рия жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в УПИ-парцел V,имот пл. № 3832 в кв.258 по плана на гр.Кюстендил, при съседи: ул."Аспарух", Стоян и Катерина Николови, Симеон А. и Пара Стефанова и Стойне Яначков, собственост на К.А.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес за призоваване: гр.Кюстендил, ул."Генерал Крум Лекарски" № 3, ет.2, адв.Лазарова, поради неупражняване на посоченото право на ползване от 2001г. до 05.10.2007г. /датата на подаване на исковата молба по делото/.
ОСЪЖДА А.И.Р. и Г.И.Р. да заплатят на К.А.Р. /всички с посочени лични данни/ 394.22лв. /триста деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/ деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му.

 
33 Гражданско дело No 2164/2007 Делби Д.Й.С.,
Й.Д.Г.
Д.Й.П. Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН лек автомобил м."Варбург", модел "Делукс", рег.№ Кн 8840 Б, двигател №15929, рама №1714963, кафяв (шоколадов) на цвят.
Сумата получена от продажбата, следва да се разпредели между страните, съобразно притежаваните от тях права.
ОСЪЖДА Д.Й.С., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд- гр.Кюстендил в размер на 6, 06 лева.
ОСЪЖДА Й.Д.Г., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд- гр.Кюстендил в размер на 3, 46 лева.
ОСЪЖДА Д.Й.П. ***, ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд- гр.Кюстендил в размер на 0, 87 лева.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
34 Гражданско дело No 2387/2007 Делби Г.М.М.,
Е.Ц.К.,
Л.Ц.Т.
А.А.И. Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 10.07.2008г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния неподеляем недвижим имот:
Овощна градина от 1,750 дка, Х категория, в землището на с.Раждавица, м."Грамаге", имот №046003 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот №046005 - овощна градина на насл. на Арсена Христова Калъчева; имот №046004 - овощна градина на насл. на Ангел Георгиев Милошев; имот №046024 - полски път на Община Кюстендил; имот №046001 - овощна градина на насл. на Спас Атов Калъчев и имот № 046002 - овощна градина на насл. на Стоимен Стоянов Милушев.
Сумата получена от продажбата, следва да се разпредели между страните, съобразно притежваните от тях права.
ОСЪЖДА Г.М.М., ЕГН **********, Е.Ц.К., ЕГН ********** и Л.Ц.Т., ЕГН **********,*** всяка една от тях да заплати държавна такса по сметката на Районен съд- гр.Кюстендил в размер на 1, 51 лева.
ОСЪЖДА А.А.И., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд- гр.Кюстендил в размер на 4, 54 лева.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
35 Гражданско дело No 2425/2007 Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.С.И. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕИСТВО С. НЕВЕСТИНО Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 03.07.2008г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕТО на Г.С.И., с ЕГН ********** ***, и ОТМЕНЯВА Заповед №РД0678/20.11.2007г., издадена от директора на Държавно лесничейство - Невестино.
ВЪЗСТАНОВЯВА Г.С.И., с ЕГН ********** ***, на заеманата преди уволнението длъжност "горски стражар" в Държавно лесничейство - Невестино.
ОСЪЖДА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - НЕВЕСТИНО, с адрес: с. Невестино, област Кюстендил, представлявано от инж. Милчо Кирилов - директор, да заплати на Г.С.И., с ЕГН ********** ***, сумата от 2003.40 лв. /две хиляди и три лева и четиридесет стотинки/, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за времето, през което е останал без работа поради незаконното уволнение, извършено със Заповед №РД0678/20.11.2007г., издадена от директора на Държавно лесничейство - Невестино, а именно - за периода от 20.11.2007г. до 20.05.2008г., включително, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 29.11.2007г. до окончателното й изплащане; както и сумата от 100.00 лв. /сто лева/, представляваща направените от И. разноски по производството.
ОСЪЖДА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - НЕВЕСТИНО, с адрес: с. Невестино, област Кюстендил, представлявано от инж. Милчо Кирилов - директор, да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд сумата от 43.00 лв. /четиридесет и три лева/, представляваща разноски за вещо лице от бюджета на съда.


На основание чл. 345 от КТ след влизане в сила на настоящото решение на ищеца да се връчи съобщение, че в двуседмичен срок от получаването му може да се яви в Държавно лесничейство - Невестино, за да заеме работата, на която е възстановен.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
36 Гражданско дело No 2441/2007 Дела от административен характер Л.Н.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решението от 08.11.2007г., обективирано в уведомително писмо изх. №1350/09.11.2007г. на ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - гр. КЮСТЕНДИЛ /сега Общинска служба "Земеделие" - гр. Кюстендил/, с което на наследниците на Никола Илиев Тасев е отказано възстановяване правото на собственост и издаване на скица на част от земеделски имот с площ от 7.000 дка, находящ се в местността "Гарище", в землището на с. Богослов, община Кюстендил.
УКАЗВА на ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - гр. КЮСТЕНДИЛ, в 2-месечен срок, считано от влизане в сила на съдебното решение, да приключи административното производство по реституция на посочения по-горе имот, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
ОСЪЖДА ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - гр. КЮСТЕНДИЛ, да заплати на Л.Н.С., с ЕГН **********,***, сумата от 210.00 /двеста и десет/ лева - направени разноски по производството.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр. Кюстендил, в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е изготвено.

 
37 Гражданско дело No 12/2008 Вещни искове В.С.Я. Д.Т.А.,
Е.М.Д.,
Р.М.Д.
Докладчик: М.Й.А.  Определение от 07.07.2008г., в законна сила от 04.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 12/ 2008г. по описа на КРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението до ищеца за изготвянето му.
 
38 Гражданско дело No 46/2008 Искове по КТ Н.И.Х. ЕТ МАРИН МАРИНОВ -ММ-97 Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
ОСЪЖДА ЕТ"МАРИН МАРИНОВ-ММ-97" със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 49, кафе "Филаделфия" със законен представител Марин Иванов Маринов, ЕГН **********, да заплати на Н.И.Х., ЕГН ********** ***, община Кюстендил, област Кюстендил, сумата 697.03лв. /шестстотин деветдесет и седем лева и три стотинки/, включваща:
1/ 357.89лв. /триста петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ по чл.262, ал.1 във вр. с чл.305, ал.3 от КТ извънреден труд за периодите м.10.2006г.-м.11.2006г., м.01.2007г. и 03.09.2007г.-05.09.2007г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.01.2008г. до окончателното й изплащане, като за разликата до претендираните 450лв. и за м.12.2006г., 01.09.2007г.-02.09.2007г. и 06.09.2007г.-10.09.2007г. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен,
2/ 29.04лв. /двадесет и девет лева и четири стотинки/ по чл.128, т.2 във вр. с чл.242 от КТ трудово възнаграждение за периода 03.09.2007г.-05.09.2007г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.01.2008г. до окончателното й изплащане, като за разликата до претендираните 70лв. и периодите 01.09.2007г.-02.09.2007г. и 06.09.2007г.-09.09.2007г. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен,
3/ 288лв. /двеста осемдесет и осем лева/ по чл.224, ал.1 във вр. с чл.305, ал.4 от КТ обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 25 работни дни /7 дни за 2006г. и 18 дни за 2007г./, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.01.2008г. до окончателното й изплащане и
4/ 22.10лв. /двадесет и два лева и десет стотинки/ деловодни разноски.
ОСЪЖДА ЕТ"МАРИН МАРИНОВ-ММ-97" /с посочени данни/ да заплати по сметка на съда 50лв. /петдесет лева/ ДТ и 29.46лв. /двадесет и девет и четиридесет и шест лева/ разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е изготвено.


 
39 Гражданско дело No 59/2008 Изменение на издръжка - чл.86 СК Р.А.М. М.Б.М. Председател и докладчик: М.Й.А.  Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.

ИЗМЕНЯ размера на определената с решение от 05.01.2007г. по бр.д. № 2382/ 2007г. по описа на КРС месечна издръжка за малолетната ЕЛЕОНОРА РУМЕНОВА МИРКОВА, ЕГН **********, заплащана от Р.А.М., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 64, ет.2, стая № 5 чрез адв.Т.Петкова, на майката М.Б.М., ЕГН ********** ***, като НАМАЛЯВА същия от 80лв. /осемдесет лева/ на 70лв. /седемдесет лева/, считано от 17.01.2008г. до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху сумата за всяка закъсняла вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като за разликата до претендираните 50лв. по чл.86 от СК ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.
ОСЪЖДА М.Б.М. да заплати на Р.А.М. /двамата с посочени лични данни/ 31.07лв. /тридесет и един лев и седем стотинки/ деловодни разноски.
ОСЪЖДА Р.А.М. да заплати на М.Б.М. /двамата с посочени лични данни/ 33.33лв. /тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ деловодни разноски.
Допуска предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е изготвено.


 
40 Гражданско дело No 84/2008 Облигационни искове С.Б.С. ЕТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - СУНА 2 Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 01.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
ОСЪЖДА ЕТ "Георги Д. - Суна 2" със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ж.к.Герена бл.159, ет.4, ап.12 да заплати на С.Б.С., ЕГН ********** *** сумата от 1685.29 лв. /хиляда шестотин осемдесет и пет лв. и двадесет и девет ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищеца, както следва: за периода 01.01.2005г. до 31.12.2005г. - 403.44 лв., за периода 01.01.2006г. до 31.01.2007г. - 502.37 лв. и за периода 01.02.2007г. до 01.11.2007г. - 779.48 лв., ведно със законната лихва върху сумата от 1685.29 лв., считано от 15.01.2008г. до окончателното й изплащане, както и съдебни разноски в размер на 106.72 лв. /сто и шест лв. и седемдесет и две ст./, като за разликата от 148.25 лв. /сто четирдесет и осем лв. и двадесе и пет ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода 04.06.2004г. до 31.12.2004г. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен - погасен по давност.
ОСЪЖДА ЕТ "Георги Д. ***, с посочен адрес да заплати по сметка на Кюстендилски районен съд държавна такса в размер на 67.41 лв. /шестдесет и седем лв. и четирдесет и една ст./ и съдебни разноски в размер на 116 лв. /сто и шестнадесет/.
ОСЪЖДА С.Б.С., с посочени данни, да заплати на ЕТ "Георги Д. ***, с посочен адрес съдебни разноски в размер на 2.40 лв. /два лв. и четирдесет ст./.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 14 дневен срок, считано от съобщаването му.

 
41 Гражданско дело No 99/2008 Облигационни искове ЕТ АНДРЕЙ СТРАШНИКОВ-АРИС ЕТ ВЕНЦИСЛАВ СТРАХИЛОВ-ВИАС-96 Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 20.09.2008г.
ОСЪЖДА ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТРАХИЛОВ, с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "ВЕНЦИСЛАВ СТРАХИЛОВ - ВИАС - 96", със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Здравец" №4, да заплати на АНДРЕЙ РАДКОВ СТРАШНИКОВ, с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "АНДРЕЙ СТРАШНИКОВ- АРИС", със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. "Бачо Киро" бл. 5, вх. Б, ап. 7, на основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ сумата в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/, представляваща неизплатения остатък от цената за доставката на 36 куб. м бетон, марка Б15, ведно с транспорта на разстояние 96 км, по фактура №000001812/29.09.2006г.; на основание основание чл. 294, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД сумата в размер на 348.08 лв. /триста четиридесет и осем лева и осем стотинки/, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва на плащането по фактура №000001812/29.09.2006г., за периода от 30.09.2006г. до 17.10.2007г., включително; ведно със законната лихва върху сумата от 2000.00 лева, считано от 18.10.2007г. до окончателното й изплащане; и на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./ във връзка с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК сумата в размер на 411.56 лв. /четиристотин и единадесет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща направени от ищеца разноски по производството; като иска с правно основание чл. 294, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва на плащането по фактура №000001812/29.09.2006г. за разликата над 348.08 лв. /триста четиридесет и осем лева и осем стотинки/ до пълния претендиран размер - 350.74 лв. /триста и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки/, т.е. за сумата в размер на 2.66 лв. /два лева и шестдесет и шест стотинки/, както и за първия ден от претендирания период, а именно - 29.09.2006г., ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.
 
42 Гражданско дело No 101/2008 Изменение на издръжка - чл.86 СК С.П.Е. В.А.Е.,
ДИРЕКЦИЯ СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 22.07.2008г.
ИЗМЕНЯВА размера на месечната издръжка, която В.А.Е., с ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес: гр. Ямбол, ж.к. "Георги Бенковски" №11, вх. З, ет. 4, ап. 170, понастоящем с неизвестен адрес, е осъден да заплаща на С.П. ИВАНОВА, с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетното дете Данислав Валентинов Е., с ЕГН **********, с решение от 08.12.2004г. по гр. дело №778/2004г. по описа на Кюстендилския районен съд, като го УВЕЛИЧАВА от 30.00 лв. /тридесет лева/ на 70.00 лв. /седемдесет лева/, считано от 18.01.2008г. до настъпване на основания, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа, като иска за разликата над 70.00 лв. /седемдесет лева/ месечно до пълния претендиран размер - 80.00 лв. /осемдесет лева/ месечно, ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен.
ОСЪЖДА В.А.Е., с ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес: гр. Ямбол, ж.к. "Георги Бенковски" №11, вх. З, ет. 4, ап. 170, понастоящем с неизвестен адрес, да заплати на С.П. ИВАНОВА, с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетното дете Данислав Валентинов Е., с ЕГН **********, сумата в размер на 17.50 лв. /седемнадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща направените от последната разноски по производството съразмерно с уважената част от иска, както и да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд сумата в размер на 100.80 лв. /сто лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.


 
43 Гражданско дело No 129/2008 Облигационни искове ВЕГА-ВИП-ГЕОРГИ ЖИВКОВ ЕТ СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ЕТ Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 31.07.2008г., в законна сила от 29.09.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.372,ал.1 ТЗ,съдът:

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ЖИВКОВ,ЕГН ********** ***, действуващ като едноличен търговец с фирма " ВЕГА- ВИП- ГЕОРГИ ЖИВКОВ",адрес на управление на дейността-с.Мърчаево, ул."Трапезица" № 4, съдебен адрес- гр.София, ул."Дунав" № 3,чрез адвокат Саръиванова от Адвокатска колегия-гр.София , против едноличен търговец СОНЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА,ЕГН **********,действаща като такава с фирма "СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА", седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил, ул."Александър Стамболийски" № 38, бл.15, вх."А", ет.3, ап.№ 12 иск с пр.осн.чл.372,ал.1 ТЗ да бъде осъден ответника да му заплати сумата от 2347-две хиляди и триста и четиредесет и седем лева, дължащи се по сключен между страните договор за превоз и издадена фактура № 7/02.02.2007 год.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на образуване на делото до окончателното заплащане на сумата, както и сторените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от получаването на съобщението до страните за изготвянето му.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
44 Гражданско дело No 159/2008 Делби Б.И.К. И.И.К.,
В.Н.К.,
Д.Д.К.
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 30.07.2008г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Б.И.К., с ЕГН **********,***, И.И.К.,***, В.Н.К.,***, и Д.Д.К.,***, с настоящ адрес: с Самуилово, община Сливен, на следните съсобствени помежду им земеделски земи, находящи се в землището на с. Таваличево, община Кюстендил: нива с площ от 1.087 дка, десета категория, в местността "Горни лозя", съставляваща имот №047035 по картата на землището, при граници и съседи: имот №047038 - нива на неидентифициран собственик /по скица №Ф186481/12.11.2007г. - на Община Кюстендил/, имот №047028 - нива на наследниците на Симеон Стоянов Балюбашки, имот №047029 - нива на наследниците на Милан Стоилков Мазнев, имот №047034 - нива на Стоян Василев Мазнев, имот №047112 - полски път общинска собственост, и имот №047036 - нива на наследниците на Кирил Николов К.; нива с площ от 1.112 дка, десета категория, в местността "Митрина чешма", съставляваща имот №055029 по картата на землището, при граници и съседи: имот №055030 - напоителен канал на напоителна система, имот №055014 - нива на наследниците на Тодор Анев К., имот №055013 - нива на наследниците на Витан Миланов Перянски, имот №055017 - нива на наследниците на Тодор Анев К. /по скица №Ф186482/12.11.2007г. - на наследниците на Кирил И. Перянски/, и имот №055020 - нива на неидентифициран собственик /по скица №Ф186482/12.11.2007г.- на Община Кюстендил/; зеленчукова култура с площ от 0.380 дка, трета категория, в местността "Барник", съставляваща имот №162006 по картата на землището, при граници и съседи: имот №162009 - зеленчукова култура на наследниците на Станке Стоименов Тасев, имот №162007 - зеленчукова култура на наследниците на Мите Георгиев Тирбачки /по скица №Ф186483/12.11.2007г. - на Кирил И. Митев/, имот №162003 - зеленчукова култура на наследниците на Кирил Николов К., имот №162005 - зеленчукова култура на наследниците на Тодор Анев К., имот №000097 - произв. терен общинска собственост, имот №162096 - полски път общинска собственост, имот №162011 - зеленчукова култура, общински поземлен фонд, и имот №162010 - зеленчукова култура на наследниците на Яне Стоименов Тасов; зеленчукова култура с площ от 1.002 дка, осма категория, в местността "Грамаге", съставляваща имот №163043 по картата на землището, при граници и съседи: имот №163062 - зеленчукова култура на наследниците на Никола Пенев Точев, имот №163061 - зеленчукова култура, общински поземлен фонд, имот №163044 - зеленчукова култура на наследниците на Христо Стоянов Терзин, имот №163042 - зеленчукова култура на наследниците на Тодор Анев К., имот №163124 - полски път общинска собственост, имот №163064 - зеленчукова култура, общински поземлен фонд, и имот №163063 - зеленчукова култура на наследниците на Костадин и Петър Въжарови; нива с площ от 0.268 дка, трета категория, в местността "Барник", съставляваща имот №173147 по картата на землището, при граници и съседи: имот №173148 - нива на неидентифициран собственик /по скица №Ф186484/12.11.2007г. - на Община Кюстендил/, имот №000079 - дере, овраг, яма общинска собственост, имот №173144 - нива на наследниците на Тодор Анев К., имот №173146 - нива на наследниците на Димитър Николов Миладинов /по скица №Ф186484/12.11.2007г. - на наследниците на Стойо Христов Тасов/, имот №173150 - нива на наследниците на Григор Котев Генин, и имот №173149 - нива на наследниците на Станимир Котев Генин; нива с площ от 0.403 дка, трета категория, в местността "Барник", съставляваща имот №173232 по картата на землището, при граници и съседи: имот №173243 - нива на наследниците на Петър Стоименов Колешански /по скица №Ф186485/12.11.2007г. - на Людмил Михайлов Николов/, имот №000081 - дере, овраг, яма общинска собственост, имот №173231 - нива на наследниците на Тодор Анев К., имот №173233 - нива на наследниците на Маноил Христов Богданов /по скица №Ф186485/12.11.2007г. - на Георги Илиев Савов/, имот №173234 - нива на наследниците на Димитър Христов Богданов, имот №173235 - нива на Георги Николов Богданов /по скица №Ф186485/12.11.2007г. - на Ружка Василева Венева и др./, и имот №173236 - нива на неидентифициран собственик /по скица №Ф186485/12.11.2007г. - на Община Кюстендил/; нива с площ от 0.565 дка, трета категория, в местността "Барник", съставляваща имот №173251 по картата на землището, при граници и съседи: имот №173253 - нива на неидентифициран собственик /по скица №Ф186503/12.11.2007г. - на Община Кюстендил/, имот №173250 - нива на Костадин Харалампиев Генин, имот №173240 - нива на наследниците на Никола и Ирина Пееви, имот №176007 - пасище, мера на наследниците на Кирил И. Перянски, и имот №173252 - нива на наследниците на Тодор Анев К.; нива с площ от 1.497 дка, десета категория, в местността "Грабежо", съставляваща имот №080072 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000621 - пасище, мера общинска собственост, имот №080067 - полска култура на наследниците на Йордан Стоянов Мазнев, имот №080068 - нива на наследниците на Христо Милошев Калфин /по скица №Ф186473/12.11.2007г. - на Гюлка Христова Мазнева/, имот №080073 - нива на наследниците на Георги Стоянов Колешански, и имот №080074 - полска култура на наследниците на Георги Николов Говедарски; овощна градина с площ от 1.699 дка, шеста категория, в местността "Помочиво", съставляваща имот №084007 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000626 - пасище, мера общинска собственост, имот №084005 - овощна градина на наследниците на Кирил Николов К., имот №084008 - овощна градина на наследниците на Илия Андонов Манев, имот №084009 - овощна градина на наследниците на Гоше Г. Малинов; нива с площ от 2.796 дка, пета категория, в местността "Големи рид", съставляваща имот №123019 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №123018 - нива на наследниците на Георги Точев Масларски, имот №123021- нива на наследниците на Ана Георгиева Попова, имот №123602 - полски път общинска собственост, и имот №000657 - полски път общинска собственост; нива с площ от 3.302 дка, осма категория, в местността "Могила", съставляваща имот №156003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000337 - полски път общинска собственост, имот №156600 - полски път общинска собственост, имот №156004 - нива на наследниците на Кирил Николов К., имот №156006 - нива на Малина Йорданова Пеева /по скица №Ф186476/12.11.2007г. - на наследниците на Костадин Димитров Гешев/, и имот №156005 - полска култура на наследниците на Никола И. Говедарски; овощна градина с площ от 3.264 дка, пета категория, в местността "Котлина", съставляваща имот №161051 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №161022 - овощна градина-тер. на наследниците на Маноил Христов Богданов /по скица №Ф186477/12.11.2007г. - на Валентин Илиев Савов/, имот №161024 - овощна градина-тер. на Пара Димитрова Генинска /по скица №Ф186477/12.11.2007г. - на Методи Валентинов Терзийски и др./, имот №161027 - овощна градина-тер. на наследниците на Никола Александров Джалев, имот №161057 - овощна градина-тер., общински поземлен фонд, имот №161058 - овощна градина-тер. на наследниците на Евтим Василев Мазнев, имот №161053 - полски път общинска собственост, имот №000039 - път ІV клас на Пътно управление - гр. Кюстендил, имот №161019 - овощна градина-тер. на Никола Христов Мазнев /по скица №Ф186477/12.11.2007г. - на Христо Николов Мазнев/, и имот №161010 - овощна градина-тер., общински поземлен фонд /по скица №Ф186477/12.11.2007г. - на наследниците на Б. Христов Мазнев/; овощна градина с площ от 1.301 дка, шеста категория ..../вж. прикачения файл/
 
45 Гражданско дело No 163/2008 Дела от административен характер Б.И.П.,
Н.И.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение №48-12/10.11.1993г. на ПК-Кюстендил, понастоящем ОС"ЗГ" гр.Кюстендил в частта, с която е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на Иван Христов П. върху 17 /седемнадесет/ на брой земеделски земи в землището на с.Преколница, обл.Кюстендил.
ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ на ОС"ЗГ" гр.Кюстендил да приключи валидно реституционното производство по заявление №39155/25.02.1992г. по описа на службата, подадено от Иван Христов П.,***, като възстанови правото на собственост на н-ци на Иван Христов П. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на земеделските имоти в землището на с.Преколница, съобразно заключение №285/17.06.2008г. на в.л. инж.Б.Г., прието по адм.д.№163/2008г. на КРС.
ОСЪЖДА ОС"ЗГ" гр.Кюстендил да заплати общо на Б.И.П. и Н.И.С. *** съдебни разноски в размер на 370 лв. /триста и седемдесет/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилски административен съд в 14 дневен срок от връчването му.

 
46 Гражданско дело No 172/2008 Облигационни искове РИС ОЙЛ ЕООД Е.С.И. Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 27.08.2008г.
ОСЪЖДА Е.С.И., с ЕГН ********** ***, да заплати на "РИС ОЙЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Земен" №36Б, представлявано от Славчо Йорданов Славов, с ЕГН ********** - едноличен собственик на капитала и управител, на основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ сумата в размер на 478.00 лв. /четиристотин седемдесет и осем лева/, представляваща цената на 292.35 литра доставено за периода от 19.11.2006г. до 29.11.2006г. и незаплатено дизелово гориво, по фактура №134/30.11.2006г., и сумата в размер на 711.02 лв. /седемстотин и единадесет лева и две стотинки/, представляваща цената на 433.77 литра доставено за периода от 06.12.2006г. до 20.12.2006г. и незаплатено дизелово гориво, по фактура №173/29.12.2006г.; на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД във връзка с чл. 288, изр. 1, предл. 1 от ТЗ сумата в размер на 5.00 лв. /пет лева/, представляваща лихва за забавено плащане на сумата от 478.00 лева, за периода от 30.11.2006г. до 29.12.2006г., и сумата в размер на 185.47 лв. /сто осемдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане на сумата от 711.02 лева, за периода от 30.12.2006г. до 07.02.2008г.; ведно със законната лихва върху главниците, считано от 07.02.2008г. до окончателното им изплащане; и на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК сумата в размер на 355.18 лв. /триста петдесет и пет лева и осемнадесет стотинки/, представляваща направените от дружеството разноски по производството.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
47 Гражданско дело No 185/2008 Облигационни искове Д.Л.В. С.К.С. Председател и докладчик: А.Т.С.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
На осн. чл. 119, ал. 1 и чл. 64, ал. 3 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал. 1 от ПЗР на ГПК, съдът прекратява производството по гр. дело №185/2008г. по описа на КРС, поради оттегляне на предявения иск. Осъжда Д.Л. Вугоглавски, с ЕГН **********,***, да заплати на С.К.С.,***, сумата в размер на 180.00 лева, представляваща направените от същата разноски по производството, от които: 100.00 лева - за адвокатско възнаграждение и 80.00 лева - за възнаграждение за вещото лице по съдебно-графичната експертиза. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.
 
48 Гражданско дело No 265/2008 Облигационни искове Д.К.Г.,
К.Г.Г.
В И К - ООД - ГР. КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 06.08.2008г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Кюстендил, че Д.К.Г., ЕГН ********** и К.Г.Г., ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр.Кюстендил, ул."Гороцветна"№35, не му дължат сумата 1225,14 лева, от която главница 889, 19 лева, дължаща се за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води за периода от 01.10.2002г. до 21.05.2007г., мораторна лихва и деловодни разноски, за коeто са осъдени по ч.гр.д.№2370/2007г. по описа на Районен съд-гр.Кюстендил.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в 14 - двевен срок от съобщаването му.

 
49 ЧГД No 355/2008 Други ЧГД РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ Л.С.С.,
ТИЗКОМ ООД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Районен кооперативен съюз, гр.Кюстендил, пл."Демокрация"№1, ет.3, с която се иска спиране на изпълнението по изп.д.№087420400147 по описа на частен съдебен изпълнител с рег.№742, на основание чл.417 във вр. с чл.416, ал.2 ГПК (отм.).
ОСЪЖДА Районен кооперативен съюз, гр.Кюстендил, пл."Демокрация"№1, ет.3 да заплати на "Тизком"ООД, гр.Кюстендил деловодни разноски в размер на 100 лева.
ОСЪЖДА Районен кооперативен съюз, гр.Кюстендил, пл."Демокрация"№1, ет.3 да заплати по сметка на Районен съд-гр.Кюстендил държавна такса в размер на 10 лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
50 Гражданско дело No 398/2008 Вещни искове М.А.Б.,
И.Г.М.
КЮСТЕНДИЛСКИ СТРОИТЕЛ ЕАД Председател и докладчик: А.Н.Р.  Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
Прекратява производството по гр.дело № 398/2008 г. по описа на КРС, поради постигната спогодба между страните. Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба пред КОС в 7-мо дневен срок от днес.
 
51 Гражданско дело No 400/2008 Вещни искове по ЗСПЗЗ Б.М.Т. К.М.Т.,
Г.М.М.,
А.К.С.,
К.В.Ж.,
А.А.М.
Докладчик: А.Н.Р.  Определение от 01.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
Водим от горното и на осн.§ 2,ал.1 от ПЗР на ГПК във вр. с чл. 100,ал.3 във вр. с ал.1 ГПК / отм/ и чл.98,ал.1,б."б" ГПК / отм/, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 400/08 год. по описа на КРС, образувано по предявеният от Б.М.Т., ЕГН ********** *** К.М.Т., ЕГН ********** ***, Г.М.М.,***, ул."Кюстендилски водопад" № 105,А.К. ***, К.В.Ж. *** и А.А.М. *** , иск с пр.осн.чл.14,ал.4 ЗСПЗЗ да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че наследниците на МИРЕ Т. ***, са били собственици на процесните два броя ниви, подробно описани в ИМ /срвн. и уточнителната молба на л.8/ към 1956-1957 год. при образуването на ТКЗС в с.Еремия,Кюст.област.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред КОС в 7-дневен срок от получаването на съобщението до ищеца за постановяването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
52 Гражданско дело No 401/2008 Дела по чл.252, 254, 255 ГПК (отм.) Г.С.Г. В И К ООД - КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.97,ал.1 ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД-седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" № 15 , че Г.С.Г., ЕГН ********** *** баня, об.Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул."Паничище" № 108 , НЕ МУ ДЪЛЖИ дължи сумата от 295,76-двеста и деветдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки, присъдена против него в полза на ответното дружество по гр.д.№ 1722/20056 год. по описа на Районен съд-гр.Дупница, от която главница от 248,08-двеста и четиредесет и осем лева и осем стотинки и законна лихва от 47,72-четиредесет и седем лева и седемдесет и две стотинки,представляващи дължима такса вода съгласно издадени фактури за периода от 31.07.2002 год. до 27.07.2005 год., ведно със законната лихва върху главницата от 248,08 лева,считано от датата на постъпване на молбата в съда-02.12.2005 год. до окончателното и изплащане, както и сторените в производството разноски,възлизащи на сумата от 6, 91-шест лева и деветдесет и една стотинки.

ОСЪЖДА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД-седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" № 15 ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Г., ЕГН ********** *** баня, об.Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул."Паничище" № 108 , сумата от 94,84-деветдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки, представляващи платени държавна такса и адвокатско възнаграждение за един адвокат пред настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от получаването на съобщението до страните за изготвянето му.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
53 Гражданско дело No 405/2008 Вещни искове по ЗСПЗЗ Б.М.Т. К.М.Т. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 03.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№405/2008г. по описа на КРС и ВРЪЩА исковата молба на Б.М.Т., ЕГН ********** ***.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.

 
54 Гражданско дело No 425/2008 Облигационни искове ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ - ОП ПАЗАРИ И ПЛАТЕНИ ПАРКИНГИ,
ЕТ ВЕРА СТЕФАНОВА-ВЕРОНИКА
  Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 13.08.2008г.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :

ОСЪЖДА ВЕРА СТЕФАНОВА БОСАЧКА , ЕГН **********, в качеството Й на едноличен търговец с фирма " ВЕРА СТЕФАНОВА-ВЕРОНИКА", седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил, ул."ЦАРИГРАД" № 133, вх."А", ап.№ 9 , ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1, на основание чл.79, ал.1 във връзка с чл.232, ал.2 от ЗЗД за сумата от 146,52 -сто и четиредесет и шест лева и петдесет и две стотинки, представляваща дължим и неизплатен месечен наем за периода от 01.02.2007 г. до 01.05.2007 год. по договор за наем № 587/23.11.2006 год., на осн. чл.232, ал.2 ЗЗД сумата от 283,20-двеста и осемдесет и три лева и двадесет стотинки, представляваща консумирана, но неплатена електрическа енергия за периода от месец декември на 2006 год. до месец 02.07 год.вкл. , на осн.чл.232,ал.2 ЗЗД сумата от 19,68-деветнадесет лева и шестдесет и осем стотинки за периода от 01.-12.2006 год. до месец февруари на 2007 год.,включително,на основание чл.92, ал.1 от ЗЗД сумата от 14, 64 -четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки,представляваща договорна лихва за забава по чл.32 на договор за наем № 587/23.11.2006 год., на осн.чл.86,ал.1 ЗЗДс сумата от 46,41 -четиредесет и шест лева и четиредесет и една стотинки за периода 11.01.2007 год. до 29.02.2008 год.върху неиздължените консумативни разноски, както и размера на законната лихва върху сумите от 146,52-сто и четиредесет и шест лева и петдесет и две стотинки, 283,20-двеста и осемдесет и три лева и двадесет стотинки и 14,64-четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки, чийто характер е посочен по-горе,считано от 29.02.2008 год. -датата на предявяването на исковата молба в съда до окончателното им погасяване, както и сторените по делото разноски, възлизащи на сумата от 100,00-сто лева,платени за адвокатско възнаграждение,КАТО ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ИСКОВАТА ПРЕТЕНЦИЯ за присъждане на законната лихва върху сумите,дължащи се на осн.чл.92 ЗЗД и чл.86,ал.1 ЗЗД, считано от 29.02.2008 год. до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА ВЕРА СТЕФАНОВА БОСАЧКА , ЕГН **********, в качеството Й на едноличен търговец с фирма " ВЕРА СТЕФАНОВА-ВЕРОНИКА", седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил, ул."ЦАРИГРАД" № 133, вх."А", ап.№ 9 , ДА ЗАПЛАТИ по сметките на Районен съд-гр.Кюстендил държавна такса в размер на размер на 20,42-двадесет лева и четиредесет и две стотинки, както и 5,00-пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Кюстендилски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за изготвянето му.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
55 Гражданско дело No 459/2008 Вещни искове И.Х.Г.,
Д.В.Г.
А.Б.Р.,
Й.А.Р.
Председател и докладчик: А.Н.Р.  Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
Прекратява поради недопустимост на иска.
 
56 Гражданско дело No 536/2008 Дела от административен характер Т.И.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 28.07.2008г., в законна сила от 11.09.2008г.
Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1-135/ 24.01.2008 год. на Общинска служба по земеделие и гори-гр.Кюстендил, постановено по заявление вх.№ 81410/27.02.2008 год.,подадено от Т.И.С. за възстановяване на правото на собственост на наследниците на СТОЯН И.С.,***,на земеделски земи, находящи се в землището на гр.Кюстендил, в частта на решението по раздел III, точки 2,3 и 4 , по които Е ОТКАЗАНО ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ в съществуващи /възстановими/ стари граници на земеделски земи,представляващи съответно по точка втора ЛИВАДА на площ от 3,5 дка шеста категория в м."СИМОВОТО", по точка трета-ОВОЩНА ГРАДИНА на площ от 1,00 дка от шеста категория в м."СИМОВОТО" и по точка четвърта-НИВА на площ от 2,00 -два декара,шеста катерогия,находяща се в м."СИМОВОТО", при посочени в съответните точки граници и съседи, по мотиви за всеки един от тях, че при заснемането им е установено,че попадат в зем.граници на с.Грамаждано.
ОСЪЖДА " ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"-гр.Кюстендил ДА ЗАПЛАТИ на Т.И.С., ЕГН ********** *** сумата от 50,00 -петдесет лева, представляваща сторените от последния разноски в настоящото производство.
Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Административно- процесуалният кодекс пред Административен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
57 Гражданско дело No 549/2008 Дела от административен характер Ц.С.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 02.07.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение №45-84/21.12.2007г. на ОС"ЗГ" гр.Кюстендил в частта, с която е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на н-ци на Иван Георгиев Котев, б.ж. на с.Пиперков чифлик, обл.Кюстендил в землището на с.Пиперков чифлик, обл.Кюстендил на земеделски имоти в м."Под воденицата" с площ 1.630 дка и в м."Божковица" с площ 3.500 дка.
ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ на ОС"ЗГ" гр.Кюстендил да приключи валидно реституционното производство по заявление №36122/24.03.1992г. по описа на службата, подадено от Ц.С.Г., като възстанови правото на собственост на н-ци на Иван Георгиев Котев в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на незаетите от мероприятие по чл.10Б от ЗСПЗЗ части от земеделски имот в землището на с.Пиперков чифлик, в м."Под воденицата" общо с площ 1.630 дка и да възстанови правото на собственост на н-ци на Иван Георгиев Котев при спазване нормите на чл.11 и чл.13 от ППЗСПЗЗ на земеделски имот в землището на с.Пиперков чифлик в м."Божковица" с площ 3.500 дка.
ОСЪЖДА ОС"ЗГ" гр.Кюстендил да заплати на Ц.С.Г. *** съдебни разноски в размер на 230 лв. /двеста и тридесет/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилски административен съд в 14 дневен срок от връчването му.

 
58 Гражданско дело No 571/2008 Вещни искове А.А.М. В.А.В.,
Я.В.С.
Докладчик: А.Н.Р.  Определение от 10.07.2008г., в законна сила от 14.08.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.233 ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 571/2008 год., образувано по предявените от А.А.М., ЕГН ********** ***№ 32 против В.А.В., ЕГН ********** *** и Я.В.С.,ЕГН ********** ***№ 7 искове да бъде обявен за нищожен договора за дарение,оформен в нот.акт № 84,том I,рег.№ 1534, нот.дело № 67/2008 год., като сключен с цел заобикаляне на закона по смисъла на чл.26,ал.1,пр.2 ЗЗД във вр. с чл.33,ал.1 ЗС и ищеца да бъде обявен за купувач на 24/100 ид.части ,продадени по силата на договора за покупко-продажба,оформен в нот.акт № 85, том I, рег.№ 1537, нот.дело № 68/08 год.,при условията на самият договор.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 7-дневен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
59 Гражданско дело No 572/2008 Делби А.А.М.,
Т.К.М.
М.А.М.С.,
Я.В.С.
Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 10.07.2008г., в законна сила от 16.09.2008г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване на КОС в едноседничен срок от връчването му на страните.
 
60 Гражданско дело No 598/2008 Издръжка-чл.82 от СК Н.В.Ш. В.Н.Ш. Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 09.07.2008г.
ОСЪЖДА В.Н.Ш., ЕГН ********** ***, съдебен адрес гр.Кюстендил, Районна прокуратура-Кюстендил да заплаща на Н.В.Ш., ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 250 лв. /двеста и петдесет/, считано от 01.01.2008г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменяване или прекратяване, като иска до пълния претендиран размер от 300 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.
ОСЪЖДА В.Н.Ш., с посочени данни да заплати държавна такса по сметка на Кюстендилски районен съд в размер на 360 лв./триста и шейсет/.
Решението подлежи на обжалаване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в двуседмичен срок от обявяването му - 09.07.2008г.

 
61 ЧГД No 608/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ А.М.С. Докладчик: М.А.М.  Определение от 07.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед № 33/14.04.2008 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД, със седалище и адрес на управление : гр.София , район Средец, ул."Г.С. Раковски"№140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова срещу А.М.С. , с ЕГН - ********** *** , починала на 09.02.2002 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред КОС в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.


 
62 Гражданско дело No 677/2008 Искове по КТ Р.И.А. АРКОТРОНИКС-БЪЛГАРИЯ АД Докладчик: Н.А.К.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 16.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№677/2008г. по описа на КРС и ВРЪЩА исковата молба с вх.№1694/21.04.2008г. по описа на КРС на Р.И.А. *** Освободител №322, бл.118, вх.А, ет.9, ап.26.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на акта.

 
63 Гражданско дело No 685/2008 Делби Д.С.З. И.В.Г. Председател и докладчик: Н.А.Н.  Определение от 03.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
Прекратява производството по гр. д. № 685/2008г. по описа на Районен съд гр. Кюстендил. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Кюстендил в едноседмичен срок от днес.
 
64 ЧГД No 686/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Л.Т.И. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 07.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 7.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 7.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 686/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. Т. - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.Т.И. ***
да заплати на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 1560.37лв., дължима по договор за целево финансиране от 25.11.2004г., ведно със законна лихва от датата на подаване заявлението до съда-21.04.2008г. , както и деловодни разноски в размер на 140.41 лв., от които 62.41 лв. държавна такса и 78 лв. адвокатско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: договор за целево финансиране от 25.11.2004г.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. Т. /


 
65 ЧГД No 686/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Л.Т.И. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 07.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
66 Гражданско дело No 687/2008 Чл. 19 ЗГР Д.Ц.Д. ОБЩИНА ГР. КЮСТЕНДИЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на Д.Ц.Д., с ЕГН **********,***, от Д. на ДАФИНА, както и на фамилното й име от Д. на СТАНОЕВА.
Заверен препис от решението да се изпрати на Община Кюстендил за вписване на промяната по реда на чл. 74-75 от ЗГР.
Решението не подлежи на обжалване.


 
67 Гражданско дело No 692/2008 Дела по чл.30 от Закона на защита на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ Е.З.З.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 14.08.2008г.
НАСТАНЯВА малолетното дете Е.З.З., с ЕГН **********,***, за срок до навършване на седемгодишната му възраст.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва и/или протестира пред Кюстендилския окръжен съд в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.


 
68 Гражданско дело No 697/2008 Облигационни искове ОБЩИНА ГР. КЮСТЕНДИЛ Ф.Б.К. Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 19.08.2008г.
Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА Ф.Б.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1, на осн. чл.79, ал.1 във връзка с чл.232, ал.2 от ЗЗД сумата от 79,94-седемдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки, от която 55,04-петдесет и пет лева и четири стотинки неплатен наем за периода 01.03.2005 год. до 15.08.2005 год., дължащ се по силата на настанителна заповед № 1127/14.12.2002 год. и договор № 2427/14.12.2002 год. за отдаване под наем на общинско жилище,находящо се в гр.Кюстендил, ул."Райна Цанева" № 16,сумата от 3,25-три лева и двадесет и пет стотинки, представляваща такса смет за 2005 год. и сумата от 21,65-двадесет и един лева и шестдесет и пет стотинки, представляваща размера на мораторната лихва върху неплатените месечни наемни вноски, считано от датата на забавата на всяко плащане до предявяване на иска в съда-25.04.2008 год.,както и размера на законната лихва върху сумата от 58,29 -петдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки, считано от 25.04.2008 год. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Ф.Б.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1, сумата от 25,00-двадесет и пет лева, представляваща сторените разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалавне пред Кюстендилския окръжен съд в 14 - дневен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


 
69 Гражданско дело No 713/2008 Искове по КТ за отмяна на уволнение К.Г.А. ОБЩИНА ГР. КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 22.07.2008г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на К.Г.А. *** с ЕГН ********** и ОТМЕНЯВА заповед № 96/07.05.2008 г. на кмета на община Кюстендил, с която на основание чл.328, ал.1, т.2,пр.2 е прекратено трудовото му правоотношение с община Кюстендил.
ВЪЗСТАНОВЯВА К.Г.А. *** с ЕГН ********** на заеманата преди уволнението длъжност "пазач на траурен парк".
ОСЪЖДА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ да заплати на К.Г.А. с посочени лични данни на основание чл.225, ал.1 КТ сумата от 505 лв. (петстотин и пет лева) представляващо обзщетение за претърпени имуществени вреди, в следствие на незаконно уволнение за времето от 07.05.2008 г. до 15.07.2008 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.05.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска по чл.225, ал.1 от КТ като неоснователен в частта в която се претендира обезщетение за периода от 02.05.2008 г. до 06.05.2008 г. и като неоснователен и преждевременно предявен за периода от 15.07.2008 г. до 02.11.2008 г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ да заплати по сметка на Кюстендилски районен съд разноски за вещо лице в размер на 11,76 лв.(единадесет лева и седемдесет и шест стотинки).
На основание чл.345 от КТ след влизане на решението в сила до ищеца да се изпрати съобщение, че в двуседмичен срок от получаването му може да се яви, за да заеме длъжността, на която е възстановен.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски Окръжен Съд в двуседмичен срок от датата на връчването му.

 
70 Гражданско дело No 714/2008 Облигационни искове И.Б.Х. А.Б.Х.,
Б.С.Х.
Докладчик: А.Т.С.  Определение от 01.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.22,ал.1,т.6 ГПК и чл.23,ал.3 ГПК,съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА се от участие в разглеждането на гр.д.№ 714/08 г. КРС съдия АНДРЕЙ РАДЕВ.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото пред КРС и изпраща същото на Окръжен съд-гр.Кюстендил за определяне на друг, равен по степен съд на КРС, който да разгледа делото.

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
71 ЧГД No 720/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД С.Я.Г. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 22.07.2008г., в законна сила от 24.09.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК №84/15.05.2008г., издадена от Районен съд-гр.Кюстендил в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД, гр.София срещу Станка Я. Г. ***, ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№720/2008г. по описа на Районен съд - гр.Кюстендил.
Определението подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в едноседмичен срок от връчването му.

 
72 ЧГД No 737/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Д.Т.И. Докладчик: М.А.М.  Определение от 07.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед № 124/14.05.2008 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД, със седалище и адрес на управление : гр.София , район Средец, ул."Г.С. Раковски"№140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова срещу Д. Т.И. , с ЕГН - **********,*** , починал на 10.10.2003 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред КОС в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.

 
73 ЧГД No 739/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Д.Д.Д. Докладчик: В.Д.Д.  Определение от 23.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед №166/24.06.2008г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, починал на 11.02.2005г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№739/2008г. по описа на Кюстендилския районен съд.

Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.


 
74 ЧГД No 740/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Й.Г.Д. Докладчик: В.Д.Д.  Определение от 23.07.2008г., в законна сила от 11.09.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед №163/24.06.2008г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу Й.Г.Д. с ЕГН ********** ***, починал на 30.11.2002г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№740/2008г. по описа на Кюстендилския районен съд.

Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.

 
75 ЧГД No 741/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Г.И.Ш. Докладчик: В.Д.Д.  Определение от 22.07.2008г., в законна сила от 08.09.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед №164/24.06.2008г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу Г.И.Ш. с ЕГН ********** ***, починал на 17.09.2004г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№741/2008г. по описа на Кюстендилския районен съд.

Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.

 
76 ЧГД No 742/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД В.П.К. Докладчик: В.Д.Д.  Определение от 22.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед №165/24.06.2008г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу В.П.К. с ЕГН ********** ***, починала на 17.03.2005г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№742/2008г. по описа на Кюстендилския районен съд.

Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.

 
77 Гражданско дело No 757/2008 Вещни искове Г.С.Х. С.Х.М.,
С.Х.П.,
В.Г.М.,
К.Х.С.
Докладчик: А.Н.Р.  Определение от 24.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.129,ал.3 и 4 ГПК, съдът:


О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 757/2008 год. по описа на КРС, образувано по предявените от Г.С.Х.,ЕГН ********** ***, против С.Х.М., ЕГН ********** ***,С.Х. ***№ 25, В.Г. ***,Кюст.област и К.Х.С.,ЕГН ********** ***№ 15 искове да бъде признато за установено по отношение на ответниците,че наследодателката им МАЦА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА не е имала никакъв имот по наследство от сестра си ЯНГА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА по мъж МЕТЛАРСКА в м."Бандерата-Белия камък" в землището на гр.Кюстендил.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 7-дневен срок от връчването му на ищцата..


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
78 Гражданско дело No 765/2008 Облигационни искове Л.Г.А.,
К.М.А.
В И К ООД - КЮСТЕНДИЛ Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.97,ал.1 ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД-седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" № 15 , че Л.Г.А., ЕГН ********** и К.М.А., ЕГН **********,***№ 17, не му дължат ,на основание изпълнителен лист, издаден от Районен съд-гр.Кюстендил по ч.гр.д.№ 2168/2007 г. сумите,както следва: 1465,56 лева-главница за доставка на вода за периода 29.01.2001 г.-26.06.2007 г. и 315,37-триста и петнадесет лева и тридесет и седем стотинки,представляваща лихва за забава за периода от 28.02.2001 год. до 26.07.2007 год., както и сумата от 29,31-двадесет и девет лева и тридесет и една стотинки,представляваща разноски за платена държавна такса,както и законната лихва върху сумата от 1114,19- хиляда сто и четиринадесет лева и деветнадесет стотинки, считано от 08.11.2007 г. до окончателното издължаване,присъдени против МИЛЧО КИРИЛОВ А.,ЕГН ********** ***.

ОСЪЖДА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД-седалище и адрес на управление на дейността-гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" № 15 ДА ЗАПЛАТИ на Л.Г.А., ЕГН ********** и К.М.А., ЕГН **********,***№ 17, сумата от 122, 41- сто и двадесет и два лева и четиредесет и една стотинки , представляващи платени държавна такса и адвокатско възнаграждение за един адвокат пред настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от връчването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
79 ЧГД No 826/2008 Заявление по чл.417 от ГПК АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ГР.СОФИЯ Е.В.Т. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 08.07.2008г., в законна сила от 24.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно заявлението на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА гр.София, ул.Дондуков №3 за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК против Е.В.Т., ЕГН ********** ***.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба от заявителя пред КОС в едноседмичен срок от връчването му.

 
80 Гражданско дело No 834/2008 Искове по КТ С.Б.С. ВЕЛБЪЖД АД Председател и докладчик: Ч.А.Т.  Определение от 18.07.2008г., в законна сила от 26.07.2008г.
Прекратява производството по гр.д. № 834/2008 г. по описа на КРС поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване пред КОС в 7-дневен срок, считано от днес.
 
81 ЧГД No 837/2008 Заявление по чл.417 от ГПК Д.Г.Н. В.М.Г. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 09.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 9.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 9.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 837/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

В.М.Г. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т И на
Д.Г.Н. ЕГН ********** *** сумата от 20 575 лева (двадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева), представляваща дължима сума по силата на издаден на 12.07.2007г. от Г. запис на заповед с падеж - на определен ден - 31.12.2007г., ведно със законната лихва върху сумата от 20 575 лева, считано от 28.05.2008г. до окончателното й изплащане.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден на 12.07.2007г. от Г. запис на заповед с падеж - на определен ден - 31.12.2007г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
82 ЧГД No 837/2008 Заявление по чл.417 от ГПК Д.Г.Н. В.М.Г. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 09.07.2008г.
В.М.Г. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на Д.Г.Н. ЕГН ********** *** сумата от 20 575 лева (двадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева), представляваща дължима сума по силата на издаден на 12.07.2007г. от Г. запис на заповед с падеж - на определен ден - 31.12.2007г., ведно със законната лихва върху сумата от 20 575 лева, считано от 28.05.2008г. до окончателното й изплащане..
П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.
И З Д А В А заповед за изпълнение.
Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.
О Т Х В Ъ Р Л Я заявлението в частта относно искането за заплащане на законна лихва върху сумата от 20 575 лева за периода от 31.12.2007г. до 27.05.2008г., включително.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.
Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.
Разпореждането, в отхвърлителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Кюстендил в едноседмичен срок от съобщаването му на заявителя.

 
83 ЧГД No 843/2008 Заявление по чл.417 от ГПК РАДКА МОСКОВА-ООД К.К.И. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 843/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

К.К.И. с ЕГН ********** ***

Д А З А П Л А Т И на

"Радка Москова" ООД с БУЛСТАТ 832080578, със седалище в гр.Самоков и адрес на управление ул."Проф.Васил Захариев" №1 сумата от 4 870 лева (четири хиляди и осемстотин и седемдесет лева), представляваща дължима сума по издаден на 15.03.2007г. от К.К.И. запис на заповед с падеж 15.03.2007г., ведно със законната лихва върху сумата от 4 870 лева, считано от 30.05.2008г. до окончателното изплащане, както и сумата от 97.40 лева (деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед с падеж 15.03.2007г.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
84 ЧГД No 843/2008 Заявление по чл.417 от ГПК РАДКА МОСКОВА-ООД К.К.И. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 10.07.2008г.
К.К.И. с ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на "Радка Москова" ООД с БУЛСТАТ 832080578, със седалище в гр.Самоков и адрес на управление ул."Проф.Васил Захариев" №1 сумата от 4 870 лева (четири хиляди и осемстотин и седемдесет лева), представляваща дължима сума по издаден на 15.03.2007г. от К.К.И. запис на заповед с падеж 15.03.2007г., ведно със законната лихва върху сумата от 4 870 лева, считано от 30.05.2008г. до окончателното изплащане, както и сумата от 97.40 лева (деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

И З Д А В А заповед за изпълнение.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.
Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.

 
85 ЧГД No 872/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД К.М.Б. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № 281
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 872/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник К.М.Б. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
сумата 103.02 /сто и три лева и две стотинки/ за главница
с ............................................................ лихва от ............................ г. до ............................ г.
и .............................................................. лихва от............................ г. до изплащане на вземането,
както и сумата 191.00 /сто деветдесет и един лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: погасяване на парично вземане по договор за издаване на кредитна карта.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
86 ЧГД No 872/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД К.М.Б. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
Издава заповед за незабавно изпълнение в полза на "Обединена българска банка" АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника адв.Стоян Стефанов Чаталбашев, от гр.София, бул"Витоша" № 32, против длъжника К.М.Б., ЕГН**********,***, за посочените в завлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по
заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката от 17.05.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба
пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за
изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.
 
87 Гражданско дело No 875/2008 Изменение на издръжка - чл.86 СК Д.Л.К.,
А.Д.М.
  Докладчик: А.Н.Р.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 25.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.232 ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 875/08 год. по описа на КРС ,образувано по предявеният от Д.Л.К., ЕГН **********,лично и със съгласието на майка си А.Д.М., ЕГН **********,*** против ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КРУМОВ от с.Копиловци,Кюст.област, иск с пр.осн.чл.86 СК , да бъде изменен размера на издръжката, определен по гр.д.№ 2380/06 г.КРС, която ответника като баща на ищцата е следвало да й заплаща, като същият бъде увеличен от 60,00-шестдесет лева на 80,00-осемдесет лева, считано от датата на предявяване на иска , ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена вноска, до настъпването на обстоятелства,водещи до нейното изменяване или прекратяване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжен съд-гр.Кюстендил в 7-дневен срок от връчването му на ищците.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
88 ЧГД No 883/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ Е.Х.З. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 16.07.2008г.
Заповед № ......................
за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 16.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 16.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 883/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

Е.Х.З. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т И
на "ЧЕЗ Електро България" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.Г.С.Раковски №140 сумите, както следва: 210.90 лева (двеста и десет лева и деветдесет стотинки) - главница, представляваща изразходвана и неплатена ел.енергия за периода 31.07.2007г.-29.02.2008г., лихва за забава в размер на 9.35 лева (девет лева и тридесет и пет стотинки) за периода от 20.09.2007г. до 15.05.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 09.06.2008г. до окончателното изплащане на сумата и сторените по делото разноски в размер на 83.00 лева (осемдесет и три лева).
Вземането произтича от следните обстоятелства: потребена и незаплатена електрическа енергия.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора:
ТБ ДСК АД
IBAN BG22 STSA 9300 55555CEZEL, BIC STSA BGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
89 ЧГД No 883/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ Е.Х.З. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 16.07.2008г.
Е.Х.З. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на "ЧЕЗ Електро България" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.Г.С.Раковски №140 сумите, както следва: 210.90 лева (двеста и десет лева и деветдесет стотинки) - главница, представляваща изразходвана и неплатена ел.енергия за периода 31.07.2007г.-29.02.2008г., лихва за забава в размер на 9.35 лева (девет лева и тридесет и пет стотинки) за периода от 20.09.2007г. до 15.05.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 09.06.2008г. до окончателното изплащане на сумата и сторените по делото разноски в размер на 83.00 лева (осемдесет и три лева).

И З Д А В А заповед за изпълнение.

След влизане в сила на заповедта за изпълнение Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху същата.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
90 ЧГД No 887/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ Н.П.Я. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 887/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Н.П.Я. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 140
сумата 198.18 /сто деветдесет и осем лева и осемнадесет стотинки/ лв.. за главница,
с 11.17 /единадесет лева и седемнадесет стотинки/ лихва от 11.12.2007 г. До 15.05.2008 г.
както и сумата 83 /осемдесет и три лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства:Н.Я. е ползвал доставена от страна на ЧЕЗ Еектро България АД ел. енергия. .........................................................................
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /

 
91 ЧГД No 887/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ Н.П.Я. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" № 140, със законни представители Ростислав Дижа с ЛП № 36411434- член на УС на дружеството и Кремена Стоянова Стоянова, ЕГН **********- член на УС на дружеството, представлявано по делото от Искра Янева Кишкова и /или Недялко Божанов Недялков, против длъжника Н. ПЕТКОВА Я. ***, с ЕГН - ********** .
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.


 
92 ЧГД No 894/2008 Заявление по чл.417 от ГПК АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ГР.СОФИЯ ЕТ ЖИВКО ГОРЧОВСКИ-ЮЛДЕС Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
гр.Кюстендил на 04.07.2008г.
Районен съд гр.Кюстендил, гражданска колегия в проведеното на 04.07.2008г., закрито разпоредително заседание по ЧГД№894/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от Веселина Д. Джонева - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

ЕТ "ЖИВКО ГОРЧОВСКИ-ЮЛДЕС" със седалище в гр.Кюстендил и адрес на управление ул."Камчия" №12 ет.1, БУЛСТАТ 109521468
Д А З А П Л А Т И на
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, гр.София -1000, бул."Дондуков"№3 БУЛСТАТ 121604974 следните суми: 832.52 лева (осемстотин тридесет и два лева и петдесет и две стотинки), в това число: 678.50 лева - изплатени средства от държавния бюджет за наемане на безработно лице по чл.37 от ЗНЗ и 154.02 лева - мораторна лихва върху сумата за периода от 26.10.2006г. до 28.05.2008г., ведно със законната лихва върху сумата от 678.50 лева, считано от 11.06.2008г. до изплащане на вземането, както и 80.00 лева (осемдесет лева), юрисконсултско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводните книги на Агенцията по заетостта,във връзка с неизпълнение на задължение по т.4.1 от договор №277/19.05.2004г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Кюстендил само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ Веселина Д. Джонева /

 
93 ЧГД No 894/2008 Заявление по чл.417 от ГПК АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ГР.СОФИЯ ЕТ ЖИВКО ГОРЧОВСКИ-ЮЛДЕС Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ЕТ "ЖИВКО ГОРЧОВСКИ-ЮЛДЕС" със седалище в гр.Кюстендил и адрес на управление ул."Камчия" №12 ет.1, БУЛСТАТ 109521468 Д А З А П Л А Т И на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, гр.София -1000, бул."Дондуков"№3 БУЛСТАТ 121604974 следните суми: 832.52 лева (осемстотин тридесет и два лева и петдесет и две стотинки), в това число: 678.50 лева - изплатени средства от държавния бюджет за наемане на безработно лице по чл.37 от ЗНЗ и 154.02 лева - мораторна лихва върху сумата за периода от 26.10.2006г. до 28.05.2008г., ведно със законната лихва върху сумата от 678.50 лева, считано от 11.06.2008г. до изплащане на вземането, както и 80.00 лева (осемдесет лева), юрисконсултско възнаграждение.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

И З Д А В А заповед за изпълнение.
Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

О С Ъ Ж Д А ЕТ "ЖИВКО ГОРЧОВСКИ-ЮЛДЕС" със седалище в гр.Кюстендил и адрес на управление ул."Камчия" №12 ет.1, БУЛСТАТ 109521468 да заплати по сметка на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 25.00 лева (двадесет и пет лева), дължима държавна такса.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение. 
94 Гражданско дело No 897/2008 Издръжка-чл.82 от СК Д.В.В. С.З.М. Председател и докладчик: А.Т.С.  Определение от 16.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Постигнатата спогодба представлява основание за прекратяване на производството по делото, поради което съдът прекратява производството по гр. дело №897/2008г. по описа на КРС. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.
 
95 ЧГД No 908/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ К.Н.К. Докладчик: А.Т.С.  Определение от 08.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА заповед №158/13.06.2008г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу К.Н.К.,***, починал на 02.07.2004г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело №908/2008г. по описа на Кюстендилския районен съд.
Определението може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.

 
96 Гражданско дело No 910/2008 Дела по чл.26 от Закона на защита на детето ДИРЕКЦИЯ СП - КЮСТЕНДИЛ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Д.Д.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: Н.А.К.  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
НАСТАНЯВА малолетното дете Д.Д.С., ЕГН ********** *** до навършване на три годишна възраст.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като може да се обжалва или протестира пред Кюстендилски окръжен съд в 7 дневен срок, считано от днес - 03.07.2008г.

 
97 Гражданско дело No 916/2008 Дела по чл.26 от Закона на защита на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ Р.А.М. Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 07.07.2008г.
НАСТАНЯВА детето Р.А.М., ЕГН ********** *** със срок до навършване на тригодишната му възраст.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва пред Кюстендилски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
98 Гражданско дело No 921/2008 Облигационни искове РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ ТИЗКОМ ЕООД ГР. КЮСТЕНДИЛ,
Л.С.С.
Докладчик: А.Т.С.  Определение от 18.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №921/2008г. по описа на Кюстендилския районен съд и ВРЪЩА исковата молба заедно с приложенията на КООПЕРАЦИЯ "РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ", със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, пл. "Демокрация" №1, представлявана от Димитър Асенов Зарев - председател.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок, считано от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.
Исковата молба заедно с приложенията да се върне след влизане в сила на определението. 
99 ЧГД No 936/2008 Заявление по чл.417 от ГПК АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД ИЛЬО ВОИВОДА АД Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 07.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 07.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 07.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 936/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ИЛЬО ВОИВОДА АД с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ МЕСТНОСТ НИКОЛИЧЕВСКИ ПЪТ No 21
да заплати на
Заявител АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА No 79
сумата 55 378.37лв. /петдесет и пет хиляди триста седемдесет и осем лева и тридесет и седем стотинки/ главница по договор за банков кредит,
сумата 5 004.52лв. /пет хиляди и четири лева и петдесет и две стотинки/ договорна лихва за периода 10.10.2007г.-25.06.2008г.,
сумата 1 813.75лв. /хиляда осемстотин и тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ просрочена лихва върху главницата за периода 10.11.2007г.-25.06.2008г.,
сумата 1 309.22лв. /хиляда триста и девет лева и двадесет и две стотинки/ неустойка за периода 25.11.2007г.-25.06.2008г.,
законна лихва върху всяка една от сумите 55 378.37лв. и 1 309.22лв., считано от 25.06.2008г. до окончателното им изплащане и
сумата 2 060.12лв. /две хиляди и шестдесет лева и дванадесет стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: просрочие по договор за банков кредит-овърдрафт № 4763/ 10.10.2003г. и извлечение от сметката на кредитополучателя по него.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
100 ЧГД No 936/2008 Заявление по чл.417 от ГПК АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД ИЛЬО ВОИВОДА АД Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 07.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ"АД, булстат: 128001319, със седалище и адрес на управление гр.София, район "Възраждане", бул."Мария Луиза" № 79, със законни представители всеки двама от изпълнителните директори Дорчо Димитров Илчев, ЕГН **********, Галя Димитрова Димитрова, ЕГН **********, Светослав Велеславов Гаврийски, ЕГН ********** и Димитър Георгиев Желев, ЕГН **********, с пълномощник Бойко Любомиров Клечков, против длъжника "ИЛЬО ВОЙВОДА"АД, булстат: 819363774 със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Николичевски път"№ 21 със законен представител Никола Серафимов Тасев, ЕГН **********, за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху оригинала на извлечението от сметката на длъжника към 55.06.2008г. на л.5 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
101 ЧГД No 944/2008 Обезпечения, връщане дете РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ ТИЗКОМ ЕООД ГР. КЮСТЕНДИЛ,
Л.С.С.
Докладчик: М.А.М.  Определение от 07.07.2008г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК, предявим от РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ , със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, пл."Демокрация" №1, представлявано от Председателя Димитър Асенов Зарев срещу "Тизком"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Петър Берон"№26, представлявано от Управителя Симеон Кирилов Алексов и срещу Л.С.С. ***, с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД , с цена на бъдещия иск 700 лева , като определя обезпечителна мярка "СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО изп.д.№087420400147 на ЧСИ Валентина Александрова, със страни взискател : Л.С.С. ***, до приключване на делото с решаване на исковата претенция..
Определя 1/ЕДНО/ месечен срок за предявяване на иска.
Да се издаде обезпечителна заповед.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред КОС в ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК, който за молителя тече от връчването му, а за ответника - от деня, в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда в случаите по чл. 397, ал.1 т.3 от ГПК

 
102 ЧГД No 946/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ДЖИ ЕМ ДЖИ -3 ООД ФУРНИР-СТРОЙ ООД Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 04.07.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 946/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ФУРНИР-СТРОЙ ООД с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ УЛ.ДАСКАЛ ДИМИТРИ No 31
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ДЖИ ЕМ ДЖИ -3 ООД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.БРАТЯ ПЕШЕВИ No 3
сумата 556.90лв. /петстотин петдесет и шест лева и деветдесет стотинки/ дължимо плащане по 2 фактури,
23.18лв. /двадесет и три лева и осемнадесет стотинки/ законната лихва от 24.01.2008г. до 25.06.2008г. по фактура № 2540/ 23.01.2008г.,
17.64лв. /седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ законна лихва от 15.11.2007г. до 25.06.2008г.
и законната лихва върху сумата 556.90лв. от 25.06.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 75лв. /седемдесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: дължимо плащане по извършена доставка на ВиК материали по посочените две данъчни фактури, служещи за приемо-предавателни протоколи.
Присъдената сума може да бъде внесена по банкова сметка на заявителя/кредитора: IBAN: BG 36 RZBB 9155 1066 304710, BIC: RZBBBGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
103 ЧГД No 946/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ДЖИ ЕМ ДЖИ -3 ООД ФУРНИР-СТРОЙ ООД Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ДЖИ ЕМ ДЖИ-3"ООД със седалище и адрес на управление гр.София, кв."Редута", ул."Братя Пешеви" № 3 със законен представител управителя Георги Йорданов Илиев и упълномощен такъв адв.Анна Василева Гоцева от гр.София против длъжника "ФУРНИР-СТРОЙ"ООД със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Даскал Димитрий" № 31.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.

 
104 ЧГД No 948/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Р.А.Г. Докладчик: Н.А.Н.  Заповед за изпълнение от 02.07.2008г.
Длъжник Р.А.Г. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумите 450 лева, дължима по издаден на 19.02.2008г. в гр.Кюстендил от длъжника в полза заявителя запис на заповед, 25 лева деловодни разноски и 40 лева адвокатско възнаграждение.

 
105 ЧГД No 948/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Р.А.Г. Докладчик: Н.А.Н.  Разпореждане от 02.07.2008г.
ПОСТАНОВЯВА незабавно изпълнение на задължението, по силата на което Р.А.Г., ЕГН ********** *** да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумите 450 лева, дължима по издаден на 19.02.2008г. в гр.Кюстендил от длъжника в полза заявителя запис на заповед, 25 лева деловодни разноски и 40 лева адвокатско възнаграждение.
ИЗДАВА заповед за изпълнение.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
106 ЧГД No 949/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.К.Я. Докладчик: Н.А.Н.  Заповед за изпълнение от 02.07.2008г.
Длъжник С.К.Я. ***
да заплати на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумите 520 лева, дължима по издаден на 14.02.2008г. в гр.Кюстендил от длъжника в полза заявителя запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до изплащане на вземането, 25 лева деловодни разноски и 40 лева адвокатско възнаграждение.

 
107 ЧГД No 949/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.К.Я. Докладчик: Н.А.Н.  Разпореждане от 02.07.2008г.
ПОСТАНОВЯВА незабавно изпълнение на задължението, по силата на което С.К.Я., ЕГН ********** *** да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумите 520 лева, дължима по издаден на 14.02.2008г. в гр.Кюстендил от длъжника в полза заявителя запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до изплащане на вземането, 25 лева деловодни разноски и 40 лева адвокатско възнаграждение.
ИЗДАВА заповед за изпълнение.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
108 ЧГД No 950/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.С.А. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 04.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 950/2008г., по описа на съда за 2008g., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник А.С.А. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 450лв. /четиристотин и петдесет лева/ по запис на заповед от 25.02.2008г.
и законната лихва от 01.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 65лв. /шестдесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден от длъжника на 25.02.2008г. запис на заповед в полза на заявителя неизплатен при предявяването му за плащане.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
109 ЧГД No 950/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.С.А. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, булстат: 121554961, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 52-54, със законен представител изпълнителния директор на дружеството Валентин А. Гълъбов, представлявано по делото от пълномощника юк Димитър Стойнов Русинов, против длъжника А.С.А., ЕГН ********** ***, за сумата 515лв. /петстотин и петнадесет лева/, включваща 450лв. /четиристотин и петдесет лева/ задължение по запис на заповед от 25.02.2008г. и 65лв. /шестдесет и пет лева/ деловодни разноски, ведно със законна лихва върху сумата 450лв., считано от 01.07.2008г. до окончателното й изплащане.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
110 ЧГД No 951/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.В.С. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 04.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 951/2008г., по описа на съда за 2008g., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник А.В.С. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 542лв. /петстотин четиридесет и два лева/ по запис на заповед от 02.02.2008г.
и законната лихва върху нея от 01.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 65лв. /шестдесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден от длъжника запис на заповед от 02.02.2008г. за 542лв. неизплатена при предявяване за плащане.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
111 ЧГД No 951/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.В.С. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 04.07.2008г.

ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, булстат: 121554961, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 52-54, със законен представител изпълнителния директор на дружеството Валентин Ангелов Гълъбов, представлявано по делото от пълномощника юк Димитър Стойнов Русинов, против длъжника А.В.С., ЕГН ********** ***, за сумата 607лв. /шестстотин и седем лева/, включваща 542лв. /петстотин четиридесет и два лева/ задължение по запис на заповед от 02.02.2008г. и 65лв. /шестдесет и пет лева/ деловодни разноски, ведно със законна лихва върху сумата 542лв., считано от 01.07.2008г. до окончателното й изплащане.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
112 ЧГД No 952/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Л.И.Д. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 4.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 4.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 952/2008г., по описа на съда за 2008g., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.И.Д. ***, ЕГН **********
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА, Община СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ."ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ" No 52
сумата 830лв. /осемстотин и тридесет лева/ по запис на заповед от 19.02.2008г.
и законната лихва от 01.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 66.50лв. /шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от длъжника в полза на заявителя от 19.02.2008г. за сумата 830лв. неизплатена при предявяване за плащане в деня на издаване.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
113 ЧГД No 953/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Е.С.К. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №191
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 04.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №953/2008г., по описа на съда, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Е.С.К., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" №52-54,

сумата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, дължима по силата на издаден на 25.02.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 65.00 /шестдесет и пет/ лева - разноски по делото, от които 25.00 лева - платена държавна такса, и 40.00 лева - адвокатско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 5 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от Е.С.К. на 25.02.2008г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
114 ЧГД No 953/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Е.С.К. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" №52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов - изпълнителен директор, срещу Е.С.К., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, дължима по силата на издаден на 25.02.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 65.00 /шестдесет и пет/ лева - направени разноски по производството, от които 25.00 лева - платена държавна такса, и 40.00 лева - адвокатско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 5 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
115 ЧГД No 954/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.Л.Й. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №192
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 04.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №954/2008г., по описа на съда, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник В.Л.Й., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" №52-54,

сумата в размер на 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, дължима по силата на издаден на 13.02.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 65.00 /шестдесет и пет лева/ лева - разноски по делото, от които 25.00 лева- платена държавна такса, и 40.00 лева - адвокатско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 5 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от В.Л.Й. на 13.02.2008г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
116 ЧГД No 954/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.Л.Й. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" №52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов - изпълнителен директор, срещу В.Л.Й., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, дължима по силата на издаден на 13.02.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 65.00 /шестдесет и пет лева/ лева - направени разноски по производството, от които 25.00 лева - платена държавна такса, и 40.00 лева - адвокатско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 5 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител. 
117 ЧГД No 955/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД З.М.М. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №193
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 04.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №955/2008г., по описа на съда, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник З.М.М., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" №52-54,

сумата в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, дължима по силата на издаден на 14.02.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 65.00 /шестдесет и пет лева/ лева - разноски по делото, от които 25.00 лева- платена държавна такса, и 40.00 лева - адвокатско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 5 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от З.М.М. на 14.02.2008г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
118 ЧГД No 955/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД З.М.М. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" №52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов - изпълнителен директор, срещу З.М.М., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, дължима по силата на издаден на 14.02.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 65.00 /шестдесет и пет лева/ лева - направени разноски по производството, от които 25.00 лева - платена държавна такса, и 40.00 лева - адвокатско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 5 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
119 ЧГД No 956/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.А.Д. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 16.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 16.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 16.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 956/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

В.А.Д. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т И на
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 715 лева (седемтотин и петнадесет лева), представляваща сума, дължима по силата на издаден на 26.02.2008г. запис на заповед, с падеж - на предявяване, в срок до три години от издаването, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева (двадесет и пет лева), разноски за държавна такса и 40.00 лева (четиридесет лева), адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
120 ЧГД No 956/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.А.Д. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 16.07.2008г.
В.А.Д. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 715 лева (седемтотин и петнадесет лева), представляваща сума, дължима по силата на издаден на 26.02.2008г. запис на заповед, с падеж - на предявяване, в срок до три години от издаването, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева (двадесет и пет лева), разноски за държавна такса и 40.00 лева (четиридесет лева), адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

И З Д А В А заповед за изпълнение.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.

 
121 ЧГД No 957/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.А.И. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 16.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 16.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 16.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 957/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

А.А.И. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т И на
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 1000 лева (хиляда лева), представляваща сума, дължима по силата на издаден на 01.02.2008г. запис на заповед, с падеж - на предявяване, в срок до три години от издаването, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева (двадесет и пет лева), разноски за държавна такса и 40.00 лева (четиридесет лева), адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден запис на заповед.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
122 ЧГД No 957/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.А.И. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 16.07.2008г.
А.А.И. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 1000 лева (хиляда лева), представляваща сума, дължима по силата на издаден на 01.02.2008г. запис на заповед, с падеж - на предявяване, в срок до три години от издаването, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева (двадесет и пет лева), разноски за държавна такса и 40.00 лева (четиридесет лева), адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

И З Д А В А заповед за изпълнение.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.


 
123 ЧГД No 958/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.Н.Н. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 16.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 16.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 16.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 958/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

В.Н.Н. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т И на
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 500 лева (шетстотин лева), представляваща сума, дължима по силата на издаден на 15.02.2008г. запис на заповед, с падеж - на предявяване, в срок до три години от издаването, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева (двадесет и пет лева), разноски за държавна такса и 40.00 лева (четиридесет лева), адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.

Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден запис на заповед.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
124 ЧГД No 958/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.Н.Н. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 16.07.2008г.
В.Н.Н. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 500 лева (шетстотин лева), представляваща сума, дължима по силата на издаден на 15.02.2008г. запис на заповед, с падеж - на предявяване, в срок до три години от издаването, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.07.2008г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева (двадесет и пет лева), разноски за държавна такса и 40.00 лева (четиридесет лева), адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

И З Д А В А заповед за изпълнение.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.

 
125 ЧГД No 959/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Б.А.Д. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 02.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 2.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 2.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 959/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Б.А.Д. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 760 лв., дължима по запис на заповед, предявен за плащане на 29.02.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 01.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Запис на заповед
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА /


 
126 ЧГД No 959/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Б.А.Д. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 02.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който Б. АнгеловДимитров, ЕГН ********** *** следва да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54 сумата от 760 лв., дължима по запис на заповед, предявен за плащане на 29.02.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 01.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и записа на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
127 ЧГД No 960/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Е.А.Д. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 02.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 2.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 2.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 960/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Е.А.Д. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 960 лв., дължима по запис на заповед, предявен за плащане на 20.02.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 01.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Запис на заповед
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
128 ЧГД No 960/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Е.А.Д. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 02.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който Е.А.Д., ЕГН ********** *** следва да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54 сумата от 960 лв., дължима по запис на заповед, предявен за плащане на 20.02.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 01.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и записа на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
129 ЧГД No 961/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Г.Л.Г. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 02.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 2.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 2.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 961/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.Л.Г. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 530 лв., дължима по запис на заповед, предявен за плащане на 16.02.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 01.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Запис на заповед.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
130 ЧГД No 961/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Г.Л.Г. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 02.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който Г.Л.Г., ЕГН ********** *** следва да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54 сумата от 530 лв., дължима по запис на заповед, предявен за плащане на 16.02.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 01.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и записа на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
131 ЧГД No 962/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Д.Г.Д. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 4.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 4.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 962/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Д.Г.Д. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 800,00 лева / осемстотин лева/ главница
и законна лихва от 01.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 65,00 лева / шестдесет ипет лева / разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед издаден в полза на заявителя
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
132 ЧГД No 962/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Д.Г.Д. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, булстат № 121554961, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър хаджикоцев" № 52-52, със законен представител изпълнителния директор на дружеството Валентин Ангелов Гълъбов , представлявано по делото от юрисконсулт Димитър Стойнов Русинов, против Д.Г.Д., с ЕГН - ************ *** за сумата от 865,00 лева / осемстотинв шестдесет и пет лева /, включваща 800,00 лева / осемстотин лева / задължение по записа на заповед и 65,00 лева / шестдесет и пет лева/ деловодни разноски, ведно със законната лихва върху главницата от 800,00 лева ,считано от 01.07.2008 г. до окончателното й изплащане.

Заповдта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
133 ЧГД No 963/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Ю.П.К. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 01.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 1.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 1.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 963/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Ю.П.К. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 515,00 лева / петстотин и петнадесет лева/ за задължение по запис на заповед
и законна лихва от 01.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата .65,00 лева / шестдесет и пет лева / разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед в полза на заявителя
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
134 ЧГД No 963/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Ю.П.К. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 01.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, булстат № 121554961, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър хаджикоцев" № 52-52, със законен представител изпълнителния директор на дружеството Валентин Ангелов Гълъбов , представлявано по делото от юрисконсулт Димитър Стойнов Русинов, против Ю. П.К. , с ЕГН - ********** *** за сумата от 515,00 лева / петстотин ипетнадесет лева /- задължение по запис на заповед, ведно със законната лихва върху тази сума , считано от 01.07.2008 г. до окончателното й изплащане, както исумата от 65,00 лева / шестдесет и пет лева/ деловодни разноски
Заповдта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
135 ЧГД No 964/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Г.Л.Г. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 4.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 4.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 964/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.Л.Г. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 167,00 лева / сто и шестдесет и седем лева/ за главница
и законна лихва от 01.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 65,00 лева / шестдесет и пет лева / разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед издаден в полза на заявителя
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
136 ЧГД No 964/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Г.Л.Г. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, булстат № 121554961, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър хаджикоцев" № 52-52, със законен представител изпълнителния директор на дружеството Валентин Ангелов Гълъбов , представлявано по делото от юрисконсулт Димитър Стойнов Русинов, против Г.Л.Г., с ЕГН - ********** *** за сумата от 232,00 лева / двеста тридесет и два лева /, включваща 167,00 лева / сто и шестдесет и седем лева / задължение по записа на заповед и 65,00 лева / шестдесет и пет лева/ деловодни разноски, ведно със законната лихва върху главницата от 167,00 лева ,считано от 01.07.2008 г. до окончателното й изплащане.

Заповдта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
137 ЧГД No 965/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Л.Л.В. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 4.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 4.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 965/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.Л.В. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата 430,00 лева / четиристотин и тридесет лева/ - главница
и законна лихва от 01.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 65,00 лева / шестдесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед издаден в полза на заявителя
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
138 ЧГД No 965/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Л.Л.В. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, булстат № 121554961, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър хаджикоцев" № 52-52, със законен представител изпълнителния директор на дружеството Валентин Ангелов Гълъбов , представлявано по делото от юрисконсулт Димитър Стойнов Русинов, против Л.Л.В. ***, с ЕГН - ********** за сумата от 495,00 лева / четиристотин деветдесет и пет лева / включваща 430,00 лева / четиристотин и тридесет лева / задължение по записа на заповед и 65,00 лева / шестдесет и пет лева/ деловодни разноски, ведно със законната лихва върху главницата от 430,00 лева ,считано от 01.07.2008 г. до окончателното й изплащане.

Заповдта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
139 ЧГД No 966/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.Е.П. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 03.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 3.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 3.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 966/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник С.Е.П. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата от 405 лв. дължими по силата на издаден на 22.02.2008 г. запис на заповед, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 01.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден на 22.02.2008г. запис на заповед
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
140 ЧГД No 966/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.Е.П. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 03.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, С. Емилова П. с ЕГН ********** *** следва да заплати на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 405 лв. дължими по силата на издаден на 22.02.2008 г. запис на заповед, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 01.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и записа на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
141 ЧГД No 967/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД З.Л.Г. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 03.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 3.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 3.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 967/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник З.Л.Г. ***
да заплати на
Заявител ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52
сумата от 425 лв. дължими по силата на издаден на 17.02.2008 г. запис на заповед, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 01.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден на 17.02.2008г. запис на заповед.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
142 ЧГД No 967/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД З.Л.Г. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 03.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, З.Л.Г. с ЕГН **********,*** следва да заплати на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" №52-54 сумата от 425 лв. дължими по силата на издаден на 17.02.2008 г. запис на заповед, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 01.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 65 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и записа на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
143 ЧГД No 968/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ИЛЬО ВОЙВОДА АД,
Н.С.Т.,
И.Х.Г.
Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 4.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 4.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 968/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ИЛЬО ВОЙВОДА АД с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ МЕСТНОСТ НИКОЛИЧЕВСКИ ПЪТ No 21,
Длъжник Н.С.Т. ***,
Длъжник И.Х.Г. ***
да заплатят заплатят солидарно на
Заявител ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД с адрес Област БЛАГОЕВГРАД Община БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД БУЛ.СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 11
сумата от 28 121.82 лв. дължими по силата на издаден на 27.06.2007 г. запис на заповед, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението в съда- 30.06.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 1013.66 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден на 27.06.2007г. запис на заповед
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
144 ЧГД No 968/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ИЛЬО ВОЙВОДА АД,
Н.С.Т.,
И.Х.Г.
Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, БУЛ."Драган Цанков" №37
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, "ИЛЬО ВОЙВОДА" АД, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Николичевски път" 21, Н.С.Т., с ЕГН **********,*** и И.Х.Г. с ЕГН **********,*** следва да заплатят солидарно на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, БУЛ."Драган Цанков" №37 сумата от 28 121.82 лв. дължими по силата на издаден на 27.06.2007 г. запис на заповед, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението в съда- 30.06.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 1013.66 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и запис на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
145 ЧГД No 969/2008 Други ЧГД Л.И.Г.,
И.Г.Г.
  Докладчик: М.А.М.  Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
Р Е Ш И:


РАЗРЕШАВА на Л.И.Г., с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на родителя си И.Г.Г., с ЕГН **********, да изтегли от спестовен влог №04-15441709, цялата сума ведно със законната лихва при Банка "ДСК" - клон Кюстендил.
Решението не подлежи на обжалване.

 
146 ЧГД No 972/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Л.С.Д. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 04.07.2008г.
ЗАПОВЕД №194
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 04.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 04.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №972 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.С.Д., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Георги Сава Раковски" №103,
сумата в размер общо на общо на 784.51 лв. /седемстотин осемдесет и четири лева и петдесет и една стотинки/, от които: 715.23 лв. /седемстотин и петнадесет лева и двадесет и три стотинки/ - главница по договор за издаване на кредитна карта Маркет №81500ККК-АА-00165/20.04.2006г., 44.28 лв. /четиридесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ - договорна лихва за периода от 30.04.2008г. до 01.07.2008г., и 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ -разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от сметка по Договор за издаване на кредитна карта Маркет №81500ККК-АА-00165/20.04.2006г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
147 ЧГД No 972/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Л.С.Д. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 04.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Георги Сава Раковски" №103, срещу Л.С.Д., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер общо на 784.51 лв. /седемстотин осемдесет и четири лева и петдесет и една стотинки/, от които: 715.23 лв. /седемстотин и петнадесет лева и двадесет и три стотинки/ - главница по договор за издаване на кредитна карта Маркет №81500ККК-АА-00165/20.04.2006г., 44.28 лв. /четиридесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ - договорна лихва за периода от 30.04.2008г. до 01.07.2008г., и 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ - направени разноски по производството за държавна такса.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва от длъжника с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
148 ЧГД No 973/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Н.Е.Г. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 03.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 3.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 3.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 973/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Н.Е.Г. *** ОСВОБОДИТЕЛ No 261 Ет.6 Ап.52
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата 164.15 лв. неизплатена главница по договор за издаване на кредитна карта Маркет от 17.03.2006г., лихва от 9.64 лв. и разноски по делото в размер на 25 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за издаване на кредитна карта маркет от 17.03.2006г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА /

 
149 ЧГД No 973/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Н.Е.Г. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 03.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЦКБ" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, ул.Г.С.Раковски №103.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който Н.Е.Г., ЕГН ********** *** Освободител №261, ет.6, ап.52 следва да заплати на "ЦКБ" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, ул.Г.С.Раковски №103 парично вземане, както следва: 164.15 лв. неизплатена главница по договор за издаване на кредитна карта Маркет от 17.03.2006г., лихва от 9.64 лв. и разноски по делото в размер на 25 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и извлечението да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
150 ЧГД No 974/2008 Заявление по чл.417 от ГПК Д.С.Т. ЕТ ЕВГЕНИ ЯКИМОВ-ТЕРА-МИГЛЕНА ИВАНОВА Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 08.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 8.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 8.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 974/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ЕТ ЕВГЕНИ ЯКИМОВ-ТЕРА-МИГЛЕНА ИВАНОВА с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ УЛ.СЛАВЯНСКА No 6
да заплати на
Заявител Д.С.Т. ***
сумата сумата от 3 500 щатски долара., дължими по договор за заем, сключен на 18.08.2003г. с нотариална заверка на подписите, както и възнаградителна лихва в размер на 1000 лв. с уговорен падеж на 18.09.2003г., 1000 лв. възнаградителна лихва с уговорен падеж на 18.10.2003г. и 1000 лв. възнаградителна лихва с уговорен падеж на 18.11.2003г, ведно със законна лихва върху главницата от 3500 щ.д. от датата на подаване на заявлението - 01.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 146.80 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: договор за заем от 18.08.2003г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
151 ЧГД No 974/2008 Заявление по чл.417 от ГПК Д.С.Т. ЕТ ЕВГЕНИ ЯКИМОВ-ТЕРА-МИГЛЕНА ИВАНОВА Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 08.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Д.С.Т., с ЕГН ********** ***
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, ЕТ "Евгени Якимов-Тера-Миглена Иванова" със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул."Славянска" №6 следва да заплати на Д.С.Т., с ЕГН ********** *** сумата от 3 500 щатски долара., дължими по договор за заем, сключен на 18.08.2003г. с нотариална заверка на подписите, както и възнаградителна лихва в размер на 1000 лв. с уговорен падеж на 18.09.2003г., 1000 лв. възнаградителна лихва с уговорен падеж на 18.10.2003г. и 1000 лв. възнаградителна лихва с уговорен падеж на 18.11.2003г, ведно със законна лихва върху главницата от 3500 щ.д. от датата на подаване на заявлението - 01.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 146.80 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и запис на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Отхвърля заявлението в частта му с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за законна лихва върху главницата от 18.11.2003г. до окончателното изплащане.
Отхвърля заявлението в частта му с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за законна лихва върху сумата от 1000 лв., считано от 18.09.2003г. до окончателното изплащане.
Отхвърля заявлението в частта му с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за законна лихва върху сумата от 1000 лв., считано от 18.10.2003г. до окончателното изплащане.
Отхвърля заявлението в частта му с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за законна лихва върху сумата от 1000 лв., считано от 18.11.2003г. до окончателното изплащане.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от заявителя в едноседмичен срок от съобщаването му пред КОС, а от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
152 ЧГД No 978/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ С.И.Д. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 07.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 07.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 07.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 978/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник С.И.Д. ***
да заплати на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата 743.44лв. /седемстотин четиридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки/ главница
с 53.93лв. лихва /петдесет и три лева и деветдесет и три стотинки/ лихва от 29.02.2008г. до 02.07.2008г.
и законната лихва върху главницата 743.44лв. от 02.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 25лв. /двадесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: задължение от непогасени месечни вноски по договор за издаване на кредитна карта Маркет от 16.03.2006г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
153 ЧГД No 978/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ С.И.Д. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 07.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"АД със седалище и адрес на управление гр.София 1086, област София /област/, община Столична, район Оборище, ул."Г.С.Раковски" № 103, представлявана от Иван Денчев Коларов, ЕГН **********, против длъжника С.И.Д., ЕГН ********** *** за заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ 552/ 02.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
154 ЧГД No 983/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.А.Д. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 983/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.А.Д. ***
да заплати на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
сумата 296 401.98лв. /двеста деветдесет и шест хиляди четиристотин и един лева и деветдесет и осем стотинки/ главница по предсрочно изискуем ползван кредит
сумата 26 684.98лв. /двадесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ лихва от 20.09.2007г. до 03.07.2008г.
и законна лихва върху сумата 296 401.98лв. от 04.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 10 032.61лв. /десет хиляди тридесет и два лева и шестдесет и една стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неизпълнен договор за предоставяне на кредит за ремонт и строителство от 08.06.2007г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
155 ЧГД No 983/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.А.Д. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника юк Лъчезар Йорданов Симонов, против длъжника Л.А.Д., ЕГН ********** ***, за заплащане на посочените по-горе парични суми.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователно подаденото от "Обединена българска банка"АД /с посочени данни/ заявление, В ЧАСТТА относно искането за присъждане на юк възнаграждение за разликата над 3 570.87лв. до претендираните 6 841лв.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от счетоводната книга на банката към 03.07.2008г. на л.14 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
156 ЧГД No 984/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК Б.Д.Н. ВЕЛБЪЖД АД Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 08.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 8.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 8.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 984/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ВЕЛБЪЖД АД с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ ЖК БУЗЛУДЖА No 97
да заплати на
Заявител Б.Д.Н. ***
сума в размер на 1088.66 лв., представляващо обезщетение по чл.224, ал.1 КТ в размер на 615.66лв. и вноски ВСК в размер на 473 лв, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението-07.07.2008г. до окончателното изплащане на сумата, както и деловодни разноски по производството в размер на 95 лв., от които 25 лв. заплатена от заявителя държавна такса и 70 лв. заплатено адвокатско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: обезщетение по чл.224, ал.1 КТ и вноски ВСК
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
.................................................................................................................................................................
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
157 ЧГД No 984/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК Б.Д.Н. ВЕЛБЪЖД АД Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 08.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Б.Д.Н. ***, с ЕГН **********
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
158 Гражданско дело No 987/2008 Облигационни искове В.Н.К.,
В.А.К.
ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик: Н.А.К.  Определение от 10.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА НА ОСН. ЧЛ. 232 ОТ ГПК,СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ГР.Д. 987/2008Г. НА КРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД КОС В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК,СЧИТАНО ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО.
 
159 ЧГД No 988/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Б.Н.С. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 08.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 8.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 8.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 988/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Б.Н.С. ***
да заплати на
Заявител ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ
сумата 2 089.89 лв. неизплатена главница по договор за бърз потребителски кредит от 17.08.2006г., договорна лихва от 215.91 лв. за периода 24.01.2008г. до 03.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 04.07.2008г. до окончателното й изплащане, както разноски по делото в размер на 46.12 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за бърз потребителски кредит от 17.08.2006г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
160 ЧГД No 988/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Б.Н.С. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 08.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Тодор Александров №81-83, представлявана от Елен Георгиев Георгиев и Алексей Асенов Цветанов.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който Б.Н.С., ЕГН ********** *** следва да заплати на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Тодор Александров №81-83, представлявана от Елен Георгиев Георгиев и Алексей Асенов Цветанов парично вземане, както следва: 2 089.89 лв. неизплатена главница по договор за бърз потребителски кредит от 17.08.2006г., договорна лихва от 215.91 лв. за периода 24.01.2008г. до 03.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 04.07.2008г. до окончателното й изплащане, както разноски по делото в размер на 46.12 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и извлечението да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
161 ЧГД No 994/2008 Други ЧГД М.Н.В. А.Г.С. Докладчик: М.Й.А.  Определение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** ***, в качеството на служебен настойник и законен представител на А.Г.С., ЕГН **********, ДА ИЗТЕГЛИ 94.21лв. /деветдесет и четири лева и двадесет и една стотинки/ от сумата, находяща се в открития на името на С. спестовен влог в "Банка ДСК"ЕАД, клон Кюстендил № BG49STSA93000003216795/ STSABGSF със сметка № 111-41-07341-01 /или 3216795/.
По см. на чл.537, ал.1 от ГПК решението е окончателно.


 
162 ЧГД No 995/2008 Други ЧГД М.Н.В. Р.Т.В. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на Р.Т.В., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG71STSA93000003222995/STSABGSF в "Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
163 ЧГД No 996/2008 Други ЧГД М.Н.В. С.Г.П. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на С.Г.П., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG19STSA93000003222476/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
164 ЧГД No 997/2008 Други ЧГД М.Н.В. С.М.А. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на С.М.А., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG84STSA93000003222858/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
165 ЧГД No 998/2008 Други ЧГД М.Н.В. Р.И.А. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на Р.И.А., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG70STSA93000003223110/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
166 ЧГД No 999/2008 Други ЧГД М.Н.В. О.Е.З. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на О.Е.З., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG73STSA93000003222474/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 ЧГД No 1000/2008 Други ЧГД М.Н.В. Н.Г.Г. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на Николина Г.Г., ЕГН **********, да изтегли сумата 53,72 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG13STSA93000003219577/STSABGSF в "Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
168 ЧГД No 1001/2008 Други ЧГД М.Н.В. Н.Е.А. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на Н.Е.А., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG85STSA93000003217408/STSABGSF в "Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
169 ЧГД No 1002/2008 Други ЧГД М.Н.В. Н.Н.Н. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на Н.Н.Н., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG22STSA93000003223004/STSABGSF в "Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
170 ЧГД No 1003/2008 Други ЧГД М.Н.В. М.М.Г. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на М.М.Г., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG83STSA93000003220936/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
171 ЧГД No 1004/2008 Други ЧГД М.Н.В. М.М.Б. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В. , ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с. Преколница, действащ като служебен настойник на М.М.Б., ЕГН**********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице № ВG84STSA93000003222179/ STSABGSF в Банка ДСК - клон Кюстендил. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
172 ЧГД No 1005/2008 Други ЧГД М.Н.В. М.С.Н. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на М.С.Н., ЕГН **********, да изтегли сумата 131,71 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG92STSA93000003223199/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
173 ЧГД No 1006/2008 Други ЧГД М.Н.В. М.Р.В. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на М.Р.В., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG24STSA93000003222483/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
174 ЧГД No 1007/2008 Други ЧГД М.Н.В. М.Е.Г. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на М.Е.Г., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG83STSA93000003222488/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
175 ЧГД No 1008/2008 Други ЧГД М.Н.В. К.Е.К. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на К.Е.К., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG41STSA93000003222856/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
176 ЧГД No 1009/2008 Други ЧГД М.Н.В. И.Т.К. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на И.Т.К., ЕГН **********, да изтегли сумата 94,21 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG86STSA93000003220591/STSABGSF в Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
177 ЧГД No 1010/2008 Други ЧГД М.Н.В. А.Л.И. Докладчик: Н.А.Н.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН **********, в качеството му на директор на ДВУИ - с.Преколница, действащ като служебен настойник на А.Л.И., ЕГН **********, да изтегли сумата 203,62 лева от личната влогова сметка на посоченото напълно запретено лице-№ BG46STSA93000003222475/STSABGSF в "Банка ДСК" АД - клон Кюстендил.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
178 ЧГД No 1019/2008 Други ЧГД М.Н.В. Ц.Д.К. Докладчик: А.Т.С.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на Ц.Д.К., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG81STSA93000003219614/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 203.62 лв. /двеста и три лв. и шестдесет и две ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари, март, април и май 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
179 ЧГД No 1020/2008 Други ЧГД М.Н.В. Т.Ц.Ц. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на Т.Ц.Ц., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG13STSA93000003222487/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 203.62 лв. /двеста и три лв. и шестдесет и две ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари, март, април и май 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
180 ЧГД No 1021/2008 Други ЧГД М.Н.В. С.К.В. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на С.К.В., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG28STSA93000003222993/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 203.62 лв. /двеста и три лв. и шестдесет и две ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари, март, април и май 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
181 ЧГД No 1022/2008 Други ЧГД М.Н.В. К.З.Д. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на К.З.Д., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG89STSA93000003222477/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 203.62 лв. /двеста и три лв. и шестдесет и две ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари, март, април и май 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
182 ЧГД No 1023/2008 Други ЧГД М.Н.В. Й.М.И. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на Й.М.И., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG03STSA93000003222861/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 96.42 лв. /деветдесет и шест лв. и четирдесет и две ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари, март, април и май 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
183 ЧГД No 1024/2008 Други ЧГД М.Н.В. И.Н.И. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на И.Н.И., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG03STSA93000003222861/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 94.21 лв. /деветдесет и четири лв. и двадесет и една ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари, март, април и май 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
184 ЧГД No 1025/2008 Други ЧГД М.Н.В. А.З.Б. Докладчик: Н.А.К.  Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на М.Н.В., ЕГН ********** в качеството му на Директор на ДВУИ с.Преколница, обл.Кюстендил, действащ като служебен настойник и законен представител на А.З.Б., ЕГН ********** да изтегли от личния влог на лицето с №BG02STSA93000003219581/STSABGSF при Банка "ДСК" гр.Кюстендил сумата от 94.21 лв. /деветдесет и четири лв. и двадесет и една ст./ необходима за покриване на разликата до реалната издръжка за м. януари, февруари 2008г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
185 ЧГД No 1027/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД И.М.Г. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1027/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
И.М.Г., ЕГН ********** ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 509.79 лв., представляваща изразходвана и неплатена ел.енергия за периода 14.12.2007г.-18.03.2008г., лихва за забава в размер на 20.84 лв. за периода 06.02.2008г.-12.06.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2008г. до окончателното й изплащане и разноски в размер на 83 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Изразходвана и неплатена ел.енергия.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
IBAN BG22STSA930055555CEZEL, BICSTSABGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.


 
186 ЧГД No 1027/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД И.М.Г. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЧЕЗ Електро България" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.Г.С.Раковски №140, представлявано от Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
187 ЧГД No 1028/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Н.Д.М. Докладчик: Н.А.К.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1028/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от НИКОЛЕТА А. КАРАМФИЛОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Н.Д.М. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 393.16 лв., представляващо изразходвана и неплатена ел.енергия за периода 12.10.2007г.-14.03.2008г., лихва за забава в размер на 21.53 лв. за периода 06.12.2007г.-20.06.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 09.07.2008г. до окончателното изплащане на сумата и сторените по делото разноски в размер на 83 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Изразходвана и неплатена ел.енергия.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
IBAN BG22STSA930055555CEZEL, BIC STSABGSF.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
 
188 ЧГД No 1028/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Н.Д.М. Докладчик: Н.А.К.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЧЕЗ Електро България" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.Г.С.Раковски №140, представлявано от Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
189 ЧГД No 1029/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Х.В.В. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 14.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 14.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 14.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1029/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Х.В.В. ***
да заплати на
Заявител ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ЛЮЛИН ГР.СОФИЯ-ЛЮЛИН БУЛ.ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ Ет.2
сумата от 1014.40 лв. дължими по силата на издаден на 13.04.2006 г. запис на заповед, предявен за заплащане на 11.04.2007 г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 09.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 25 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: издаден на 13.04.2006г. запис на заповед
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
190 ЧГД No 1029/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Х.В.В. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 14.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ИЗИ АСЕТ МЕНИНДЖМЪНТ" АД със седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин" , бул. "Джавахарлал Неру" № 28, административно търговски център "Силвър център", ет. 2, офис 51.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, Х.В.В. с ЕГН ********** *** следва да заплати на "ИЗИ АСЕТ МЕНИНДЖМЪНТ" АД със седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин", бул. "Джавахарлал Неру" № 28, административно търговски център "Силвър център", ет. 2, офис 51 сумата от 1014.40 лв. дължими по силата на издаден на 13.04.2006 г. запис на заповед, предявен за заплащане на 11.04.2007 г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 09.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 25 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и запис на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
191 ЧГД No 1030/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Е.Д.С. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 14.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 14.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 14.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1030/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Е.Д.С. *** ОСВОБОДИТЕЛ No 229 Вх.Г Ет.3 Ап.73
да заплати на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 345.88 лв., представляващо изразходвана и незаплатена ел.енергия за периода 15.12.2007г.-19.03.2008г., лихва за забава в размер на 14.85 лв. за периода от 06.02.2008г. до 12.06.2008г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата, както и деловодни разноски по производството в размер на 83 лв., представляващи заплатени от заявителя държавна такса и сумата от 58 лв.-заплатено адвокатско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неплатена ел.енергия за периода 15.12.2007г.-19.03.2008г.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
ТБ ДСК АД IBAN BG22 STSA 9300 55555CEZEL, BIC STSA BGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
192 ЧГД No 1030/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Е.Д.С. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 14.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЧЕЗ Електро България" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" №140, представлявано от Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
193 ЧГД No 1031/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД П.Б.Г. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 14.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 14.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 14.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1031/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник П.Б.Г. ***
да заплати на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата от 1078.37 лв., представляващо изразходвана и незаплатена ел.енергия за периода 13.08.2007г.-13.08.2008г., лихва за забава в размер на 57.61 лв. за периода от 10.10.2007г. до 12.06.2008г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата, както и деловодни разноски по производството в размер на 83 лв., представляващи заплатени от заявителя държавна такса и сумата от 58 лв.-заплатено адвокатско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: незаплатена ел.енергия за периода 13.08.2007г.-13.08.2008г.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
ТБ ДСК АД IBAN BG22 STSA 9300 55555CEZEL, BIC STSA BGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
194 ЧГД No 1031/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД П.Б.Г. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 14.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЧЕЗ Електро България" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" №140, представлявано от Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
195 ЧГД No 1032/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД К.С.Р. Докладчик: Н.А.Н.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
Длъжник К.С.Р. ***
да заплати на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 354, 48 лева главница, 13, 94 лева законна лихва за периода от 14.02.2008г. до 12.06.2008г., законната лихва от 09.07.2008г. до окончателното изплащане на вземането, както сумата 83 лева разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: ползавана ел.енергия за периода 19.12.2007г. - 24.03.2008г.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора: ТБ ДСК АД, IBAN BG22 STSA 9300 55555CEZEL, BIC STSA BGSF

 
196 ЧГД No 1032/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД К.С.Р. Докладчик: Н.А.Н.  Разпореждане от 10.07.2008г.
издава заповед за изпълнение
 
197 ЧГД No 1033/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД С.Г.Г. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.07.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1033/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник С.Г. ***
да заплати на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 304.31лв. /триста и четири лева и тридесет и една стотинки/ главница за доставена ел.енергия,
сумата 15.41лв. /петнадесет лева и четиридесет и една стотинки/ лихва от 08.01.2008г. до 20.06.2008г.
и законната лихва върху сумата 304.31лв. от 09.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 83лв. /осемдесет и три лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: ползвана електическа енергия за периода от 14.11.2007г. до 13.02.2008г.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора в ТБ"ДСК"АД, IBAN BG22 STSA 9300 55555CEZEL, BIC STSA BGSF.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
198 ЧГД No 1033/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД С.Г.Г. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" № 140, със законни представители Ростислав Дижа с ЛП № 36411434 и Кремена Стоянова Стоянова, ЕГН **********, против длъжника С.Г.Г., ЕГН ********** ***.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.

 
199 ЧГД No 1034/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Б.Д.Г. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.07.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1034/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Б.Д.Г. *** МАК No 5
да заплати на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 485.61лв. /четиристотин осемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/ за консумирана ел.енергия
сумата 21.28лв. /двадесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ лихва от 20.04.2007г. до 12.06.2008г.
и законна лихва върху сумата 485.61лв. от 09.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 83лв. /осемдесет и три лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: ползвана електрическа енергия за периода 01.03.2007г.-14.03.2008г.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора в ТБ"ДСК"АД IBAN BG22 STSA 9300 55555CEZEL, BIC STSA BGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
200 ЧГД No 1034/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Б.Д.Г. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" № 140, със законни представители Ростислав Дижа с ЛП № 36411434 и Кремена Стоянова Стоянова, ЕГН **********, против длъжника Б.Д.Г., ЕГН ********** ***.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.

 
201 ЧГД No 1037/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Х.В.А. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 11.07.2008г.
ЗАПОВЕД №214
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 11.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 11.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1037/2008г., по описа на съда, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Х. ВАСИЛЕВ А., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Люлин", бул. "Джавахарлал Неру" №28, административно-търговски център "Силвър център", ет. 2, офис 51, представлявано от Неделчо Йорданов Спасов - изпълнителен директор,
сумата в размер на на 380.16 лв. /триста и осемдесет лева и шестнадесет стотинки/, дължима по силата на издаден на 28.01.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 25.50 лв. /двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ - разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от Х. Василев А. на 28.01.2008г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ АСЯ Т. СТОИМЕНОВА / 
202 ЧГД No 1037/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Х.В.А. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 11.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Люлин", бул. "Джавахарлал Неру" №28, административно-търговски център "Силвър център", ет. 2, офис 51, представлявано от Неделчо Йорданов Спасов - изпълнителен директор, срещу Х. ВАСИЛЕВ А., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 380.16 лв. /триста и осемдесет лева и шестнадесет стотинки/, дължима по силата на издаден на 28.01.2008г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 25.50 лв. /двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ - разноски по делото.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
203 ЧГД No 1038/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Й.А.И. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД №208
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1038 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Й.А.И., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно,
сумата в размер на 424.63 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, от които: 408.83 лв. /четиристотин и осем лева и осемдесет и три стотинки/ - главница, представляваща стойността на консумираната от И. и неплатена електрическа енергия за периода от 04.01.2008г. до 05.03.2008г., и 15.80 лв. /петнадесет лева и осемдесет стотинки/ - лихва за забава върху главницата за периода от 26.02.2008г. до 12.06.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2008г. /датата на подаване на заявлението/ до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 83.00 лв. /осемдесет и три лева/ - разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Й.А.И. е абонат на "ЧЕЗ Електро България" АД и е ползвал доставена от дружеството ел. енергия за периода от 04.01.2008г. до 05.03.2008г. Същият е следвало да заплати стойността на ползваната ел. енергия за този период, но до датата на подаване на заявлението в съда плащане не е постъпило.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора:
ТБ "ДСК" АД
IBAN: BG22 STSA 9300 55555CEZEL; BIC: STSA BGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
204 ЧГД No 1038/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Й.А.И. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за изпълнение в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу Й.А.И., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 424.63 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, от които: 408.83 лв. /четиристотин и осем лева и осемдесет и три стотинки/ - главница, представляваща стойността на консумираната от И. и неплатена електрическа енергия за периода от 04.01.2008г. до 05.03.2008г., и 15.80 лв. /петнадесет лева и осемдесет стотинки/ - лихва за забава върху главницата за периода от 26.02.2008г. до 12.06.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2008г. /датата на подаване на заявлението/ до окончателното й изплащане, както и за сумата в размер на 83.00 лв. /осемдесет и три лева/ - направени от заявителя разноски по делото.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
205 ЧГД No 1039/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Б.Д.П. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 10.07.2008г.
ЗАПОВЕД №207
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1039 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Б.Д.П., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно,
сумата в размер на 411.55 лв. /четиристотин и единадесет лева и петдесет и пет стотинки/, от които: 394.45 лв. /триста деветдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ - главница, представляваща стойността на консумираната от П. и неплатена електрическа енергия за периода от 16.11.2007г. до 18.03.2008г., и 17.10 лв. /седемнадесет лева и десет стотинки/ - лихва за забава върху главницата за периода от 08.01.2008г. до 12.06.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2008г. /датата на подаване на заявлението/ до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 83.00 лв. /осемдесет и три лева/ - разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: Б.Д.П. е абонат на "ЧЕЗ Електро България" АД и е ползвал доставена от дружеството ел. енергия за периода от 16.11.2007г. до 18.03.2008г. Същият е следвало да заплати стойността на ползваната ел. енергия за този период, но до датата на подаване на заявлението в съда плащане не е постъпило.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора:
ТБ "ДСК" АД
IBAN: BG22 STSA 9300 55555CEZEL; BIC: STSA BGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
206 ЧГД No 1039/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Б.Д.П. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 10.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за изпълнение в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Г. С. Раковски" №140, представлявано от членовете на управителния съвет Ростислав Дижа и Кремена Стоянова Стоянова, заедно, срещу Б.Д.П., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 411.55 лв. /четиристотин и единадесет лева и петдесет и пет стотинки/, от които: 394.45 лв. /триста деветдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ - главница, представляваща стойността на консумираната от П. и неплатена електрическа енергия за периода от 16.11.2007г. до 18.03.2008г., и 17.10 лв. /седемнадесет лева и десет стотинки/ - лихва за забава върху главницата за периода от 08.01.2008г. до 12.06.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2008г. /датата на подаване на заявлението/ до окончателното й изплащане, както и за сумата в размер на 83.00 лв. /осемдесет и три лева/ - направени от заявителя разноски по делото.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
207 ЧГД No 1040/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД С.С.А. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1040/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник С.С.А. *** ЗАХАРИЕВ No 28
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.ИВАН СУСАНИН No 44 Вх.Б Ет.2 Ап.13
сумата 291.43 /двеста деветдесет и един лев и четирдесет и три стотинки/ лв.,
с 13.32 лв /тринадесет лева и тридесет и две стотинки/ лихва от 31.01.2008 г. До 12.06.2008 г
както и сумата 83 /осемдесет и три лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: С.А. е ползвал доставена от страна на ЧЕЗ "Електро България" АД ел. енергия.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /

 
208 ЧГД No 1040/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД С.С.А. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" № 140, със законни представители Ростислав Дижа с ЛП № 36411434- член на УС на дружеството и Кремена Стоянова Стоянова, ЕГН **********- член на УС на дружеството, представлявано по делото от Искра Янева Кишкова и /или Недялко Божанов Недялков, против длъжника С.С.А. *** с ЕГН - ********** .
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.

 
209 ЧГД No 1041/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Г.Г.Б.,
Н.Ц.А.,
Ж.Н.Д.
Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 11.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 11.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 11.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1041/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.Г.Б. ***.ХАДЖИ ДИМИТЪР Блок 121 Ет.3 Ап.8,
Длъжник Н.Ц.А. ***,
Длъжник Ж.Н.Д. ***-КРАСНА ПОЛЯНА No 1 Подн.А
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ
сумата 1177,94 лева / хиляда сто седемдесет и седем лева и деветдесет и четири ст./ за главница, с 417,81 лева / четиристотин и седемнадесет лева и осемдесет и една ст./ лихва от 16.04.2006 г.до 07.07.2008 г.
и законна лихва от 09.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 23р56 лева / двадесет и три лева и петдесет и шест ст./ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неизпълнение по договор за потребителски кредит с поръчителство
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
210 ЧГД No 1041/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Г.Г.Б.,
Н.Ц.А.,
Ж.Н.Д.
Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 11.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр. София , бул."Тодор Александров"№81-83, представлявано от Елен Г.Г. и Алексей Асенов Цветанов против длъжниците : Г.Г.Б. , с ЕГН - ********** ***; Н.Ц.А. , , С егн - ********** *** и Ж.Н.Д. с ЕГН - ********** ***, ул."Добротич"№1А, за общата сума 1 619 лева / хиляда шестстотин и деветнадесет лева/, включваща, както следва:
1/ 1 177,94лв. / дължима сума по договор за потребителски кредит с поръчителство, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.07.2008г. до окончателното й изплащане и
2/ 417,81лв. представляваща дължима лихва за периода от 16.04.2006 г. до 07.07.2008 г.
3/ деловодни разноски в размер на 23,56 лева - за ДТ.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от дневника на сметка и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането, в уважителната част, подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение, а в отхвърлителната- в едноседмичен срок от съобщаването му до заявителя.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
211 ЧГД No 1045/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ Г.С.И. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 14.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 14.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 14.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1045/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.С.И. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 140
сумата 517,56 лева / петстотин и седемнадесет лева и петдесет и шест ст./ за използвана инеизплатена ел.енергия , доставена от заявителя ,с 38,74 лева / тридесет и осем лева и седемдесет и четири ст./ лихва от 17.02.2007 г. до 01.07.2008 г. и законна лихва от 10.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата от 65,00 лева / шестдесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: . използвана и неизплатена ел. енергия ..................................
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
BG 73 UNCR 7630 1003 CEZBUL; BIC: UNCRBGSF................................................................................................................
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
212 ЧГД No 1045/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - ГР.СОФИЯ Г.С.И. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 14.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул."Г.С.Раковски" № 140, със законни представители Ростислав Дижа с ЛП № 36411434- член на УС на дружеството и Кремена С.С., ЕГН **********- член на УС на дружеството, представлявано по делото от ю.к. Лидия Николова Митова, против длъжника Г.С.И. *** .
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.

 
213 Гражданско дело No 1046/2008 Искове по СК Е.С.К.,
А.П.К.
  Докладчик: А.Т.С.  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на Е.С.К., с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на майка си - А.П.К., с ЕГН **********,***, да изтегли 1/2 /една втора/ идеална част от сумите по банковите сметки, открити на името на баща й - Сашо Емилов Кадийски, починал на 06.07.2008г., в ТБ "Уникредит Булбанк" АД, филиал Кюстендил, №BG37 UNCR 9660 0067 4604 10 и №BG89 UNCR 9660 1067 4604 10.
Решението не подлежи на обжалване.

 
214 ЧГД No 1048/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД- ГР.СОФИЯ В.Б.Д. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1048/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник В.Б.Д. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител БАНКА ДСК ЕАД- ГР.СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ УЛ.МОСКОВСКА No 19
сумата 3000 лева / три хиляди лева/ за главница, с 626,22 / шестстотин двадесет и шест лева и двадесет и две ст./ лева лихва от 17.03.2006 г. до 10.07.2008г.
и законна лихва от 10.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 221,31 / двеста двадесет и един лева и тридесет и една ст./ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: погасяване на парично вземане по договор за овърдрафт ..........................................................................
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
215 ЧГД No 1048/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД- ГР.СОФИЯ В.Б.Д. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "БАНКА ДСК" ЕАД, булстат: 121830616, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Столична", район "Оборище", ул."Московска" № 19, представлявана по делото от пълномощника ю.к. Мая Любенова Бойкова, със съдебен адрест гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 14, против длъжника В.Б.Д., ЕГН **********,***, за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ 414-08/ 18.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
216 ЧГД No 1049/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД А.В.Р. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 22.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
Гр.Кюстендил на 22.7.2008г.
Районен съд гр.Кюстендил, гражданска колегия в проведеното на 22.7.2008г., закрито разпоредително заседание по ЧГД№1049/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от Веселина Д. Джонева - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

А.В.Р. с ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т И на
"БАНКА ДСК" АД, БУЛСТАТ 121830616, със седалище и адрес на управление: гр.София общ."Столична" район "Оборище" ул."Московска" №19 следните суми:
14 648.09 лева (четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и девет стотинки) - главница, 3 489.68 лева (три хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) - договорна лихва за периода от 21.12.2006г. до 10.07.2008г., дължими на основание извлечение от счетоводни книги по заемна сметка с №13306379/10.07.2008г. по Договор за кредит за текущо потребление от 21.12.2006г., ведно със законната лихва върху сумата от 14 648.09 лева, считано от 10.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 362.76 лева (триста шестдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса и 502.76 лева (петстотин и два лева и седемдесет и шест стотинки) юрисконсутско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводни книги на банката.
Банкова сметка, по която може да се плати:
IBAN BG 27STSA93000003258610
BIG STSABGSF

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Кюстендил само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ Веселина Д. Джонева /


 
217 ЧГД No 1049/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД А.В.Р. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 22.07.2008г.
А.В.Р. с ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т И на "БАНКА ДСК" АД, БУЛСТАТ 121830616, със седалище и адрес на управление: гр.София общ."Столична" район "Оборище" ул."Московска" №19следните суми: 14 648.09 лева (четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и девет стотинки) - главница, 3 489.68 лева (три хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) - договорна лихва за периода от 21.12.2006г. до 10.07.2008г., дължими на основание извлечение от счетоводни книги по заемна сметка с №13306379/10.07.2008г. по Договор за кредит за текущо потребление от 21.12.2006г., ведно със законната лихва върху сумата от 14 648.09 лева, считано от 10.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 362.76 лева (триста шестдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса и 502.76 лева (петстотин и два лева и седемдесет и шест стотинки) юрисконсутско възнаграждение.
П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.
И З Д А В А заповед за изпълнение.
Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.
Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.

 
218 ЧГД No 1050/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ С.И.Д.,
М.С.К.,
Г.Д.К.
Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 17.07.2008г.
ЗАПОВЕД №224
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 17.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 17.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1050 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжници С.И.Д., с ЕГН ********** ***, М.С.К., с ЕГН ********** ***, община Дупница, и Г.Д.К., с ЕГН ********** ***,
да заплатят солидарно на
Заявител "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Георги Сава Раковски" №103,
сумата в размер общо на 9414.08 лв. /девет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и осем стотинки/, от които: 8879.51 лв. /осем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и една стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0111/06.12.2006г., 349.98 лв. /триста четиридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ - договорна лихва за периода от 21.05.2008г. до 11.07.2008г., и 184.59 лв. /сто осемдесет и четири лева и петдесет и девет стотинки/ - разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от сметка по Договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0111/06.12.2006г., с кредитополучател - С.И.Д., с ЕГН ********** ***, и поръчители - М.С.К., с ЕГН ********** ***, община Дупница, и Г.Д.К., с ЕГН ********** ***.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
219 ЧГД No 1050/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ С.И.Д.,
М.С.К.,
Г.Д.К.
Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 17.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Георги Сава Раковски" №103, солидарно срещу С.И.Д., с ЕГН ********** ***, в качеството му на кредитополучател по договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0111/06.12.2006г., и М.С.К., с ЕГН ********** ***, община Дупница, и Г.Д.К., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора за кредит, за сумата в размер общо на 9414.08 лв. /девет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и осем стотинки/, от които: 8879.51 лв. /осем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и една стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0111/06.12.2006г., 349.98 лв. /триста четиридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ - договорна лихва за периода от 21.05.2008г. до 11.07.2008г., и 184.59 лв. /сто осемдесет и четири лева и петдесет и девет стотинки/ - направени разноски по производството за държавна такса.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва от всеки от длъжниците с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
220 ЧГД No 1052/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ ЕТ ЗОЯ СОТИРОВА- ПИГИ,
И.Г.В.
Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 16.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 16.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 16.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1052/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ЕТ ЗОЯ СОТИРОВА- ПИГИ с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ УЛ.ЦВЕТНА ГРАДИНА No 7,
Длъжник И.Г.В. ***
да заплатят солидарно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата 3 663.30 лв., от които главница в размер на 3 449.71 лв., лихва в размер на 213.59 лв, начислена през периода 06.02.2008г. до 11.07.2008г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 11.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 73.27 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от сметка на ЕТ "Зоя Сотирова-Пиги" по договор №81200КР-АА-6245/06.03.200г. за предоставяне на инвестиционен кредит в национална валута и договор за поръчителство №81500КР-АА-6245/1 от 06.03.2007г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
221 ЧГД No 1052/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ ЕТ ЗОЯ СОТИРОВА- ПИГИ,
И.Г.В.
Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 16.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА /ЦКБ/" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Г. С. Раковски" №103
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, ЕТ "Зоя Сотирова-Пиги", със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул."Цветна градина" №7 и И.Г.В. с ЕГН **********,*** следва да заплатят солидарно на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА /ЦКБ/" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Г. С. Раковски" №103 сумата от 3 663.30 лв., от които главница в размер на 3 449.71 лв., лихва в размер на 213.59 лв, начислена през периода 06.02.2008г. до 11.07.2008г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 11.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 73.27 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и "извлечение от сметка" да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
222 ЧГД No 1053/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ И.К.А. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 18.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 18.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 18.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1053/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник И.К.А. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата 759.17лв. /седемстотин петдесет и девет лева и седемнадесет стотинки/ главница към 14.07.2008г.,
сумата 95.35лв. /деветдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/ лихва от 31.12.2007г. до 14.07.2008г.
и законната лихва от 14.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 25лв. /двадесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: задължение по непогасени месечни вноски по договор за издаване на кредитна карта VISA Фаворит № 81502ККК-АА-00171/ 12.02.2007г. и Общи условия към договора
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
223 ЧГД No 1053/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ И.К.А. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 18.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"АД със седалище и адрес на управление гр.София 1086, област София /област/, община Столична, район Оборище, ул."Г.С.Раковски" № 103, представлявана от Иван Денчев Коларов, ЕГН **********, против длъжника И.К.А., ЕГН ********** *** за заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от сметката на длъжника изх. № 59/ 14.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
224 ЧГД No 1054/2008 Други ЧГД ВАЛ БИЛДЕРС ООД,
Б.И.С.
  Докладчик: М.Й.А.  Определение от 18.07.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо подаденото от Валентин Методиев
Гърлянски, ЕГН ********** като управител и законен представител на "ВАЛ
БИЛДЕРС"ООД със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Каблешков" № 10
възражение по чл.250 от ГПК /отм./ във вр. с §2, ал.9, изр.последно, пр.1 от ПЗР
на ГПК вх. № 00838/ 23.05.2008г. за спиране на изпълнителното производство по
изп.д. №20087430400115/2008г. по описа на ЧСИ Елица Христова с рег. № 743 с
район на действие района на КОС.
Определението подлежи на обжалване с частна
жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 7-мо дневен срок от получаване на
съобщенията до страните за изготвянето му.
 
225 ЧГД No 1058/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Н.В.Д. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 18.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 18.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 18.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1058/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Н.В.Д. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата 723.62лв. /седемстотин двадесет и три лева и шестдесет и две стотинки/ главница
сумата 70.82лв. /седемдесет лева и осемдесет и две стотинки/ лихва за периода 31.03.2008г.-15.07.2008г.
и законната лихва върху главницата от 15.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 25лв. /двадесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неизпълнение на задължения по договор за издаване на кредитна карта Master Cart Фаворит № 81500ККК-АА-№№655/ 25.10.2007г. и Общи условия към него.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
226 ЧГД No 1058/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Н.В.Д. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 18.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"АД със седалище и адрес на управление гр.София 1086, област София /област/, община Столична, район Оборище, ул."Г.С.Раковски" № 103, представлявана от Иван Денчев Коларов, ЕГН **********, против длъжника Н.В.Д., ЕГН ********** *** за заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от сметката на длъжника изх. № 597/ 15.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
227 ЧГД No 1059/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ М.Н.В. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1059/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник М.Н.В. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата 476.97 лева / четиристотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ за
главница с 46.65 лв. /четирдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева лихва от 13.112007 г. до 15.07.2008 г.
и законна лихва от15.07.2008 г. до изплащане на вземането.
Вземането произтича от следните обстоятелства: погасяване на парично вземане по договор за издаване и използуване на международна кредитна карта.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
228 ЧГД No 1059/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ М.Н.В. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на " Централна кооперативна банка" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район "Оборище", ул."Г.С. Раковски" 103,представлявана по делото от пълномощника Иван Денчев Коларов от гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 35, ет.2, против длъжника М.Н. ВЕСЕЛИНОВА, ЕГН ********** *** за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от сметка за периода 13.11.2007 г. до 15.07.2008 г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
229 ЧГД No 1063/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Р.Б.П.,
Л.Й.С.
Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 18.07.2008г.
ЗАПОВЕД №227
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 18.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 18.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1063 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжници Р.Б.П., с ЕГН ********** ***, и Л.Й.С., с ЕГН ********** ***, община Дупница,
да заплатят солидарно на
Заявител "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Георги Сава Раковски" №103,
сумата в размер общо на 2980.45 лв. /две хиляди деветстотин и осемдесет лева и четиридесет и пет стотинки/, от които: 2856.96 лв. /две хиляди осемстотин петдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0119/15.12.2006г., 65.05 лв. /шестдесет и пет лева и пет стотинки/ - договорна лихва за периода от 16.06.2008г. до 16.07.2008г., и 58.44 лв. /петдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ - разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от сметка по Договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0119/15.12.2006г., с кредитополучател - Р.Б.П., с ЕГН ********** ***, и поръчител - Л.Й.С., с ЕГН ********** ***, община Дупница.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
230 ЧГД No 1063/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Р.Б.П.,
Л.Й.С.
Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 18.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Георги Сава Раковски" №103, солидарно срещу Р.Б.П., с ЕГН ********** ***, в качеството й на кредитополучател по договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0119/15.12.2006г., и Л.Й.С., с ЕГН ********** ***, община Дупница, в качеството й на поръчител по договора за кредит, за сумата в размер общо на 2980.45 лв. /две хиляди деветстотин и осемдесет лева и четиридесет и пет стотинки/, от които: 2856.96 лв. /две хиляди осемстотин петдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит №81502КР-АА-0119/15.12.2006г., 65.05 лв. /шестдесет и пет лева и пет стотинки/ - договорна лихва за периода от 16.06.2008г. до 16.07.2008г., и 58.44 лв. /петдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ - направени разноски по производството за държавна такса.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва от всеки от длъжниците с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
231 ЧГД No 1064/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК А.Г.Г. ЕТ ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 21.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ......................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
по чл. 410 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 21.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 21.7.2008г. в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1064/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник ЕТ ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ с адрес Област КЮСТЕНДИЛ Община КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 261 Вх.А Ет.8 Ап.77
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител А.Г.Г. ***
сумата 980,00 лева / деветстотин и осемдесет лева/ главница ,
и законна лихва от 16.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 85,00 лева / осемдесет ипет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неизплатени трудови възнаграждения и осигурителни вноски на заявителя. .........................................................................
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора
IBAN BG 30BPBI79251058224401] BIC: BPBIBGSF
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.
5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
232 ЧГД No 1064/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК А.Г.Г. ЕТ ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 21.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на А.Г. ГЮРГИН, ЕГН ********** ***, представляван по делото от адв.Ганчо Богомилов Димитров от КАК, против длъжника ЕТ"Петър Митов - Универсал", със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил , ул."Цар Освободител"№261, вх.А, ет.8, ап.77.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 2 към чл.4 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП съдът прилага към разпореждането.
Разпореждането по аргумент от чл.413, ал.2 от ГПК не подлежи на обжалване.

 
233 ЧГД No 1065/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ П.В.Г. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 17.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 17.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 17.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1065/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник П.В.Г. ***
да заплати на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
сумата от 2 493.91 лв., от които главница в размер на 2 297.11 лв., лихва в размер на 196.80 лв, начислена през периода 03.01.2008г. до 16.07.2008г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 16.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 49.86 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: договор за банков кредит №81500КР-АА-6159/20.01.2007г. за кредит "Старт"
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
234 ЧГД No 1065/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ П.В.Г. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 17.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА /ЦКБ/" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Г. С. Раковски" №103
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, П.В.Г. с ЕГН **********,*** следва да заплати на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА /ЦКБ/" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Г. С. Раковски" №103 сумата от 2 493.91 лв., от които главница в размер на 2 297.11 лв., лихва в размер на 196.80 лв, начислена през периода 03.01.2008г. до 16.07.2008г., ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 16.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 49.86 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и "извлечение от сметка" да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
235 ЧГД No 1069/2008 Други ЧГД Й.Г.В.   Докладчик: Ч.А.Т.  Определение от 18.07.2008г., в законна сила от 18.07.2008г.
Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на Й.Г.В., с ЕГН **********, действаща като родител и законен представител на малолетното си дете Гергана Димитрова В., с ЕГН**********, да изтегли от сметка №BG19UNCR 70004501715214 сумата от 5000 лв. /пет хиляди лева/, при "УниКредит Булбанк" АД - клон Кюстендил.
Решението не подлежи на обжалване.РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
236 ЧГД No 1074/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.И.Д. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1074/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник И.И.Д. *** ОСВОБОДИТЕЛ Блок 51 Ет.8 Ап.29
да заплати разделно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
главница в размер на 2 021.06лв. /две хиляди двадесет и един лева и шест стотинки/,
лихва в размер на 302.41лв. /триста и два лева и четиридесет и една стотинки/ за периода 17.07.2007г.-17.07.2008г.
и законната лихва върху главницата от 17.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 91.47лв. /деветдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: предсрочно изискуем договор за потребителски кредит без поръчителство № 187/ 17.09.2003г. поради просрочване на вноските по дълга
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
237 ЧГД No 1074/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.И.Д. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неселя" № 7 със законни представители Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини и упълномощен по делото адв.Анита Пешева-Пенева от КАК с адрес: гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 30, вх."Г" против длъжника И.И.Д., ЕГН ********** *** за заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от сметката на длъжника на л.5 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
238 ЧГД No 1075/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Г.Л.Г.,
Р.Л.Г.
Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1075/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.Л.Г. ***,
Длъжник Р.Л.Г. *** No 10
да заплатят солидарно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
главница в размер на 696.23лв. /шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и три стотинки/,
лихва в размер на 45.85лв. /четиридесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/ за периода 13.02.2008г.-17.07.2008г.
и законната лихва върху главницата от 17.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 25лв. /двадесет и пет лева/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: предсрочно изискуем договор за потребителски кредит № 81500КР-АА-6191/ 13.02.2007г. поради неиздължаване на суми по дълга
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
239 ЧГД No 1075/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Г.Л.Г.,
Р.Л.Г.
Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.

ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"АД със седалище и адрес на управление гр.София 1086, област София /област/, община Столична, район Оборище, ул."Г.С.Раковски" № 103, представлявана от Иван Денчев Коларов, ЕГН **********, против длъжниците Г.Л.Г., ЕГН ********** *** и Р.Л.Г., ЕГН ********** *** за солидарно заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от сметката на длъжника изх. № 623/ 17.07.2008г. на л.6 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
240 ЧГД No 1076/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД А.И.А.,
В.С.А.,
С.А.С.,
В.К.А.
Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1076/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник А.И.А. ***,
Длъжник В.С.А. ***,
Длъжник С.А.С. ***,
Длъжник В.К.А. ***
да заплатят солидарно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
главница в размер на 2 730.63лв. /две хиляди седемстотин и тридесет лева и шестдесет и три стотинки/,
лихва в размер на 397.98лв. /триста деветдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/ за периода 20.07.2007г.-17.70.2008г.,
законната лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане
както и сумата 107.57лв. /сто и седем лева и петдесет и седем стотинки/ деловодни разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: предсрочно изискуем ползван кредит по договор за банков кредит № 1320/ 25.01.2007г. поради просрочие на вноски по него
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
241 ЧГД No 1076/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД А.И.А.,
В.С.А.,
С.А.С.,
В.К.А.
Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неселя" № 7 със законни представители Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини и упълномощен по делото адв.Анита Пешева-Пенева от КАК с адрес: гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 30, вх."Г" против длъжниците А.И.А., ЕГН ********** ***, В.С.А., ЕГН ********** от същия адрес, С.А.С., ЕГН ********** *** и В.К.А., ЕГН ********** ***, за солидарно заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от сметката на длъжника на л.3 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжниците с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
242 ЧГД No 1077/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД С.Б.И.,
Л.Й.И.,
С.Й.С.,
В.Й.И.,
Б.С.Р.
Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД №238
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 23.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1077 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжници С.Б.И., с ЕГН ********** и Л.Й.И., с ЕГН **********,***, С.Й.С., с ЕГН ********** ***, В.Й.И., с ЕГН ********** ***, и Б.С.Р., с ЕГН ********** ***,
солидарно да заплатят на

Заявител "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян,

сумата в размер общо на 4801.65 лв. /четири хиляди осемстотин и един лева и шестдесет и пет стотинки/, от които: 3889.98 лв. /три хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит на частни лица с поръчителство №168/10.09.2005г., и 911.67 лв. /деветстотин и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ - договорна лихва за периода от 08.05.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 96.03 лв. /деветдесет и шест лева и три стотинки/ - разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от счетоводни книги на "УниКредит Булбанк" АД, гр. София, от 17.07.2008г.
Договор за потребителски кредит на частни лица с поръчителство №168/10.09.2005г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
243 ЧГД No 1077/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД С.Б.И.,
Л.Й.И.,
С.Й.С.,
В.Й.И.,
Б.С.Р.
Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 23.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян, солидарно срещу С.Б.И., с ЕГН ********** и Л.Й.И., с ЕГН **********,***, в качеството им на кредитополучатели по договор за потребителски кредит на частни лица с поръчителство №168/10.09.2005г., и С.Й.С., с ЕГН ********** ***, В.Й.И., с ЕГН ********** ***, и Б.С.Р., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора, за сумата в размер общо на 4801.65 лв. /четири хиляди осемстотин и един лева и шестдесет и пет стотинки/, от които: 3889.98 лв. /три хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит на частни лица с поръчителство №168/10.09.2005г., и 911.67 лв. /деветстотин и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ - договорна лихва за периода от 08.05.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 96.03 лв. /деветдесет и шест лева и три стотинки/ - направени разноски по производството.
Да се издаде изпълнителен лист.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно, заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист солидарно срещу С.Б.И., с ЕГН ********** и Л.Й.И., с ЕГН **********,***, в качеството им на кредитополучатели по договор за потребителски кредит на частни лица с поръчителство №168/10.09.2005г., и С.Й.С., с ЕГН ********** ***, В.Й.И., с ЕГН ********** ***, и Б.С.Р., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора, за направени от заявителя разноски по производството за адвокатско възнаграждение.
Разпореждането в отхвърлителната му част може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в едноседмичен срок от съобщаването му, а в останалата му част може да се обжалва от всеки от длъжниците с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
244 ЧГД No 1078/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Н.С.З.,
М.А.Г.,
Д.Х.К.,
И.М.Т.
Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД №240
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 23.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1078 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжници Н.С.З., с ЕГН ********** ***, М.А.Г., с ЕГН ********** ***, Д.Х.К., с ЕГН ********** ***, и И.М.Т., с ЕГН ********** ***,
солидарно да заплатят на

Заявител "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян,

сумата в размер общо на 1194.70 лв. /хиляда сто деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки/, от които: 901.94 лв. /деветстотин и един лева и деветдесет и четири стотинки/ - главница по договор за банков кредит №03455162/09.09.2003г., и 292.76 лв. /двеста деветдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/ - договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ - разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от счетоводни книги на "УниКредит Булбанк" АД, гр. София, от 17.07.2008г.
Договор за банков кредит №03455162/09.09.2003г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
245 ЧГД No 1078/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Н.С.З.,
М.А.Г.,
Д.Х.К.,
И.М.Т.
Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 23.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян, солидарно срещу Н.С.З., с ЕГН ********** ***, в качеството й на кредитополучател по договор за банков кредит №03455162/09.09.2003г., и М.А.Г., с ЕГН ********** ***, Д.Х.К., с ЕГН ********** ***, и И.М.Т., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора, за сумата в размер общо на 1194.70 лв. /хиляда сто деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки/, от които: 901.94 лв. /деветстотин и един лева и деветдесет и четири стотинки/ - главница по договор за банков кредит №03455162/09.09.2003г., и 292.76 лв. /двеста деветдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/ - договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ - направени разноски по производството.
Да се издаде изпълнителен лист.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно, заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист солидарно срещу Н.С.З., с ЕГН ********** ***, в качеството й на кредитополучател по договор за банков кредит №03455162/09.09.2003г., и М.А.Г., с ЕГН ********** ***, Д.Х.К., с ЕГН ********** ***, и И.М.Т., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора, за направени от заявителя разноски по производството за адвокатско възнаграждение.
Разпореждането в отхвърлителната му част може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в едноседмичен срок от съобщаването му, а в останалата му част може да се обжалва от всеки от длъжниците с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител. 
246 ЧГД No 1079/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД К.М.Г. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД №239
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 23.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1079 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник К.М.Г., с ЕГН ********** ***,
да заплати на

Заявител "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян,

сумата в размер общо на 3932.74 лв. /три хиляди деветстотин тридесет и два лева и седемдесет и четири стотинки/, от които: 3319.78 лв. /три хиляди триста и деветнадесет лева и седемдесет и осем стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит на граждани без поръчителство №2/07.01.2004г., и 612.96 лв. /шестстотин и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ - договорна лихва за периода от 07.06.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 78.65 лв. /седемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ - разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от счетоводни книги на "УниКредит Булбанк" АД, гр. София, от 17.07.2008г.
Договор за потребителски кредит на граждани без поръчителство №2/07.01.2004г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
247 ЧГД No 1079/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД К.М.Г. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 23.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян, срещу К.М.Г., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер общо на 3932.74 лв. /три хиляди деветстотин тридесет и два лева и седемдесет и четири стотинки/, от които: 3319.78 лв. /три хиляди триста и деветнадесет лева и седемдесет и осем стотинки/ - главница по договор за потребителски кредит на граждани без поръчителство №2/07.01.2004г., и 612.96 лв. /шестстотин и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ - договорна лихва за периода от 07.06.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 78.65 лв. /седемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ - направени разноски по производството.
Да се издаде изпълнителен лист.

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно, заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу К.М.Г., с ЕГН ********** ***, за направени от заявителя разноски по производството за адвокатско възнаграждение.
Разпореждането в отхвърлителната му част може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в едноседмичен срок от съобщаването му, а в останалата му част може да се обжалва от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
248 ЧГД No 1080/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД С.Д.К.,
П.Н.К.,
К.Д.Я.,
И.Б.С.,
М.Т.К.
Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД №236
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 23.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1080 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжници С.Д.К., с ЕГН ********** и П.Н.К., с ЕГН **********,***, К.Д.Я., с ЕГН ********** ***, И.Б.С., с ЕГН ********** ***, и М.Т.К., с ЕГН ********** ***,
солидарно да заплатят на

Заявител "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян,

сумата в размер общо на 2828.50 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и петдесет стотинки/, от които: 2539.61 лв. /две хиляди петстотин тридесет и девет лева и шестдесет и една стотинки/ - главница по договор за банков кредит №797/21.04.2005г., 282.54 лв. /двеста осемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки/ - договорна лихва за периода от 20.07.2007г. до 17.07.2008г., и 6.35 лв. /шест лева и тридесет и пет стотинки/ - дължими такси по тарифата на банката, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 56.57 лв. /петдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/ - разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от счетоводни книги на "УниКредит Булбанк" АД, гр. София, от 17.07.2008г.
Договор за банков кредит №797/21.04.2005г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
249 ЧГД No 1080/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД С.Д.К.,
П.Н.К.,
К.Д.Я.,
И.Б.С.,
М.Т.К.
Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 23.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Света Неделя" №7, представлявано от Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян, солидарно срещу С.Д.К., с ЕГН ********** и П.Н.К., с ЕГН **********,***, в качеството им на кредитополучатели по договор за банков кредит №797/21.04.2005г., и К.Д.Я., с ЕГН ********** ***, И.Б.С., с ЕГН ********** ***, и М.Т.К., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора, за сумата в размер общо на 2828.50 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и петдесет стотинки/, от които: 2539.61 лв. /две хиляди петстотин тридесет и девет лева и шестдесет и една стотинки/ - главница по договор за банков кредит №797/21.04.2005г., 282.54 лв. /двеста осемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки/ - договорна лихва за периода от 20.07.2007г. до 17.07.2008г., и 6.35 лв. /шест лева и тридесет и пет стотинки/ - дължими такси по тарифата на банката, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 56.57 лв. /петдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/ - направени разноски по производството.
Да се издаде изпълнителен лист.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно, заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист солидарно срещу С.Д.К., с ЕГН ********** и П.Н.К., с ЕГН **********,***, в качеството им на кредитополучатели по договор за банков кредит №797/21.04.2005г., и К.Д.Я., с ЕГН ********** ***, И.Б.С., с ЕГН ********** ***, и М.Т.К., с ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители по договора, за направени от заявителя разноски по производството за адвокатско възнаграждение.
Разпореждането в отхвърлителната му част може да се обжалва от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в едноседмичен срок от съобщаването му, а в останалата му част може да се обжалва от всеки от длъжниците с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител. 
250 ЧГД No 1081/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД В.Д.С.,
Т.Д.М.,
С.И.Д.,
С.И.С.
Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 24.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 24.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 24.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1081/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник В.Д.С. *** ОСВОБОДИТЕЛ No 192 Вх.А Ет.4 Ап.10,
Длъжник Т.Д.М. ***,
Длъжник С.И.Д. ***,
Длъжник С.И. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
сумата 3 377,41 лева / три хиляди триста седемдесет и седем лева и четиридесет и една ст./ за главница, с 107,22 лева / сто и седем лева и двадесет и две ст./ лихва от 20.07.2007г. до 17.07.2008 г.
и законна лихва от 17.07.2008 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 69,86 лева / шестдесет и девет лева и осемдесет и шест ст./ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неизплатени вноски по договор за банков кредит № 734/14.01.2005 г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
251 ЧГД No 1081/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД В.Д.С.,
Т.Д.М.,
С.И.Д.,
С.И.С.
Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 24.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "УНИКРЕДИТ БУРБАНК" АД, , със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света неделя" № 7, представлявана по делото от пълномощника адв. Анита Пешева-Пенева от гр.Кюстендил, ул."Демокрация №30, вх.Г, против длъжниците В.Д.С. с ЕГН - ********** ***, Т.Д.М. , с ЕГН - ********** ***; С.И.Д. , с ЕГН - ********** ***, ; С.И.С. , с ЕГН - ********** *** , за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
252 ЧГД No 1082/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД М.А.П.,
Р.Б.К.,
Й.М.Е.,
Р.В.Г.
Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 24.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, , със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света неделя" № 7, представлявана по делото от пълномощника адв. Анита Пешева-Пенева от гр.Кюстендил, ул."Демокрация №30, вх.Г, против длъжниците М.А.П., ЕГН ********** ***, Р.Б.К. , с ЕГН - ********** *** , Й.М. ЕРЕМИЯВА , с ЕГН - ********** *** и Р. В.Г. , с ЕГН - ********** *** , за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
253 ЧГД No 1082/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД М.А.П.,
Р.Б.К.,
Й.М.Е.,
Р.В.Г.
Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 24.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, , със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света неделя" № 7, представлявана по делото от пълномощника адв. Анита Пешева-Пенева от гр.Кюстендил, ул."Демокрация №30, вх.Г, против длъжниците М.А.П., ЕГН ********** ***, Р.Б.К. , с ЕГН - ********** *** , Й.М. ЕРЕМИЯВА , с ЕГН - ********** *** и Р. В.Г. , с ЕГН - ********** *** , за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
254 ЧГД No 1083/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Д.И.К.,
Б.К.С.,
Ж.Г.С.
Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1083/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Д.И.К. ***,
Длъжник Б.К.С. ***,
Длъжник Ж.Г.С. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
сумата 2 436.58 / две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и петдесет и осем стотинки/ главница с 660.33 /шестотин и шестдесет лева и тридесет и три стотинки лихва от 08.05.2007 г.. до17.07.2008 г.
както и сумата 106.94 лв/сто и шест лева и деветдесет и четири стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: договор за потребителски кредит.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
255 ЧГД No 1083/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Д.И.К.,
Б.К.С.,
Ж.Г.С.
Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на " УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК №831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. "Света Неделя" №7, представляван по делото от пълномощника адв. АНИТА КАМЕНОВА ПЕШЕВА-ПЕНЕВА от гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 30, вх."Г", против длъжника Д.И.К., ЕГН **********,*** за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ ………………….. г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
256 ЧГД No 1084/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.Б.С.,
М.Б.С.П.
Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1084/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник И.Б.С. ***,
Длъжник М.Б.С.П. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
Сумата 565.42 /петстотин шестдесет и пет лева и четирдесет и две стотинки/ главница
с 15.95 /петнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/ договорна лихва от 20.07.2007 г. до 17.07.2008 г. и законна лихва от 17.07.2008 г. до изплащане на вземането, както и сумата 70 /седемдесет/ лева разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства:.договор за банков кредит.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
257 ЧГД No 1084/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.Б.С.,
М.Б.С.П.
Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на " УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК №831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. "Света Неделя" №7, представляван по делото от пълномощника адв. АНИТА КАМЕНОВА ПЕШЕВА-ПЕНЕВА от гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 30, вх."Г", против длъжника И.Б.С., ЕГН ********** *** за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ ………………….. г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
258 ЧГД No 1085/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.Р.А.,
М.В.И.,
И.Т.С.,
Б.А.С.С.
Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 23.7.2008г., закрито разпоредително заседание по ЧГД №1085/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

И.Р.А. с ЕГН ********** ***, М.В.И. ЕГН ********** ***, И.Т.С. ЕГН ********** *** и Б.А.С.-С. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т Я Т солидарно на
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София пл."Света Неделя" №7следните суми: 1 819.92 лева (хиляда осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет и две стотинки) - главница, 524.88 лева (петстотин двадесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) - договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., дължими на основание извлечение от счетоводната книга на банката по Договор за банков кредит №03453162/05.09.2003г., ведно със законната лихва върху сумата от 1 819.92 лева, считано от 17.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща сторени разноски за адвокатско възнаграждение и 46.90 лева (четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводните книги на банката.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
259 ЧГД No 1085/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.Р.А.,
М.В.И.,
И.Т.С.,
Б.А.С.С.
Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 23.07.2008г.
И З Д А В А заповед за изпълнение, по силата на която И.Р.А. с ЕГН ********** ***, М.В.И. ЕГН ********** ***, И.Т.С. ЕГН ********** *** и Б.А.С.-С. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т Я Т солидарно на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София пл."Света Неделя" №7следните суми: 1 819.92 лева (хиляда осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет и две стотинки) - главница, 524.88 лева (петстотин двадесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) - договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., дължими на основание извлечение от счетоводната книга на банката по Договор за банков кредит №03453162/05.09.2003г., ведно със законната лихва върху сумата от 1 819.92 лева, считано от 17.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща сторени разноски за адвокатско възнаграждение и 46.90 лева (четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.
П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.
Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.
Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.

 
260 ЧГД No 1087/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД С.Д.А.,
А.В.А.,
О.Й.М.,
Р.Д.А.,
Ч.В.А.
Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 23.7.2008г., закрито разпоредително заседание по ЧГД №1087/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
Р А З П О Р Е Ж Д А :

С.Д.А. с ЕГН ********** ***, А.В.А. ЕГН ********** ***, О.Й.М. ЕГН ********** ***, Р.Д.А. ЕГН ********** *** и Ч.В.А. ЕГН ********** ***
ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София пл."Света Неделя" №7следните суми: 3 675.42 лева (три хиляди шестстотин и седемдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) - главница, 555.45 лева (петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) - договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., 9.18 лева (девет лева и осемнадесет стотинки), всички суми, дължими на основание извлечение от счетоводната книга на банката по Договор за банков кредит №767/12.03.2005г., ведно със законната лихва върху сумата от 3 675.42 лева, считано от 17.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща сторени разноски за адвокатско възнаграждение и 84.80 лева (осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводните книги на банката.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
261 ЧГД No 1087/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД С.Д.А.,
А.В.А.,
О.Й.М.,
Р.Д.А.,
Ч.В.А.
Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 23.07.2008г.
И З Д А В А заповед за изпълнение, по силата на която С.Д.А. с ЕГН ********** ***, А.В.А. ЕГН ********** ***, О.Й.М. ЕГН ********** ***, Р.Д.А. ЕГН ********** *** и Ч.В.А. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София пл."Света Неделя" №7следните суми: 3 675.42 лева (три хиляди шестстотин и седемдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) - главница, 555.45 лева (петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) - договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., 9.18 лева (девет лева и осемнадесет стотинки), всички суми, дължими на основание извлечение от счетоводната книга на банката по Договор за банков кредит №767/12.03.2005г., ведно със законната лихва върху сумата от 3 675.42 лева, считано от 17.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща сторени разноски за адвокатско възнаграждение и 84.80 лева (осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.
Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.


 
262 ЧГД No 1088/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Е.Й.Л. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 23.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1088/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

Е.Й.Л. ЕГН ********** ***
ДА ЗАПЛАТИ на
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София пл."Света Неделя" №7 следните суми: 3 865.83 лева (три хиляди осемстотин и шестдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) - главница, 1 774.35 лева (хиляда седемстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки)- договорна лихва за периода от 08.05.2007г. до 17.07.2008г., всички суми, дължими на основание извлечение от счетоводната книга на банката по Договор за потребителски кредит на граждани без поръчителство №3/07.01.2004г., ведно със законната лихва върху сумата от 3 865.83 лева, считано от 17.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща сторени разноски за адвокатско възнаграждение и 112.80 лева (сто и дванадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводни книги на банката.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
263 ЧГД No 1088/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Е.Й.Л. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 23.07.2008г.
И З Д А В А заповед за изпълнение, по силата на която Е.Й.Л. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София пл."Света Неделя" №7 следните суми: 3 865.83 лева (три хиляди осемстотин и шестдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) - главница, 1 774.35 лева (хиляда седемстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки)- договорна лихва за периода от 08.05.2007г. до 17.07.2008г., всички суми, дължими на основание извлечение от счетоводната книга на банката по Договор за потребителски кредит на граждани без поръчителство №3/07.01.2004г., ведно със законната лихва върху сумата от 3 865.83 лева, считано от 17.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща сторени разноски за адвокатско възнаграждение и 112.80 лева (сто и дванадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение. 
264 ЧГД No 1089/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.О.М.,
Т.Д.М.,
Е.И.М.,
О.А.М.
Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 23.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1089/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник И.О.М. ***,
Длъжник Т.Д.М. ***,
Длъжник Е.И.М. ***,
Длъжник О.А.М. ***
да заплатят солидарно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
сумата от 13 241 лв.-главница по договор за банков кредит №733/14.01.2005, договорна лихва в размер на 3 723.52 лв. за периода от време от 02.07.2007г. до 17.07.2008г, както и сумата от 26.79 лв. дължима банкова такса по тарифа на банката., ведно със законна лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 384.83 лв. деловодни разноски по производството.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводни книги на "Уникредит Булбанк" АД по договор за банков кредит №733/14.01.2005г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
265 ЧГД No 1089/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.О.М.,
Т.Д.М.,
Е.И.М.,
О.А.М.
Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 23.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неделя" №7.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, И.О.М. с ЕГН **********,***, Т.Д.М. с ЕГН ********** ***, Е.И.М. с ЕГН ********** *** и О.А.М. с ЕГН ********** *** следва да заплатят солидарно на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неделя" №7 сумата от 13 241 лв.-главница по договор за банков кредит №733/14.01.2005, договорна лихва в размер на 3 723.52 лв. за периода от време от 02.07.2007г. до 17.07.2008г, както и сумата от 26.79 лв. дължима банкова такса по тарифа на банката., ведно със законна лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 384.83 лв. деловодни разноски по производството.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и запис на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
266 ЧГД No 1090/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Д.В.В.,
Л.В.В.,
К.Х.М.,
А.Ц.Ц.
Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 22.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 22.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 22.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1090/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Д.В.В. ***,
Длъжник Л.В.В. ***,
Длъжник К.Х.М. ***,
Длъжник А.Ц.Ц. ***
да заплатят солидарно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
сумата 1424.65 лв.-главница по договор за банков кредит №576/26.05.2004, договорна лихва в размер на 423.44 лв. за периода от време от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законна лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 81.96 лв. Деловодни разноски по производството.

Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводни книги на "Уникредит Булбанк" АД по договор за банков кредит №576/26.05.2004г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
267 ЧГД No 1090/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД Д.В.В.,
Л.В.В.,
К.Х.М.,
А.Ц.Ц.
Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 22.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неделя" №7.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, Д.В.В. с ЕГН **********,***, Л.В.В. с ЕГН **********,***, К.Х. Матузка с ЕГН ********** ***, А.Ц.Ц. с ЕГН **********,*** следва да заплатят солидарно на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неделя" №7 сумата от 1424.65 лв.-главница по договор за банков кредит №576/26.05.2004, договорна лихва в размер на 423.44 лв. за периода от време от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законна лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 81.96 лв. Деловодни разноски по производството.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и запис на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
268 ЧГД No 1091/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.Г.С.,
М.К.С.,
В.Г.Д.,
К.Й.К.,
Р.А.С.
Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 22.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 22.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 22.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1091/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник И.Г.С. ***,
Длъжник М.К.С. ***,
Длъжник В.Г.Д. ***,
Длъжник К.Й.К. *** ЗЛАТАРОВ No 31,
Длъжник Р.А.С. ***
да заплатят солидарно на
Заявител УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/ No 7
сумата от 2259.61 лв.-главница, дължима по договор за банков кредит №634/30.07.2004г., договорна лихва в размер на 355.43 лв. за периода от време от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законна лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 97.30 лв. Деловодни разноски по производството.

Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетовод0ни книги на "Уникредит Булбанк" АД по договор за банков кредит №634/30.07.2004г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
269 ЧГД No 1091/2008 Заявление по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - АД И.Г.С.,
М.К.С.,
В.Г.Д.,
К.Й.К.,
Р.А.С.
Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 22.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неделя" №7.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, И.Г.С., с ЕГН **********,***, М.К.С. с ЕГН **********,***, В.Г.Д. с ЕГН **********,***, К.Й.К. с ЕГН **********,*** и Р.А.С. с ЕГН ********** *** следва да заплатят солидарно на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, пл."Света Неделя" №7 сумата от 2259.61 лв.-главница, дължима по договор за банков кредит №634/30.07.2004г., договорна лихва в размер на 355.43 лв. за периода от време от 02.07.2007г. до 17.07.2008г., ведно със законна лихва върху главницата от 17.07.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 97.30 лв. Деловодни разноски по производството.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и запис на заповед да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
270 ЧГД No 1095/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД К.О.Б. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1095/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник К.О.Б. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
главница в размер на 1 554.97лв. /хиляда петстотин петдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки/,
договорна лихва в размер на 109.81лв. /сто и девет лева и осемдесет и една стотинки/ през периода 05.02.2008г.-17.07.2008г.,
наказателна лихва в размер на 2.03лв. /два лева и три стотинки/ през посочения по-горе период
и законната лихва от 18.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 183.52лв. /сто осемдесет и три лева и петдесет и две стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: непогасени вноски по договор за потребителски кредит от 21.11.2005г. и предсрочна изискуемост на дълга
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
271 ЧГД No 1095/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД К.О.Б. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника адв.Михаела Ясенова Крумова от гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 35, ет.2 против длъжника К.О.Б., ЕГН ********** ***, за заплащане на посочените по-горе парични суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху препис-извлечението от счетоводната книга на банката към 17.07.2008г. на л.7 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
272 ЧГД No 1096/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.А.Д.,
А.И.И.
Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 24.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 24.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 24.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1096/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.А.Д. ***,
Длъжник А.И.И. ***
да заплатят солидарно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
сумата от 10 812.35 лв.-неизплатена главница по договор за банков кредит от 13.06.2007г., договорна лихва в размер на 488.78 лв., начислена през периода 29.02.2008г.-17.07.2008г. и наказателна лихва за периода 29.02.2008г. до 17.06.2008г. в размер на 3.17 лв., ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -18.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 592.18 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводни книги на ОББ АД по договор за банков кредит от 13.06.2007г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
273 ЧГД No 1096/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.А.Д.,
А.И.И.
Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 24.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Възраждане, ул."Света София" №5,
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, Л.А.Д. *** с ЕГН ********** и А.И.И. ***, с ЕГН ********** следва да заплатят солидарно на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Възраждане, ул."Света София" №5 сумата от 10 812.35 лв.-неизплатена главница по договор за банков кредит от 13.06.2007г., договорна лихва в размер на 488.78 лв., начислена през периода 29.02.2008г.-17.07.2008г. и наказателна лихва за периода 29.02.2008г. до 17.06.2008г. в размер на 3.17 лв., ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -18.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 592.18 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 
274 ЧГД No 1097/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Е.С.Д.,
И.Х.Г.,
Е.И.П.,
Ю.Т.Б.
Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 23.7.2008г., закрито разпоредително заседание по ЧГД№1097/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

Е.С.Д. с ЕГН ********** ***, И.Х.Г. ЕГН ********** ***, Е.И.П. ЕГН ********** *** и Ю.Т.Б. ЕГН ********** ***
Д А З А П Л А Т Я Т солидарно на
"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, БУЛСТАТ Ю 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София общ. "Възраждане" ул."Света София" №5 следните суми: 3528.95 лева (три хиляди петстотин двадесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) - главница, 245.81 лева (двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки)- договорна лихва за периода от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., 11.41 лева (единадесет лева и четиридесет и една стотинки) - наказателна лихва за просрочени главници от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., всички дължими на основание извлечение от счетоводната книга на "ОББ" АД с изх.№414-08/18.07.2008г. по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 20.05.2004г., ведно със законната лихва върху сумата от 3 528.95 лева, считано от 18.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 229.32 лева (двеста двадесет и девет лева и тринадесет и две стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводна книга на "ОББ" АД.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
275 ЧГД No 1097/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Е.С.Д.,
И.Х.Г.,
Е.И.П.,
Ю.Т.Б.
Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 23.07.2008г.
И З Д А В А заповед за изпълнение, по силата на която Е.С.Д. с ЕГН ********** ***, И.Х.Г. ЕГН ********** ***, Е.И.П. ЕГН ********** *** и Ю.Т.Б. ЕГН ********** *** Д А З А П Л А Т Я Т солидарно на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, БУЛСТАТ Ю 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София общ. "Възраждане" ул."Света София" №5 следните суми: 3 528.95 лева (три хиляди петстотин двадесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) - главница, 245.81 лева (двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки)- договорна лихва за периода от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., 11.41 лева (единадесет лева и четиридесет и една стотинки) - наказателна лихва за просрочени главници от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., всички дължими на основание извлечение от счетоводната книга на "ОББ" АД с изх.№414-08/18.07.2008г. по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 20.05.2004г., ведно със законната лихва върху сумата от 3 528.95 лева, считано от 18.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 229.32 лева (двеста двадесет и девет лева и тринадесет и две стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение. 
276 ЧГД No 1098/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Г.Л.Г. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 22.07.2008г.
ЗАПОВЕД №231
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 22.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 22.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1098 по описа на съда за 2008г., докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.Л.Г., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Св. София" №5, представлявано от Радка Иванова Тончева и Стилиян Петков Вътев, заедно,
сумата в размер общо на 5141.97 лв. /пет хиляди сто четиридесет и един лева и деветдесет и седем стотинки/, от които: 4746.88 лв. /четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ - главница по договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 31.05.2007г., 392.09 лв. /триста деветдесет и два лева и девет стотинки/- договорна лихва за периода от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., и 3.00 лв. /три лева/ - наказателна лихва за просрочени главници за периода от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 297.10 лв. /двеста деветдесет и седем лева и десет стотинки/ - разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:
Извлечение от счетоводна книга на "Обединена българска банка" АД, гр. София, на основание чл. 417, т. 2 от ГПК, изх. №414-08/18.07.2008г.
Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 31.05.2007г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
277 ЧГД No 1098/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Г.Л.Г. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 22.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Св. София" № 5, представлявано от Радка Иванова Тончева и Стилиян Петков Вътев, заедно, срещу Г.Л.Г., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер общо на 5141.97 лв. /пет хиляди сто четиридесет и един лева и деветдесет и седем стотинки/, от които: 4746.88 лв. /четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ - главница по договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 31.05.2007г., 392.09 лв. /триста деветдесет и два лева и девет стотинки/- договорна лихва за периода от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., и 3.00 лв. /три лева/ - наказателна лихва за просрочени главници за периода от 29.01.2008г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.07.2008г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 297.10 лв. /двеста деветдесет и седем лева и десет стотинки/ - направени разноски по производството.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва от длъжника с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
278 ЧГД No 1099/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД А.Д.С. Докладчик: В.Д.Д.  Заповед за изпълнение от 23.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 23.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 23.7.2008г., закрито разпоредително заседание по ЧГД№1099/2008г., по описа на съда за 2008г. , докладвано от ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

А.Д.С. с ЕГН ********** *** дол обл.Кюстендил ул."Коркина" №1
Д А З А П Л А Т И на
"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, БУЛСТАТ Ю 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София общ. "Възраждане" ул."Света София" №5 следните суми: 2173.15 лева (две хиляди сто седемдесет и три лева и петнадесет стотинки) - главница, 143.10 лева (сто четиридесет и три лева и десет стотинки) - договорна лихва за периода от 10.01.2008г. до 17.07.2008г., 2.20 лева (два лева и двадесет стотинки) - наказателна лихва за просрочени главници от 10.01.2008г. до 17.07.2008г., всички дължими на основание извлечение от счетоводната книга на "ОББ" АД с изх.№414-08/18.07.2008г. по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 02.03.2007г., ведно със законната лихва върху сумата от 2 173.15 лева, считано от 18.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 196.37 лева (сто деветдесет и шест лева и тринадесет и седем стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводните киги на банката.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ВЕСЕЛИНА Д. ДЖОНЕВА /


 
279 ЧГД No 1099/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД А.Д.С. Докладчик: В.Д.Д.  Разпореждане от 23.07.2008г.
И З Д А В А заповед за изпълнение, по силата на която А.Д.С. с ЕГН ********** *** дол обл.Кюстендил ул."Коркина" №1 Д А З А П Л А Т И на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, БУЛСТАТ Ю 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София общ. "Възраждане" ул."Света София" №5 следните суми: 2 173.15 лева (две хиляди сто седемдесет и три лева и петнадесет стотинки) - главница, 143.10 лева (сто четиридесет и три лева и десет стотинки) - договорна лихва за периода от 10.01.2008г. до 17.07.2008г., 2.20 лева (два лева и двадесет стотинки) - наказателна лихва за просрочени главници от 10.01.2008г. до 17.07.2008г., всички дължими на основание извлечение от счетоводната книга на "ОББ" АД с изх.№414-08/18.07.2008г. по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 02.03.2007г., ведно със законната лихва върху сумата от 2 173.15 лева, считано от 18.07.2008г. до изплащане на вземането, както и 196.37 лева (сто деветдесет и шест лева и тринадесет и седем стотинки), представляваща сторени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

П О С Т А Н О В Я В А незабавно изпълнение на задължението.

Д А С Е И З Д А Д Е изпълнителен лист, за което да се направи отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху приложения към заявлението документ.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се подаде заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение.


 
280 ЧГД No 1100/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Г.Ц.Р.,
В.Н.С.,
Н.Д.И.
Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1100/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.Ц.Р. ***,
Длъжник В.Н.С. *** И СЕДМИ ОКТОМВРИ Блок 16 Ап.24,
Длъжник Н.Д.И. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
сумата 1518.50/хиляда петстотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки/ за главница,
с 116.75 /сто и шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ договорна лихва от 05.02.2008 г. До 17.07.2008 г., 7.48 /седем лева и четирдесет и осем стотинки/ наказателна лихва от 05.02.2008 г. До 17.07.2008 г. И законна лихва от 18.07.2008 г. До изплащане на вземането,както и сумата 182.86 /сто осемдесет и два лева и осемдесет и шест стотинки разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: кредит за покриване на потребителски нужди.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
281 ЧГД No 1100/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Г.Ц.Р.,
В.Н.С.,
Н.Д.И.
Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника адв.Михаела Ясенова Крумова от гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 35, ет.2, против длъжника Г.Ц.Р., ЕГН ********** *** за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ 414-08/ 18.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
282 ЧГД No 1101/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.И.З. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1101/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Л.И.З. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
сумата 1712.68 /хиляда седемстотин и дванадесет лева и шестдесет и осем стотинки/ за главница с 128.74 лв. /сто двадесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки/ договорна лихва от 20.01.2008 г.. до 17.07.2008 г., 2.41 / два лева и четирдесет и една стотинки/ лв. Наказателна лихва от 20.01.2008 г. До 17.07.2008 г. И законна лихва от 18.07.2008 г. До изплащане на вземането, както и сумата 186.88 /сто осемдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: кредит за покриване на потребителски нужди.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника адв.Михаела Ясенова Крумова от гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 35, ет.2, против длъжника Л.И.З., ЕГН ********** ***, общ Кюстендил, ул. "Гюешевско шосе" № 47 за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ 414-08/ 18.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
283 ЧГД No 1101/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.И.З. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 25.07.2008г.

ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника адв.Михаела Ясенова Крумова от гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 35, ет.2, против длъжника Л.И.З., ЕГН ********** ***, общ Кюстендил, ул. "Гюешевско шосе" № 47 за посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху преписа-извлечение от счетоводната книга на банката изх.№ 414-08/ 18.07.2008г. и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
284 ЧГД No 1102/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД М.Т.С. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1102/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от М. Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник М.Т.С. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
главница в размер на 1 228.48лв./хиляда двеста двадесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/
договорна лихва в размер на 102.12лв. /сто и два лева и дванадесет стотинки/ за периода 29.01.2008г.-17.07.2008г.
наказателна лихва в размер на 1.71лв. /един лев и седемдесет и една стотинки/
и законна лихва върху главницата от 1 228.48лв. от 18.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 176.65лв. /сто седемдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неиздължени суми по договор за предоставяне на потребителски кредит от 13.09.2006г. и предсрочна изискуемост на целия дълг.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ М. Й. АЛЕКСОВА /


 
285 ЧГД No 1102/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД М.Т.С. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД, булстат: Ю 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София, община "Възраждане", ул."Света София" № 5, представлявана по делото от пълномощника адв.Михаела Ясенова Крумова от гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 35, ет.2 против длъжника М.Т.С., ЕГН ********** ***, за заплащане на посочените по-горе парични суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху препис-извлечението от счетоводната книга на банката към 17.07.2008г. на л.7 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
286 ЧГД No 1103/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.Г.Н. Докладчик: Ч.А.Т.  Заповед за изпълнение от 24.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 24.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 24.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1103/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от ЧАВДАР А. ТОДОРОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник П.Г.Н. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ ГР.СОФИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.СВЕТА СОФИЯ No 5
сумата от 922.32 лв.-неизплатена главница по договор за банков кредит от 20.10.2005, договорна лихва в размер на 81.05 лв., начислена през периода 17.01.2008г.-17.07.2008г. и наказателна лихва за периода 17.01.2008г. до 17.07.2008г. в размер на 1.91 лв , ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -18.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 170.11 лв.
Вземането произтича от следните обстоятелства: извлечение от счетоводни книги на ОББ АД по договор за банков кредит от 20.10.2005г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ ЧАВДАР А. ТОДОРОВ /


 
287 ЧГД No 1103/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.Г.Н. Докладчик: Ч.А.Т.  Разпореждане от 24.07.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Възраждане, ул."Света София" №5,
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който, П.Г.Н. с ЕГН **********,*** следва да заплати на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Възраждане, ул."Света София" №5 сумата от 922.32 лв.-неизплатена главница по договор за банков кредит от 20.10.2005, договорна лихва в размер на 81.05 лв., начислена през периода 17.01.2008г.-17.07.2008г. и наказателна лихва за периода 17.01.2008г. до 17.07.2008г. в размер на 1.91 лв , ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -18.07.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 170.11 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
288 Гражданско дело No 1113/2008 Вещни искове по ЗСПЗЗ М.П.Ш. И.Й.В. Докладчик: А.Н.Р.  Определение от 29.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.130 ГПК във вр. с чл.14,ал.4 ЗСПЗЗ,съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА призводството по гр.д.№ 1113/2008 год. по описа на Районен съд-гр.Кюстендил, образувано по предявеният от М.П.Ш., ЕГН ********** *** против И.Й.В. ***, иск с пр.осн.чл.14,ал.4 ЗСПЗЗ да бъде признато за установено по отношение на ответницата, че към 1956 год. наследодателят на ищцата ПАВЕЛ МИТЕВ МАЗНЕВ, б.ж. на с.Таваличево, е бил собственик на основание давностно владение и наследство на имот, представляваща нива, понастоящем зеленчукова градина, на площ от 0,2 дка-двеста квадратни метра,находяща се в землището на с.Таваличево,Кюст.област, местността "БАРНИК",пр.имот № 175163, при граници и съседи на имота: Стоян и Маноил Абрашеви, Йордан и Славе Мазневи, наследници на Васил Миладинов,Христо Милушев, И ВРЪЩА НА ИЩЦАТА ИСКОВАТА МОЛБА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 7-дневен срок от връчването му на ищцата.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
289 ЧГД No 1116/2008 Заявление по чл.417 от ГПК И.К.М. Е.Е.Б. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №253
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 25.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1116/2008г., по описа на съда, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

Длъжник Е.Е.Б., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител И.К.М., с ЕГН ********** ***,
сумата в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/, дължима по силата на издаден на 21.09.2007г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.07.2008г. до изплащане на вземането.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от Е.Е.Б. на 21.09.2007г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
290 ЧГД No 1116/2008 Заявление по чл.417 от ГПК И.К.М. Е.Е.Б. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 25.07.2008г.
 
291 ЧГД No 1117/2008 Заявление по чл.417 от ГПК И.К.М. Е.Г.Д. Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1117/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Е.Г.Д. ***
да заплати разделно на
Заявител И.К.М. ***
Сумата 5 000лв. /пет хиляди лева/ главница
и законната лихва върху нея от 24.07.2008г. до изплащане на вземането,
Вземането произтича от следните обстоятелства: неиздължено на падежа 17.05.2008г. парично задължение по запис на заповед от 17.04.2007г., предявен за плащане на 26.05.2008г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
292 ЧГД No 1117/2008 Заявление по чл.417 от ГПК И.К.М. Е.Г.Д. Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на И.К.М., ЕГН ********** *** против длъжника Е.Г.Д., ЕГН ********** ***, област Кюстендил за сумата 5 000лв. /пет хиляди лева/ задължение по запис на заповед от 17.04.2007г., ведно със законна лихва върху сумата, считано от 24.07.2008г. до окончателното й изплащане.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.

 
293 ЧГД No 1118/2008 Заявление по чл.417 от ГПК И.К.М. Е.Е.Б. Докладчик: А.Т.С.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №254
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия, в проведеното на 25.07.2008г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1118/2008г., по описа на съда, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:

Длъжник Е.Е.Б., с ЕГН ********** ***,
да заплати на
Заявител И.К.М., с ЕГН ********** ***,
сумата в размер на 10000.00 лв. /десет хиляди лева/, дължима по силата на издаден на 19.10.2007г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.07.2008г. до изплащане на вземането.
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед, издаден от Е.Е.Б. на 19.10.2007г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 
294 ЧГД No 1118/2008 Заявление по чл.417 от ГПК И.К.М. Е.Е.Б. Докладчик: А.Т.С.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА заповед за незабавно изпълнение в полза на И.К.М., с ЕГН ********** ***, срещу Е.Е.Б., с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 10000.00 лв. /десет хиляди лева/, дължима по силата на издаден на 19.10.2007г. запис на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.07.2008г. до изплащане на вземането.
Да се издаде изпълнителен лист.
Разпореждането може да се обжалва от Е.Б. с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Кюстендил, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 
295 ЧГД No 1119/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Г.С.П.,
В.И.В.
Докладчик: М.Й.А.  Заповед за изпълнение от 25.07.2008г.
ЗАПОВЕД №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 25.07.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 25.07.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1119/2008г., по описа на съда за 2008г., докладвано от МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Г.С.П. ***,
Длъжник В.И.В. ***
да заплатят солидарно на
Заявител ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ с адрес Област СОФИЯ-СТОЛИЧНА Община СОФИЯ-ОБОРИЩЕ ГР.СОФИЯ-ОБОРИЩЕ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ No 103
главница в размер на 2 391.72лв. /две хиляди триста седемдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/,
лихва в размер на 73.75лв. /седемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ за периода 06.06.2008г.-24.07.2008г.
и законната лихва от 24.07.2008г. до изплащане на вземането,
както и сумата 49.31лв. /четиридесет и девет лева и тридесет и една стотинки/ разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: неиздължени вноски по договор за потребителски кредит № 81500КР-АА-6238/ 02.03.2007г. и предсрочна изискуемост на дълга.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МИЛЕНА Й. АЛЕКСОВА /


 
296 ЧГД No 1119/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ГР. СОФИЯ Г.С.П.,
В.И.В.
Докладчик: М.Й.А.  Разпореждане от 25.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"АД със седалище и адрес на управление гр.София 1086, област София /област/, община Столична, район Оборище, ул."Г.С.Раковски" № 103, представлявана от Иван Денчев Коларов, ЕГН **********, против длъжниците Г.С.П., ЕГН ********** *** и В.И.В., ЕГН ********** ***, община Кюстендил, област Кюстендил, за солидарно заплащане на посочените в заявлението суми.
Заповедта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху извлечението от сметката на длъжника изх. № 643/ 24.07.2008г. на л.5 от делото и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
297 ЧГД No 1123/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БК -ДИСТРИБУШЪН ООД Б.К.В. Докладчик: М.А.М.  Заповед за изпълнение от 28.07.2008г.
ЗАПОВЕД № ...........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ
по чл. 417 от ГПК
ГР.КЮСТЕНДИЛ на 28.7.2008г.
РАЙОНЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 28.7.2008г., в закрито разпоредително заседание по ЧГД № 1123/2008г., по описа на съда за 2008г. I състав, докладвано от МАЯ А. МИЛЕНКОВА - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК
РАЗПОРЕЖДА:
Длъжник Б.К.В. ***
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
Заявител БК -ДИСТРИБУШЪН ООД с адрес Област БЛАГОЕВГРАД Община БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД УЛ.НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ No 14 Вх.А
сумата 1500,00 лева / хиляда и петстотин лева / главница
и законна лихва от25.07.2008 г. до изплащане на вземането,
Вземането произтича от следните обстоятелства: запис на заповед в полза на заявителя.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .................................................
/ МАЯ А. МИЛЕНКОВА /


 
298 ЧГД No 1123/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БК -ДИСТРИБУШЪН ООД Б.К.В. Докладчик: М.А.М.  Разпореждане от 28.07.2008г.
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "БК-ДИСТРИБУШЪН"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград , ул."Николай Петрини"№14, вх.А, със законен представител КИРИЛ ЖИВКОВ ДИМОВ против Б.К.В. ***, с ЕГН - ********** за сумата от 1500,00 лева / хиляда и петстотин лева/, ведно със законната лихва върху тази сума,считано от 25.07.2008 г. до окончателното й изплащане.

Заповдта за изпълнение във формата на приложение № 5 към чл.6 от Наредба № 6/ 20.02.2008г. на МП е приложена към разпореждането.
ИЗДАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЗЕМАНЕТО по заповедта за незабавно изпълнение. За издаването на листа да се направи надлежна бележка върху записа на заповед и върху заповедта за незабавно изпълнение.
Издадената заповед за изпълнение с отбелязването за издадения изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител.
Разпореждането подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
Обжалването на разпореждането не спира изпълнението.


 
299 ЧГД No 1131/2008 Други ЧГД П.Б.Д.,
И.В.Д.,
Б.П.Д.
  Докладчик: А.Н.Р.  Определение от 29.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
Р Е Ш И:


РАЗРЕШАВА на П.Б.Д., с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието родителите си И.В.Д., с ЕГН **********, и Б.П.Д., с ЕГН ********** да изтегли от договор за депозитна сметка IBAN № BG 06 UNCR 7000 2502614124, сумата от 1200 евро при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД - клон Кюстендил.
Решението не подлежи на обжалване.

 
300 Гражданско дело No 1132/2008 Искове по СК Б.А.М.,
К.А.М.
  Докладчик: М.Й.А.  Определение от 30.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
РАЗРЕШАВА на Б.А.М., ЕГН ********** *** в качеството на настойник на съпругата му К.А.М., ЕГН ********** от същия адрес, ДА ПРОДАДЕ притежаваните от М. 1/3 ид.ч. /една трета идеални части/ от следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр.Съединение, област Пловдив:
1/нива в м."Гълъбов кладенец" с площ 1.000дка /един декар и нула квадратни метра/, ЕКАТТЕ трета категория, съставляваща имот № 077040 по ПЗ на гр.Съединение, при граници и съседи: имот № 077042 нива на н-ци на Асен Петров Михайлов, имот № 000766 полски път, имот № 077039 нива на н-ци на Лазар Николов Белишки, имот № 077041 нива на н-ци на Рангел Илиев Кърджалийски за сумата от 1/3 от данъчната оценка на имота, която за целия имот е 135.20лв.;
2/нива в м."Миселима" с площ 1.976дка /един декар деветстотин седемдесет и шест квадратни метра/, ЕКАТТЕ трета категория, съставляваща имот № 162023 по ПЗ на гр.Съединение, при граници и съседи: имот № 000764 полски път, имот № 062026 нива на общинска земя, имот № 162025 нива на н-ци на Есьо Атанасов Трионов, имот № 001393 напоителен канал, имот № 162022 нива на н-ци на Делю Илиев Кърджалийски за сумата от 1/3 от данъчната оценка на имота, която за целия имот е 203.30лв.;
3/нива в м."Геренски алчак" с площ 37.874дка /тридесет и седем декара осемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, ЕКАТТЕ втора категория, съставляваща имот № 038027 по ПЗ на гр.Съединение, при граници и съседи: имот № 038026 нива на н-ци на Трифон Ненков Бухалски, имот № 000295 пасище-мера, имот № 000636 полски път, имот № 001309 канал за сумата от 1/3 от данъчната оценка на имота, която за цели яимто е 5 231.80лв. и
4/нива в м."Пояса" с площ 39.156дка /тридесет и девет декара сто петдесет и шест квадратни метра/, ЕКАТТЕ трета категория, съставляваща имот № 067002 по ПЗ на гр.Съединение, при граници и съседи: имот № 000686 полски път, имот № 067001 нива на Илия Петров Руминов, имот № 001377 напоителен канал, имот № 067003 нива на н-ци на Петко Петров Думбалски за сумата от 1/3 от данъчната оценка на имота, която за целия имот е 3 683.80лв.
РАЗРЕШАВА на Б.А.М. в качеството на настойник на К.А.М. да упълномощи трето лице, а именно- НЕНКО АНГЕЛОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ, ЕГН ********** ***, да го представлява пред съответния нотариус във връзка с разпоредителните сделки по отношение даденото от съда разрешение.
Решението по см. на чл.537, ал.1 от ГПК не подлежи на обжалване.


 
301 Брачно дело No 149/2007 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК М.И. В.С.И.,
ДСП ОТДЕЛ"ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: Н.А.Н.  Решение от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.И., ЕГН ********** ***, с която се иска поправка на очевидна фактическа грешка в решението по бр.д.№149/2007г. по описа на Районен съд-гр.Кюстендил, досежно постановеното, че съпругата след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилна име "Маринова", вместо действителното такова - "Георгиева".
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 
302 Брачно дело No 12/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Ю.К.П. В.Б.П.,
ДСП-ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"
Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 02.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА брака между Ю.К.П., с ЕГН **********,***, и В.Б.П., с ЕГН **********,***, за сключването на който е съставен акт за граждански брак №153/30.07.1994 год. на Общински народен съвет - Кюстендил, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
По споразумение между страните съдът не се произнася по въпроса за вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между страните, както следва:
ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ КОНТАКТИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕТЕТО:
Родителските права по отношение на роденото от брака дете - Николета Викторова П., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката - Ю.К.П., която да се грижи за нейното отглеждане и възпитание.
На бащата - В.Б.П., се определя следния режим на лични контакти с детето: всяка първа и четвърта събота от месеца, от 10.00 часа до 17.00 часа, както и един месец през лятото - юли или август, когато този месец няма да съвпада с платения годишен отпуск на майката.
Бащата - В.Б.П., се задължава да заплаща на Ю.К.П., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Николета Викторова П., месечна издръжка за детето в размер на 60.00 /шестдесет/ лева, считано от датата на влизане на решението в сила, до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:
Семейното жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. "Румена Войвода" бл. 7, вх. А, ет. 7, ап. 19, след прекратяването на брака се предоставя за ползване на В.Б.П..
ОТНОСНО СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРИДОБИВАНИЯ:
Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти.
Придобитите по време на брака движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност ще поделят по общия исков ред след развода.
Съпрузите декларират, че нямаме набрани лични влогове от съвместен принос и претенции един към друг за такива.
ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:
Съпрузите декларират, че след прекратяването на брака няма да си дължат издръжка един на друг.
ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ:
След прекратяването на брака Ю.К.П. ще носи предбрачното си фамилно име - Алексова.
ОСЪЖДА Ю.К.П., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд държавна такса в размер на 15.00 лв. /петнадесет лева/.
ОСЪЖДА В.Б.П., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд държавна такса в размер на 68.20 лв. /шестдесет и осем лева и двадесет стотинки/.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му. 
303 Брачно дело No 24/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Г.С.Г. К.Л.Г. Председател и докладчик: А.Н.Р.  Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
На основание чл.321, ал.1 изр.2 от ГПК съдът прекратява производството по бр.дело № 24/2008 г. по описа на Кюстендилски Районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр.Кюстендил в 7 дневен срок от днес.
 
304 Брачно дело No 26/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК А.Б.А. Л.Г.Л.,
ДСП ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ПРИ ОБЩИНА -КЮСТЕНДИ
Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 10.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.192,ал.2 ГПК,


Р Е Ш И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНАТА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решението на съда по бр.гр.д.№ 26/2008 год. , постановено на 20.06.2008 год. в частите му, където като ЕГН на ищеца А.Б.А. е посочен такъв " **********", като в место ТАКА ИЗПИСАНИЯТ ГО ПОПРАВЯ И НАВСЯКЪДЕ В РЕШЕНИЕТО ДА СЕ ЧЕТЕ "**********".

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от получаването на съобщението до страните за изготвянето му.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
305 Брачно дело No 35/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Д.Т.К. А.Н.К.,
ДИРЕКЦИЯ СП - КЮСТЕНДИЛ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.99,ал.1 и 2 СК, съдът:

Р Е Ш И :
.
ПРЕКРАТЯВА брака между Д.Т.К., ЕГН ********** *** и А.Н.К., ЕГН ********** ***, същият адрес, сключени между тях на 22.03.1989 год. в гр.Кюстендил, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство.
ВИНА за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака има съпругът А.Н.К., с посочени данни.

След прекратяването на брака съпругата Д.Т.К., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име, а именно-ИВАНОВА.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо едноетажна къща, находяща се в гр.Кюстендил, ул."ПЛИСКА" № 5 на Д.Т.К., ЕГН ********** .

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо роденото от брака НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ- НАТАЛИ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА, родена на 02.04.1998 год. в гр.Кюстендил, ЕГН ********** на майката- Д.Т.К., ЕГН ********** *** .

НА БАЩАТА- А.Н.К., ЕГН ********** СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧЕН КОНТАКТ с малолетната НАТАЛИ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА, родена на 02.04.1998 год. в гр.Кюстендил, ЕГН ********** , както следва : Всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца за времето от 08,00 часа на съботният ден до 18,00 часа на неделният ден, както и един месец през лятото, когато той не съвпада с ползването на платеният годишен отпуск от майката Д.Т.К., ЕГН ********** .

ОСЪЖДА А.Н.К., ЕГН ********** ,ДА ЗАПЛАЩА на Д.Т.К., ЕГН ********** , в качеството й на майка и законен представител на малолетното им дете НАТАЛИ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА, родена на 02.04.1998 год. в гр.Кюстендил, ЕГН **********, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА В РАЗМЕР на 50,00-петдесет лева, считано от влизането на решението в сила, ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена вноска, до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването й.

ОСЪЖДА А.Н.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.К., ЕГН ********** *** сумата от 130,00 -сто и тридесет лева,представляваща сторените от последната разноски по воденето на делото-платена държавна такса за образуване на делото, за призоваване на един свидетел и за адвокатско възнаграждение на адв.Тодорка Петкова от Адв.колегия-гр.Кюстендил.

ОСЪЖДА А.Н.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметките на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 40,00-четиредесет лева, представляваща държавна такса за образуване на делото и сумата от 72,00-седемдесет и два лева, представляваща държавна такса-4 % върху сбора на тригодишните платежи на определената с настоящото издръжка, както и 5,00-пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист за тези суми.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14 -дневен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
306 Брачно дело No 45/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК В.В.Д. Щ.В.Д. Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.99,ал.3 във вр. с чл.99,ал.1 СК , съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА брака между В.В.Д., ЕГН ********** ***№ 10 и Щ.В.Д., ЕГН ********** ***№ 10 , сключен между тях на 25.10.1981 год. в гр.Котел,обл.Сливенска, поради ДЪЛБОКОТО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

По споразумение между страните съдът не се произнася по въпроса за вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между съпрузите, като следва:

1. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА: Заявяваме,че от брака си имаме две родени деца-ВЕСЕЛИН ЩИЛИЯНОВ Д., ЕГН ********** и АЛЕКСАНДЪР ЩИЛИЯНОВ Д., ЕГН **********,които са пълнолетни,поради което няма да уреждаме въпроси, свързани с родителските права и издръжка на децата.

2.ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище е собственост на нашите синове и ще се ползва за в бъдеще от двамата съпрузи, като В.В.Д. ще ползва спалнята,Щ.В.Д. ще ползва детската стая, а кухнята и сервизните помещения ще се ползват общо от двамата съпрузи.

3.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: За в бъдеще съпругата В.В.Д. ще запази фамилното си име Д..

4.ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: За издръжка между нас двамата съпрузи не претендираме.

5.ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ: Заявяваме, че по време на брака като съпрузи не сме придобивали недвижими имоти, нямаме влогове в банки.Движимите вещи ще поделим по следният начин:

В дял на В.В.Д. СЕ ПОСТАВЯТ И Тя става изключителен собственик на следните движими вещи: 1.Стерео уредба марка "СОНИ";2.Телевизори МАРКА "сони"- 2 БРОЯ; 3.Телевизор марка "JVC" и телевизор марка "ФУНАЙ"; 4.Пералня марка "БЕКО" ; 5.Хладилник марка "КАНДИ" и готварска печка марка "ИНДЕЗИТ"; 6.Фризер; 7.Холова гарнитура,състояща се от две канапета и един фотьол; 8.Дъбова секция и две дъбови маси;9.Спалня с гардероб и тоалетка; 10.Два кожени фотьойла; 11.Кухненски шкафове с маса и шкаф за телевизор; 12.Два дървени гардероба; 13.Две единични кожени легла с матраци.

Общата стойност на горните вещи възлиза на сумата от 10 000 /десет хиляди лева/.
Съпругът Щ.В.Д. в дял получава ? 8една втора/ от стойността на движимите вещи,а именно: 5000 / пет хиляди лева/,които съпругата В.В.Д. ще заплати на Щ.В.Д..

Разноските по делото се поемат от съпругата.

ОСЪЖДА В.В.Д., ЕГН ********** ***№ 10 ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКИТЕ НА КРС държавна такса в размер на 15,00- петнадесет лева , както и 5,00- пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.В.Д., ЕГН ********** ***№ 10 ДА ЗАПЛАТИ по сметките на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 200,00 -двеста лева,представляваща държавна такса- 2% върху стойността на полученото в нейна изключителна собственост имущество.

ОСЪЖДА Щ.В.Д., ЕГН ********** ***№ 10, ДА ЗАПЛАТИ по сметките на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 100,00 - сто лева,представляваща държавна такса- 2% върху стойността на полученото от него имущество.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
307 Брачно дело No 46/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК И.З.М.Ж. Н.А.Ж. Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 04.08.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.99,ал.3 във вр. с чл.99,ал.1 СК , съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА брака между И.З.М.-Ж., ЕГН ********** ***№ 36 и Н.А.Ж., ЕГН ********** ***, сключен между страните на 24.11.2006 год. в гр.София , поради ДЪЛБОКОТО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

По споразумение между страните съдът не се произнася по въпроса за вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между съпрузите, като следва:

I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА

ОТ БРАКА НИ НЯМАМЕ РОДЕНИ ДЕЦА.

II.ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ
Семейното жилище,находящо се в гр.София, ул."Уйлям Гладстон" № 50, вх."Б", което е собственост на съпруга от преди брака остава в собственост и ще се ползва в бъдеще от Н.А.Ж..

III.ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

По време на брачното ни съжителство нямаме придобити недвижими имоти.

По време на брачното ни съжителство нямаме придобити лични влогове,акции и дялове от търговски дружества със съвместни усилия.

По време на брачното ни съжителство не сме придобили друго движимо имущество и вещи.

IV.ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

V.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ: След прекратяване на брака ни И.З.М.-Ж. ще носи предбрачното си фамилно име М..

ОСЪЖДА Н.А.Ж., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКИТЕ НА КРС държавна такса в размер на 15,00- петнадесет лева,както и 5,00- пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.


Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
308 Брачно дело No 60/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК А.И.Т.Г.,
К.И.Г.
ДИРЕКЦИЯ СП КЮСТЕНДИЛ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 25.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА брака между А.И.Т.-Г., с ЕГН **********,***, пл. "Априлско въстание" бл. 45, вх. В, ет. 3, ап. 26 и К.И.Г., с ЕГН **********,***, за сключването на който е съставен акт за граждански брак №203/03.09.1995г. на Общински народен съвет - Кюстендил, поради постигнато ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИ КОНТАКТИ И ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО:
Родителските права по отношение на роденото от брака дете - Ивелин Кирилов Г., роден на 26.04.1996г., се предоставят за упражняване от майката, която да се грижи за неговото отглеждане и възпитание.
На бащата - К.И.Г., се определя режим за лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, сутрин от 10.00 часа на съботния ден, до 18.00 часа на неделния ден, както и по всяко друго време с предварителна уговорка между родителите, както и един месец през лятото - юли или август, когато този месец няма да съвпада с платения годишен отпуск на майката.
К.И.Г. се задължава да заплаща на А.И.Т.-Г., като майка и законен представител на малолетния им син Ивелин Кирилов Г., месечна издръжка в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, начиная от датата на влизане на решението за прекратяване на брака в сила, ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменяване или прекратяване.
ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:
Семейното жилище, което съпрузите са устроили в дом, собственост на родителите на К.И.Г.,***, се предоставя за ползване на К.И.Г., тъй като А.И.Т.-Г. и детето са жилищно устроени при нейните родители.
ОТНОСНО СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРИДОБИВАНИЯ:
По време на брака съпрузите са придобили един тристаен апартамент в гр. Кюстендил, на пл. "Априлско въстание" бл. 45, на името на А.И.Т.-Г. и на Цветанка Тончева Г. и затова съсобствеността върху този имот ще разрешават след прекратяването на брака им по установените от закона норми, със спогодба, доброволна делба и др.
Съпрузите не са придобивали движимо имущество и нямат претенции един към друг за т..
ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:
Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.
ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ:
А.И.Т.-Г. понастоящем носи като фамилия фамилията на съпруга си, добавена като Г.. В бъдеще тя ще носи фамилното име Т., на фамилията на своите родители, без добавката - фамилията на съпруга й.
Разноските по настоящото производство по делото се поемат изцяло от А.И.Т.-Г..
ОСЪЖДА А.И.Т.-Г., с ЕГН **********,***, пл. "Априлско въстание" бл. 45, вх. В, ет. 3, ап. 26, да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд държавна такса в размер на 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/.
Решението не подлежи на обжалване. 
309 Брачно дело No 68/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК Е.И.Г.,
Р.З.Г.
  Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 25.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА брака между Е.И.Г., с ЕГН ********** и Р.З.Г., с ЕГН **********,***, за сключването на който е съставен акт за граждански брак №193/28.07.1985г. на Общински народен съвет - Кюстендил, поради постигнато ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИ КОНТАКТИ И ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА:
Родените от брака деца са пълнолетни и не следва да се урежда въпросът относно упражняването на родителските права.
ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:
Семейното жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ул. "Свети Георги" №4А, ще се ползва от Е.И.Г., с ЕГН ********** и децата - Милена Райчова Г., с ЕГН ********** и Александър Райчов Г., с ЕГН **********, тъй като жилището е индивидуална собственост на Е.И.Г..
ОТНОСНО СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРИДОБИВАНИЯ:
Съпрузите заявяват, че по време на брака са придобили движимо имущество, което ще уредят помежду си извънсъдебно, както и че не са придобивали недвижимо имущество.
Съпрузите заявяват, че нямат набрани лични влогове, нито съвместно, нито поотделно.
ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:
Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.
ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ:
След прекратяването на брака Е.И.Г., с ЕГН **********, ще носи предбрачното си фамилно име - Грамадска.
Решението не подлежи на обжалване.


 
310 Брачно дело No 69/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК Л.А.Д.,
С.Т.Д.
  Председател и докладчик: А.Н.Р.  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
Водим от горното и на осн.чл.100 СК,съдът:

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА брака между Л.А.Д. , ЕГН ********** *** и С.Т.Д., ЕГН ********** ***,сключен между тях на 27.09.2003 год. в гр.Кюстендил граждански брак, поради постигнато взаимно съгласие на двамата съпрузи.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение,както следва:
II.От брака съпрузите нямат родени деца /непълнолетни и пълнолетни/.
III.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ намиращо се в с.Ябълково,общ.Кюстендил, ул."Махала Софийско шосе" № 2, който имот е на родителите на Л.А.Д. остава за ползване на последният, като С.Т.Д. няма претенции за ползване след прекратяването на брака.
IV.ЗАКУПЕНИЯТ по време на брака ни лек автомобил,представляващ съпружеска имуществена общност по смисъла на чл.19,ал.1 СК, марка "АУДИ", модел "А4", вид на купето "СЕДАН" с ДКН № КН 47 33 АН, номер на двигателя ADR090502 и с номер на рамата /шаси/ WAUZZZ8DZT090502, след прекратяването на брака остава в дял и в изключителна собственост на Л.А.Д., с посочени по-горе лични данни, като Л.А.Д. е изплатил за уравнение на дела на С.Т. АНГЕЛОВА сумата от 1750-хиляда и седемстотин и петдесет лева,представляваща ?-една втора идеална част от стойността на автомобила.
Други движими вещи и недвижими имоти,представляващи съпружеска имуществена общност по смисъла на чл.19,ал.1 от СК не сме придобивали по време на брака ни.
V.ДВАМАТА СЪПРУЗИ заявяваме, че не си дължим издръжка един на друг след прекратяване на брака ни с развод.
VI.След прекратяването на брака ни жената ще носи фамилното име на съпруга си-Д..
ОСЪЖДА Л.А.Д. , ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметките на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 70,00- седемдесет лева, представляваща държавна такса- 2% върху стойността на полученото движимо имущество, както и 5,00-пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист за тази сума.
ОСЪЖДА С.Т.Д., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметките на Районен съд-гр.Кюстендил сумата от 35,00- тридесет и пет лева, представляваща държавна такса- 2% върху стойността на полученото движимо имущество, както и 5,00-пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист за тази сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
311 Брачно дело No 70/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК Б.Р.С.,
К.Г.С.
  Председател и докладчик: А.Т.С.  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 25.07.2008г.